Udbudsbekendtgørelse

  Tjenesteydelser

  Retsgrundlag:

  Direktiv 2014/24/EU

  Del I: Ordregivende myndighed

  I.1)Navn og adresser
  Officielt navn: Silkeborg Kommune
  CVR-nummer: 29189641
  Postadresse: Søvej 1
  By: Silkeborg
  NUTS-kode: DK04
  Postnummer: 8600
  Land: Danmark
  Kontaktperson: Mona Frederiksen
  E-mail: Mona.Frederiksen@silkeborg.dk
  Telefon: +45 25557459

  Internetadresse(r):

  Overordnet internetadresse: https://www.silkeborg.dk

  I.2)Information om fælles indkøb
  I.3)Kommunikation
  Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gukxzwyxbd
  Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
  Officielt navn: BISGAARD|EJSING ApS
  CVR-nummer: 37875538
  Postadresse: Rosenkrantzgade 23, 4. sal.
  By: Aarhus C.
  NUTS-kode: DK042
  Postnummer: 8000
  Land: Danmark
  Kontaktperson: Tue Bisgaard Jensen
  E-mail: tue@bisgaardejsing.dk
  Telefon: +45 23408562

  Internetadresse(r):

  Overordnet internetadresse: https://www.bisgaardejsing.dk

  Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gukxzwyxbd
  I.4)Type ordregivende myndighed
  Regional eller lokal myndighed
  I.5)Hovedaktivitet
  Boliger og offentlige faciliteter

  Del II: Genstand

  II.1)Udbuddets omfang
  II.1.1)Betegnelse:

   

  Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med modernisering og udbygning af Funder Kragelund Skole, Afdeling Funder

   

  II.1.2)Hoved-CPV-kode
  71000000
  II.1.3)Kontrakttype
  Tjenesteydelser
  II.1.4)Kort beskrivelse:

   

  Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med modernisering og udbygning af Funder Kragelund Skole, Afdeling Funder.

   

  II.1.5)Anslået samlet værdi
  II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
  Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
  II.2)Beskrivelse
  II.2.1)Betegnelse:
  II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
  71200000
  71300000
  71400000
  71500000
  II.2.3)Udførelsessted
  NUTS-kode: DK04
  Hovedudførelsessted:

   

  Silkeborg

   

  II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

   

  Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med om- og nybyggeri. Som minimum realiseres der et projekt på ca. 60 mio. DKK i en første etape med option på yderligere etaper. Det samlede projekt kan omfatte en investering på op til 130 mio. DKK. Med nærværende bekendtgørelse opfordres interesserede til at søge om prækvalifikation.

   

  II.2.5)Tildelingskriterier
  de nedenfor anførte kriterier
  Kvalitetskriterium - Navn: Proces og opgaveforståelse / Vægtning: 30 %
  Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og faglige kompetencer / Vægtning: 30 %
  Pris - Vægtning: 40 %
  II.2.6)Anslået værdi
  II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
  Start: 14/09/2020
  Slut: 30/06/2023
  Denne kontrakt kan forlænges: ja
  Beskrivelse af forlængelser:

   

  Projektet kan udvides til - afhængig af udviklingen i elevprognoserne samt den politiske velvilje - at omfatte yderligere end etape 2-3, hvorfor varigheden af kontrakten kan forlænges yderligere ca. 3 år.

   

  II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
  Forventet antal ansøgere: 5
  Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

   

  Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

  - At ansøger udviser motivation

  - At ansøger kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver

  - At ansøger har tilstrækkelig teknisk kapacitet og økonomisk styrke til at løfte opgaven

  - At ansøger har sammensat et kompetent team der kan varetage alle de forventede rådgiverydelser jf. ydelsesbeskrivelsen

  - At ansøger har sammensat sit team således at man hurtig kan være fysisk tilstede – især i byggeperioden.

  Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver. I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

  Der henvises til udbudsbetingelserne.

   

  II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
  Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
  II.2.11)Oplysninger om optioner
  Optioner: ja
  Beskrivelse af optioner:

   

  Udbuddet omfatter option på en etape 2-3.

   

  II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
  II.2.13)Oplysninger om EU-midler
  Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
  II.2.14)Yderligere oplysninger

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

  III.1)Betingelser for deltagelse
  III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
  Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

   

  Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmateriale.

   

  III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
  Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

   

  Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmateriale.

   

  III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
  Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

   

  Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmateriale.

   

  III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
  III.2)Kontraktbetingelser
  III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
  III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

   

  ABR18 med præciseringer jf. udbudsmaterialet.

   

  III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

  Del IV: Procedure

  IV.1)Beskrivelse
  IV.1.1)Proceduretype
  Udbud med forhandling
  IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
  IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
  Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
  IV.1.5)Oplysninger om forhandling
  Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
  IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
  IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
  Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
  IV.2)Administrative oplysninger
  IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
  IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
  Dato: 22/06/2020
  Tidspunkt: 13:00
  IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
  Dato: 24/06/2020
  IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
  Dansk
  IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
  Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
  IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

  Del VI: Supplerende oplysninger

  VI.1)Oplysninger om gentagelse
  Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
  VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
  Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
  Elektronisk fakturering accepteres
  Der vil blive anvendt elektronisk betaling
  VI.3)Yderligere oplysninger:

   

  Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gukxzwyxbd

  Ansøgning om prækvalifikation skal oploades på:

  https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gukxzwyxbd

  Ansøgningen skal omfatte følgende:

  1) Præsentations- og motivationsbrev på max 3 sider (PDF)

  2) Udfyldt ESPD (PDF og XML).

  3) Evt. støtteerklæring

  4) Referenceblade, max 8 stk (PDF).

  Der er mulighed for at stille spørgsmål via iBinder i prækvalifikationsperioden. Spørgsmål stillet inden den 9. juni 2020 vil blive besvaret. Seneste svar vil blive oploaded den 12. juni 2020.

   

  VI.4)Klageprocedurer
  VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
  Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
  Postadresse: Toldboden 2
  By: Viborg
  Postnummer: 8800
  Land: Danmark
  E-mail: klfu@erst.dk
  Telefon: +45 35291095

  Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

  VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
  Officielt navn: Ingen
  By: Ingen
  Land: Danmark
  VI.4.3)Klageprocedure
  Præcise oplysninger om klagefrist(er):

   

  Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået aftale. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. I forbindelse med klage skal betales et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

   

  VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
  Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
  Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
  By: Valby
  Postnummer: 2500
  Land: Danmark
  Telefon: +45 41715000

  Internetadresse: http://www.kfst.dk

  VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
  22/05/2020