23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 103-248176
Offentliggjort
28.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Dansk Retursystem A/S

Udbud vedrørende fremstilling og levering af sikkerhedscontainere


Dansk Retursystem A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Retursystem A/S
CVR-nummer: 25 49 61 40
Postadresse: Baldersbuen 1
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Steen Aagaard
E-mail: Saa@dansk-retursystem.dk
Telefon: +45 43323232

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Privatejet non-profit miljøvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedrørende fremstilling og levering af sikkerhedscontainere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter ny-fremstilling eller modificering af formværktøjer til sikkerhedscontainere, fremstilling i form af rotationsstøbning af sikkerhedscontainere herunder samling og montering af tilbehør, levering af sikkerhedscontainere samt levering af separate lille lågdel som DRS selv monterer/benytter f.eks. til erstatning for ødelagte lågdele.

Til fremstilling af sikkerhedscontainere for DRS skal leverandøren anvende formværktøjet. Formværktøjet må ikke anvendes til andre formål.

Formværktøj og sikkerhedscontainere fremstilles eller modificeres i henhold til og skal opfylde kravene i bilag 1 kravspecifikation med underbilag samt rammekontrakten.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 16 365 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44613000
44619000
19000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved rammekontraktens indgåelse garanterer DRS at afgive ordrer på i alt 3 000 sikkerhedscontainere fordelt på 3 separate ordrer fordelt med 1 ordre á 1 000 sikkerhedscontainere i rammekontraktens første år, 1 ordre á 1 000 sikkerhedscontainere i rammekontraktens andet år samt 1 ordre á 1 000 sikkerhedscontainere i rammekontraktens tredje år. Som nærmere anført i rammekontraktens pkt. 12.1.

Udover de garanterede ordrer omfatter rammekontrakten ligeledes en option for DRS på bestilling af op til i alt yderligere 5 000 sikkerhedscontainere i kontraktperioden som nærmere anført i rammekontraktens pkt. 12.2. Der gives ingen garanti for at DRS, hverken fuldt ud eller delvist, kommer til at udnytte sin option på bestilling af yderligere sikkerhedscontainere.

Ved rammekontraktens indgåelse garanterer DRS at afgive ordrer på i alt 1 500 stk. separate lille lågdele fordelt på 3 separate ordrer fordelt med 1 ordre á 500 stk. Separate lille lågdel i rammekontraktens første år, 1 ordre á 500 stk. separate lille lågdel i rammekontraktens andet år samt 1 ordre á hver 500 stk. separate lille lågdel i rammekontraktens tredje år. Som nærmere anført i pkt. 12.3. Den separate lille lågdel er en lågdel som DRS selv monterer/benytter f.eks. til erstatning for ødelagte lågdele. Ydelsen separate lille lågdel består som navnet antyder alene af den lille lågdel som denne er beskrevet i kravspecifikationen med bilag.

Udover de garanterede ordrer på separate lille lågdel omfatter rammekontrakten ligeledes en option for DRS på bestilling af op til i alt yderligere 2 500 stk. separate lille lågdel i kontraktperioden som nærmere anført i rammekontraktens pkt. 12.4. Der gives ingen garanti for at DRS, hverken fuldt ud eller delvist, kommer til at udnytte sin option på bestilling af yderligere separate lille lågdel.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udover de garanterede ordrer omfatter rammekontrakten ligeledes en option for DRS på bestilling af op til i alt yderligere 5 000 sikkerhedscontainere i kontraktperioden som nærmere anført i rammekontraktens pkt. 12.2. Der gives ingen garanti for at DRS, hverken fuldt ud eller delvist, kommer til at udnytte sin option på bestilling af yderligere sikkerhedscontainere.

Udover de garanterede ordrer på separate lille lågdel omfatter rammekontrakten ligeledes en option for DRS på bestilling af op til i alt yderligere 2 500 stk. separate lille lågdel i kontraktperioden som nærmere anført i rammekontraktens pkt. 12.4. Der gives ingen garanti for at DRS, hverken fuldt ud eller delvist, kommer til at udnytte sin option på bestilling af yderligere separate lille lågdel.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 024-052902
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud vedrørende fremstilling og levering af sikkerhedscontainere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/04/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dansk Rotations Plastic ApS
CVR-nummer: 35021310
Postadresse: Kalvehave Havnevej 3B
By: Kalvehave
NUTS-kode: DK
Postnummer: 4771
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 16 365 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

DRS vil udelukke tilbudsgivere der er omfattet af:

- De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136

- De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 1-6, kan tilbudsgiver ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138.

DRS vil i tilfælde, hvor DRS påtænker at udelukke en tilbudsgiver, fastsætte en passende frist for fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgivers pålidelighed.

For så vidt angår endelig dokumentation for opfyldelse af de af DRS fastsatte kriterier til udelukkelse, egnethed og udvælgelse henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 10.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt jf. lov om klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. udbudslovens § 171, stk. 2.

2) Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020

Send til en kollega

0.078