23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 100-242446
Offentliggjort
25.05.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.06.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/03606306-58a5-45b8-9e88-06c82cb28a6a/homepage

Udbyder

VandCenter Syd A/S

El-entreprise vedr. renovering af indløbsbygværk på Ejby Mølle Renseanlæg


VandCenter Syd A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd A/S
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Mathiasen
E-mail: sams@cowi.com
Telefon: +45 41760485

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/03606306-58a5-45b8-9e88-06c82cb28a6a/homepage

Internetadresse for køberprofilen: https://www.vandcenter.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/03606306-58a5-45b8-9e88-06c82cb28a6a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/03606306-58a5-45b8-9e88-06c82cb28a6a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/03606306-58a5-45b8-9e88-06c82cb28a6a/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af el-entreprise vedr. renovering af indløbsbygværk på Ejby Mølle Renseanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45310000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af el-entreprise vedr. renovering af indløbsbygværk på Ejby Mølle Renseanlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

VandCenter Syd A/S har planlagt en opgradering af det mekaniske og elektriske udstyr i forbehandlingsbygningen på Ejby Mølle Renseanlæg i Odense, Danmark.

For at identificere og udvælge det bedst mulige udstyr til forbehandlingsbygningen har VandCenter Syd A/S udbudt og indkøbt hovedudstyr i et antal separate leverancekontrakter for derefter at lade udstyret montere i en separat smedeentreprise, som også omfatter design af de mekaniske installationer baseret på det aktuelle udstyr fra leverancekontrakterne samt leverance og installation af supplerende udstyr.

Ved siden af leverancekontrakterne udbyder VandCenter Syd også eltavler og elinstallationsarbejder i separate udbud.

Nærværende udbud omfatter således el-entreprisen, som indeholder levering og montage af alle el-installationer, som angivet i arbejdsbeskrivelsen, inkl. tegninger.

For en nærmere beskrivelse af indholdet af nærværende udbud samt kravene hertil henvises til standardbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelsen. Herudover henvises til NLM 94 inkl. tilføjelser og afvigelser samt kontraktformen for en nærmere beskrivelse af de kontraktuelle forhold.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/04/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

VandCenter Syd afholder virtuel besigtigelse den 3. juni 2020. Se afsnit 2.1 i udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger.

Den i pkt. II.1.5 og pkt. II.2.6 angivne værdi er anslået.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse følgende vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen (i ESPD del IVB):

— Soliditetsgrad: Defineret som egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Soliditetsgrad på minimum 20 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse følgende vedrørende tilbudsgivers tekniske og/eller faglige formåen (i ESPD del IVC):

— Referencer: Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer fra sammenlignelige opgaver/arbejder.

Med sammenlignelige opgaver/arbejder menes elinstallationer på industrianlæg i drift indenfor de seneste 7 år, regnet for datoen for færdiggørelse af opgaven/arbejdet, hvor kontraktsummen er over 0,5 mio. DKK ekskl. moms.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimum 3 referencer fra sammenlignelige opgaver/arbejder (se definition ovenfor) indenfor de seneste 7 år. Hvoraf minimum 1 af disse referencer ligeledes er udført på et vandværk og/eller et renseanlæg.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/06/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/06/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver har pligt til at udelukke enhver tilbudsgiver fra udbudsproceduren, som er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § § 135 og 136. Medmindre tilbudsgiver kan påvise at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Inden kontrakttildeling og på VandCenter Syds opfordring skal tilbudsgiver samt eventuelle enheder, som tilbudsgiver har baseret deres formåen på, fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD-dokumentet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2020

Send til en kollega

0.094