23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 100-241230
Offentliggjort
25.05.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Delaftale 1: (Vand)

(18.12.2020)
AL-North aps
Østerbro 4
5690 Tommerup

Delaftale 2: (Jord)

(18.12.2020)
Eurofins Miljø A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten

Region Midtjyllands udbud af pesticidanalysepakker indenfor jordforureningslovens område


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikala Berg Dueholm
E-mail: Mikala.berg.dueholm@dlapiper.com
Telefon: +45 33340312

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270716&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270716&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Region Midtjyllands udbud af pesticidanalysepakker indenfor jordforureningslovens område

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved dette udbud ønsker Region Midtjylland at indhente tilbud på en pesticidanalysepakke på

vand (delaftale 1) og en pesticidanalysepakke på jord (delaftale 2) indenfor jordforureningslovens område.

Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter.

Udbuddet er struktureret således, at der for hver delaftale er en række obligatoriske stoffer og en række stoffer, det er frivilligt om leverandøren vil tilbyde, men hvor det indgår i evalueringen hvor mange af disse som tilbydes. Fordelingen af disse stoffer og kravene hertil kan blive genstand for forhandling.

Dette udbud er 1 af 5 parallelle, separate udbud, som gennemføres samtidigt af Danmarks 5 regioner med bistand fra Danske Regioner. Regionerne er opmærksomme på, at tilbudsgivere, der afgiver tilbud på flere af disse udbud, kan have sagligt begrundede forskelle i deres forskellige tilbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Vand

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 angår pesticidanalysepakke på vand indenfor jordforureningslovens område. Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange op til 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen vil prækvalificere de 3 egnede ansøgere, der for delaftale 1 demonstrerer de bedste og mest relevante referencer, hvorved forstås erfaring med analyse af flest mulige af de forskellige pesticider, som er omfattet af udbuddet (de stoffer, der fremgår af kategori A, B og C for vand).

Der skal være tale om pesticidanalyser udført på vand.

Ansøger bedes i ESPD ud for hver reference angive, hvor mange af de af delaftalen omfattede pesticider (kategori A, B og for vand C) ansøger ved den anførte reference har analyseret indenfor de seneste 3 år, hvormed forstås i perioden juni 2017 – maj 2020. Eksempel: ”Referencen omfatter 120 forskellige af de stoffer, der indgår i udbuddet for delaftale 1 vand”.

Samtidig bedes ansøger, såfremt der angives mere end én reference, angive hvor mange af de af delaftalen omfattede pesticider (kategori A, B og for vand C) ansøger ved de anførte referencer har analyseret indenfor de seneste 3 år, hvormed forstås i perioden juni 2017 – maj 2020. Dette skyldes, at der ikke kan ske en sammenlægning på tværs af antallet af stoffer i referencerne, idet Regionen ikke vil kunne se, om samme stof indgår flere gange. Af ressourcemæssige hensyn for ansøgerne har Regionen valgt denne fremgangsmåde fremfor at anmode om en liste over stoffer. Eksempel: ”Referencerne omfatter samlet 320 forskellige af de stoffer, der indgår i udbuddet for delaftale 1 vand".

Udvælgelseskriteriets opfyldelse vurderes ud fra ansøgers angivelse i ESPD.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder en option, hvorefter Regionen, udover den egentlig estimerede værdi for hver delaftale, kan foretage yderligere indkøb af samme analysepakker på op til 2 000 000 DKK (delaftale 1) i henhold til rammeaftalen. Den af Regionen fastsatte option er alene udtryk for en nødvendig ramme for at kunne omfatte rimelige udsving i antallet af analysepakker som følge af den nuværende usikkerhed af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19. december 2018 i sag C-216/17 vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi. Optionen er medtaget i den anslåede samlede værdi i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det er Regionens vurdering, at den anslåede værdi af delaftale 1 mest sandsynligt udgør 5 400 000 DKK ekskl. moms, idet optionen på i alt 2 000 000 DKK ekskl. moms skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19. december 2018, sag C-216/17 jf. del II.2.11.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Jord

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 angår pesticidanalysepakke på jord indenfor jordforureningslovens område. Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange op til 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Regionen vil prækvalificere de 3 egnede ansøgere, der for delaftale 2 demonstrerer de bedste og mest relevante referencer, hvorved forstås erfaring med analyse af flest mulige af de forskellige pesticider, som er omfattet af udbuddet (de stoffer, der fremgår af kategori A og B for jord).

Der skal være tale om pesticidanalyser udført på jord.

Ansøger bedes i ESPD ud for hver reference angive, hvor mange af de af delaftalen omfattede pesticider (kategori A og B) ansøger ved den anførte reference har analyseret indenfor de seneste 3 år, hvormed forstås i perioden juni 2017 – maj 2020. Eksempel: ”Referencen omfatter 120 forskellige af de stoffer, der indgår i udbuddet for delaftale 2 jord”.

Samtidig bedes ansøger, såfremt der angives mere end én reference, angive hvor mange af de af delaftalen omfattede pesticider (kategori A og B) ansøger ved de anførte referencer har analyseret indenfor de seneste 3 år, hvormed forstås i perioden juni 2017 – maj 2020. Dette skyldes, at der ikke kan ske en sammenlægning på tværs af antallet af stoffer i referencerne, idet Regionen ikke vil kunne se, om samme stof indgår flere gange. Af ressourcemæssige hensyn for ansøgerne har Regionen valgt denne fremgangsmåde fremfor at anmode om en liste over stoffer. Eksempel: ”Referencerne omfatter samlet 320 forskellige af de stoffer, der indgår i udbuddet for delaftale 2 jord.”

Udvælgelseskriteriets opfyldelse vurderes ud fra ansøgers angivelse i ESPD.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder en option, hvorefter Regionen, udover den egentlig estimerede værdi for hver delaftale, kan foretage yderligere indkøb af samme analysepakker på op til 1 000 000 DKK (delaftale 2) i henhold til rammeaftalen. Den af Regionen fastsatte option er alene udtryk for en nødvendig ramme for at kunne omfatte rimelige udsving i antallet af analysepakker som følge af den nuværende usikkerhed af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19. december 2018 i sag C-216/17 vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi. Optionen er medtaget i den anslåede samlede værdi i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det er Regionens vurdering, at den anslåede værdi af delaftale 2 mest sandsynligt udgør 2 100 000 DKK ekskl. moms, idet optionen på i alt 1 000 000 DKK ekskl. moms alene skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19. december 2018, sag C-216/17 jf. del II.2.11.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Gennemsnitlig årlig nettoomsætning set over de seneste 3 år (seneste 3 offentliggjorte årsregnskaber): 5 mio. DKK (ekskl. moms)

— Egenkapitalkrav (seneste offentliggjorte årsregnskab): 4 mio. DKK.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/06/2020
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende anført i udbudslovens § § 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Regionen fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2020

Send til en kollega

0.062