23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 103-248918
Offentliggjort
28.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Faaborg-Midtfyn Kommune, Vej og Trafik

Fremtidens Forstad | Årslev - Ny Bydel, udbud af totalrådgivning


Faaborg-Midtfyn Kommune, Vej og Trafik

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune, Vej og Trafik
Postadresse: Mellemgade 15
By: Faaborg
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 5600
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Vardinghus-Nielsen
E-mail: kivni@fmk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmk.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FFV Spildevand A/S
Postadresse: Korsvangen 6A
By: Ringe
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Koue Rasmussen
E-mail: miras@ffv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ffv.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fremtidens Forstad | Årslev - Ny Bydel, udbud af totalrådgivning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Faaborg-Midtfyn Kommune, Vej og Trafik og FFV Spildevand A/S har udbudt totalrådgivningsopgaven vedrørende opførelse af Fremtidens Forstad | Årslev - Ny Bydel.

Syd for Odense ligger den lille by Årslev med et indbyggertal på godt 4 000. Byen er kendetegnet ved rekreative naturområder og god infrastruktur med motorvej, tog og cykelsti til Odense. Med sin unikke placering er byen valgt som et af Faaborg-Midtfyn Kommunes største udviklingsområder frem mod 2030. Målet er, at byen skal vokse med 1 200 indbyggere.

Kommunen investerer derfor i disse år i en omfattende byudvikling, der både rummer etablering af en ny, bæredygtig bydel og et nyt moderne centrum.

Kommunen har gennemført 2 arkitektkonkurrencer for hhv. ”Bymidten” og ”Ny bydel” områdernes afgrænses af stationsvejen i Årslev, hvor ”Bymidten” er området nord for Stationsvej mens ”Ny Bydel” er området Syd for Stationsvej.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 665 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71500000
71600000
90000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Årslev

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler totalrådgivning af ”Ny Bydel” og består af ”delprojekter”:

- Nyt kryds og byvej fra Stationsvej inkl. bilbro over Vindinge Å

- Spildevands- og regnvandshåndtering i landskabet

- Bydelsplads i den første klynge

- Portalbroen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og erfaring / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 30
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Optionen omhandler den sydlige byvej mellem klynge 1 og Møllehøjvej.

- Optionen indeholder en bro der skal anlægges over Pederstrup Bæk.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 222-544711
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Fremtidens Forstad | Årslev - Ny Bydel, udbud af totalrådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
18/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Englandsgade 25
By: Odense
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 665 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020

Send til en kollega

0.08