23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 100-242353
Offentliggjort
25.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Skanderborg Kommune

Aftale om ændring af kontrakt på rengøring, som følge af covid-19


Skanderborg Kommune

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189633
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Flodgaard Lindbæk
E-mail: tfl@skanderborg.dk
Telefon: +45 87947182

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/130439508.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.skanderborg.dk/

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Aftale om ændring af kontrakt på rengøring, som følge af covid-19

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Aftale om ændring af kontrakt på rengøring, som følge af covid-19.

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Skanderborg Kommune indgår, som følge af øgede krav til rengøring, herunder afspritning af overflader, en aftale om ændring af kontrakterne med kommunens nuværende leverandør af rengøringsydelser. Det oprindelige udbud er opdelt i 2 delkontrakter, som begge blev vundet af samme leverandør. Ændringen berører begge delkontrakter.

Det øgede behov for rengøring opstår på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning og instruks i forhold til at undgå smittespredning af covid-19, for de af kontrakterne berørte institutioner.

Som følge af rengøringskrav i forhold til covid-19, indgår Skanderborg Kommune en midlertidig aftale vedrørende:

1) ekstra rengøring i forbindelse med den ordinære rengøring

2) ekstra rengøring midt på dagen. Aftalen vedrører de institutioner, som er omfattet af de udbudte kontrakter. Aftalen indgås under henvisning til udbudslovens § 183.

Det estimerede forbrug er opgjort for perioden den 15. april 2020 til 30. september 2020, begge dage inkl. behovet kan dog være for en kortere eller længere periode end det oplyste, hvorved forbruget kan blive højere eller lavere end det estimerede.

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Start: 15/04/2020
Slut: 30/09/2020
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 186-334819

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Aftale om ændring af kontrakt på rengøring, som følge af covid-19

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
15/04/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Forenede Service A/S
CVR-nummer: 11394914
Postadresse: Buddingevej 312-316
By: Søborg
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2860
Land: Danmark
E-mail: info@forenede.dk
Telefon: +45 39695050

Internetadresse: https://www.forenede-service.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 2 750 000.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Nærværende ændring af kontrakt indgås i overensstemmelse med udbudslovens §183, idet Skanderborg Kommune opfylder betingelserne på følgende måde:

- § 183, stk. 1, nr. 1 er opfyldt, idet ordregiver ikke har kunne eller burde kunne forudse dette øgede rengøringsbehov og ændrede rengøringsstandard, som følge af Sundhedsstyrelsens vejledning og instruks vedrørende covid-19.

- § 183, stk. 1, nr. 2 er opfyldt, idet der fortsat skal udføres den ordinære rengøring, men der er behov for øget betaling for den ændrede rengøringsstandard, som følge af covid-19 og ændringen består i betaling af øget forbrug af tid samt øget forbrug af rengøringsmidler, herunder midler til afspritning.

- § 183, stk. 1, nr. 3 er opfyldt, idet den samlede værdi af den oprindelige kontrakt udgør 129 573 008 DKK, hvorfor ændringen kan udgøre op til 64 786 504 DKK.

Der er tidligere bekendtgjort følgende omkring kontrakten: 2015/S 222-404787 (udbudsbekendtgørelse) og 2016/S 186-334819 (bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2020

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1) Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1) Hoved-CPV-kode
90911100
VII.1.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100
VII.1.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Skanderborg Kommune

VII.1.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftale vedrørende:

1) ekstra rengøring i forbindelse med den ordinære rengøring

2) ekstra rengøring midt på dagen af hensyn til at undgå smittespredning af covid-19. Aftalen vedrører de institutioner, som er omfattet af de udbudte kontrakter.

VII.1.5) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Start: 15/04/2020
Slut: 30/09/2020
VII.1.6) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 129 573 008.00 DKK
VII.1.7) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Forenede Service A/S
CVR-nummer: 11394914
Postadresse: Buddingevej 312-316
By: Søborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2860
Land: Danmark
E-mail: info@forenede.dk
Telefon: +45 39695050

Internetadresse: https://www.forenede-service.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2) Oplysninger om ændringerne
VII.2.1) Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Skanderborg Kommune indgår en midlertidig aftale vedrørende:

1) ekstra rengøring i forbindelse med den ordinære rengøring

2) ekstra rengøring midt på dagen af hensyn til at undgå smittespredning af covid-19. Aftalen vedrører de institutioner, som er omfattet af den udbudte kontrakt.

VII.2.2) Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Der er opstået et øget behov for rengøring på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning og instruks i forhold til, at undgå smittespredning af covid-19, for de af kontrakterne berørte institutioner. Den øgede rengøring er nødvendig for at overholde de myndighedskrav, som er udstukket i Sundhedsstyrelsens vejledning og instruks for, at kunne holde daginstitutioner, skoler og SFO'er åbent. Den øgede rengøring ligger i naturlig sammenhæng og forlængelse af de eksisterende kontrakter, hvorfor det er nødvendigt, at indgå aftalen med eksisterende aftaleleverandør.

VII.2.3) Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 129 573 008.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 132 323 008.00 DKK

Send til en kollega

0.078