23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 103-248746
Offentliggjort
28.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Vandløbsvedligeholdelse af store vandløb i Aalborg Kommune


Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Daniel Boye Lassen
E-mail: daniel.lassen@twobirds.com
Telefon: +45 30851344

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/miljoe-og-energiforvaltningen

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vandløbsvedligeholdelse af store vandløb i Aalborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter vedligeholdelse af store vandløb i Aalborg Kommune:

— Gerå

— Lindenborg å

— Lindholm å

— Dybvad å

— Østerå.

Vedligeholdelsen omfatter manuel vedligeholdelse, vedligeholdelse med mejekurv og vedligeholdelse med båd.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 599 045.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77341000
90700000
90720000
90721000
45262640
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen for de forskellige store vandløb omfatter årligt:

— Gerå: 37 056 lb.m. 1 778 lb.m. manuel vedligeholdelse, 9 590 lb.m. vedligeholdelse med mejekurv og 25 688 lb.m. vedligeholdelse med båd

— Lindenborg å: 132 184 lb.m vedligeholdelse med båd

— Lindholm å: 61 575 lb.m. 32 147 lb.m. vedligeholdelse med båd og 29 428 lb.m vedligeholdelse med mejekurv

— Dybvad å: 17 050 lb.m. 13 250 lb.m. vedligeholdelse med båd og 3 800 lb.m. vedligeholdelse med mejekurv

— Østerå: 45 320 lb.m. 43 780 lb.m. vedligeholdelse med båd og 1 540 lb.m. vedligeholdelse med mejekurv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7.

Optioner på supplerende vedligeholdelse: Tilbudsgiver skal i tilbudslisten oplyse enhedspriser for eventuelt ekstraarbejde for følgende arbejder:

— Timepris for arbejdsmand med sav

— Timepris for rendegraver med fører

— Timepris for gravemaskine med fører, og

— Timepris for grødeskøringsbåd med fører.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at udbyde entreprisen i delaftaler da ordregiver har behov for at arbejdet udføres af den samme entreprenør. Desuden medfører ordregivers behov for tilsyn og kontrol et behov for, at entreprisen alene varetages af én entreprenør.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 054-128545
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sloths Naturpleje ApS
CVR-nummer: 27183395
Postadresse: Toftegaardsvej 7
By: Aalestrup
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9620
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 599 045.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2.6.2016) m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/05/2020

Send til en kollega

0.078