Byggeri Byggeri SE Elektronik Energi Fødevare Fødevare SE Metal COM Metal Metal NO Metal SE Detail Træ/Møbler Overblik
 
Kategorier
 
Denne licitation er udløbet.

DK-Holstebro: Rottebekæmpelse 2011/S 203-330555


Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)NAVN, ADRESSER OG KONTAKTPUNKT(ER)
Att: Telefon: Mailadresse: Fax: <officialname>Holstebro Kommune</officialname>
Kirkestræde 11
Indkøbskontoret
7500Holstebro
DANMARK
+45 96117044
<emails></emails>
+45 96117002

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed http://www.holstebro.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
I.2)TYPE ORDREGIVENDE MYNDIGHED
Regional eller lokal myndighed
I.3)HOVEDAKTIVITET
Generelle offentlige tjenester
I.4)KONTRAKT INDGÅS PÅ ANDRE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDERS VEGNE
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)BESKRIVELSE
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 27: Andre tjenesteydelser

Hovedudførelsessted: Holstebro Kommune.

NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte i Holstebro kommune.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90923000 - Rottebekæmpelse
II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)KONTRAKTENS MÆNGDE ELLER OMFANG
II.2.1)Samlet mængde eller omfang
II.2.2)Oplysninger om optioner
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
II.3)KONTRAKTENS VARIGHED ELLER FRIST FOR DENS OPFYLDELSE

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)KONTRAKTBETINGELSER
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)BETINGELSER FOR DELTAGELSE
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)SPECIFIKKE VILKÅR FOR TJENESTEYDELSESKONTRAKTER
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: ja

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse: Udførelse af tjenesteydelsen må kun foretages af personer, der har erhvervet autorisation i rottebekæmpelse samt indfangning og aflivning af katte. Der skal fremlægges dokumentation i form af relevante uddannelses- og autorisationsbeviser.
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)TYPE PROCEDURE
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)TILDELINGSKRITERIER
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 22.11.2011 - 12:00

Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
2.12.2011 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 60 fra den anførte dato for modtagelse af bud
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 2.12.2011 - 12:00

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)OPLYSNINGER OM GENTAGELSE
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)OPLYSNINGER OM EU-MIDLER
VI.3)YDERLIGERE OPLYSNINGER
VI.4)KLAGEPROCEDURER
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: <officialname>Klagenævnet for Udbud</officialname>
Kampmannsgade 1
1780København V
DANMARK
<emails></emails>
+45 33307700
http://www.klfu.dk
+45 33307799
VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: <officialname>Konkurrence og forbrugerstyrelsen</officialname>
Carl Jacobsens Vej 35
2500Valby
DANMARK
<emails></emails>
+45 41715000
http://www.kfst.dk
+45 41715100
VI.5)DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE:
18.10.2011

Data

TI)Titel:
DK-Holstebro: Rottebekæmpelse 2011/S 203-330555
ND)Dokumentnummer:
2011/S 203-330555
PD)Publikationsdato:
21. oktober 2011
OJ)EUT S:
203
OL)Originalsprog:
da
HD)Heading:
01302
CY)Land:
DK
AA)Myndighedstype:
3 - Lokale myndigheder
DS)Dato for dokumentets afsendelse:
18. oktober 2011
DT)Deadline:
2. december 2011
NC)Kontrakt:
4 - Tjenesteydelseskontrakt
PR)Udbudsform:
1 - Offentligt udbud
TD)Dokument:
3 - Udbudsbekendtgørelse
RP)Forordning:
5 - Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande
TY)Udbuddets art:
1 - Samlet tilbudsafgivelse
AC)Tildelingskriterier:
2 - Det økonomisk mest fordelagtige bud
PC)CPV-kode:
90923000 - Rottebekæmpelse
MA)Hovedaktivitet:
S - Generelle offentlige tjenester
$

Udløber: 2. december 2011