23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
03.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.06.2020 Kl. 11:00

Addresse
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing
Mødelokale 1,8 Dækket

Udbyder

Ringkøbing-Skjern Kommune

Omdannelse af Houvig Klitvej


Ringkøbing-Skjern Kommune

Opgavebeskrivelse Entreprisen er benævnt ”Omdannelse af Houvig Klitvej” og omfatter anlægsarbejde på ca. 1,2 km af Houvig Klitvej fra Søndervig mod nord

I projektet skal Houvig Klitvej overgå fra landzone til byzone, og vejen skal fremover være adgangsvej for Søndervig by mod vest og det nye Lalandia mod øst. I den forbindelse skal der bl.a. etableres en midterhelle samt en vejudvidelse mod øst på hele strækningen og de eksisterende grøfter skal omdannes til trug.

Fra Søndervig Landevej etableres enkeltrettede stier på de første 350 meter af Houvig Klitvej, og på den resterende strækning skal der etableres en dobbeltrettet fællessti i den vestlige side af Houvig Klitvej.
Stierne skal udføres i kostet beton med egesveller.

I krydsområder og overgange etableres belægninger af betonbelægningssten, som skaber opmærksomhed på krydsningerne og bidrager til omdannelsen af vejstrækningen fra landevej til hovedgade, og til generel forskønnelse af strækningen.

For at understrege det kyst- og bynære, plantes der på hele forløbet hjælme i trug og midterheller.
På arealerne omkring ”Pausen” og hvor fællesstier afsluttes mod eksisterende sti mod nord plantes hjemmehørende arter som fyr, havtorn og klitroser. Al beplantning udføres af Ringkøbing-Skjern kommunes Vej og Park afdeling.

Det nordligste kryds skal etableres som et signalanlæg.
Gravning for mastefundamenter og tomrør er en del af denne entreprise men signalanlægget udbydes i en selvstændig entreprise.

Der vil i hele anlægsperioden foregå bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med at Lalandia udbygger arealerne øst for Houvig Klitvej. Omlægning af ledninger på strækingen vil desuden berøre anlægsarbejderne.
Ringkøbing-Skjern Kommunen står for levering og opstilling af belysningsmaster på strækningen.

Der er i udbuddet lagt op til, at anlægsarbejderne skal udføres i 3 faser. Fase 1 skal være færdig inden jul 2020, og det samlede anlæg skal være færdigt inden sommerferien 2021.


Hovedmængder:

Jordarbejde:
- Afgravning af muld, jord og ubundne materialer 7.300 m³

Afvanding:
- Dræn 2.190 m
- Brønde og dæksler 42 stk

Grusarbejde:
- Bundsikring 3.200 m³
- Stabilt grus 11.455 m²

Asfaltarbejde:
- Slidlag 11.200 m²
- GAB 13.800 m²


Brolægningsarbejde:
- Kantsten 3.028 m
- Betonbelægningssten 1.760 m²
- Kostet betonsti 3.300 m²


Udlevering af udbudsmateriale kan ske ved skriftlig henvendelse til Helene Helstrup Jensen på e-mail adressen:
hhel@ramboll.dk
Annonceret 2. juni 2020 16:30:00 CEST
Deadline 25. juni 2020 11:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 45000000, 45233220
Myndighedstype Kommune

Dokumenter & materiale

Dokumenter > application/pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Laveste pris
Udvælgelseskriterier Valg af tilbud sker på baggrund af den samlede tilbudssum, således at tildelingskriteriet er laveste bud,
under forbehold for Ringkøbing-Skjern Kommunes og øvrige offentlige myndigheders godkendelse af
projektet og licitationen.

Kontaktperson

Navn Heidi Vang Grosmann
Telefon +45 99741390
E-mail heidi.grosmann@rksk.dk

Ordregiver

Navn Ringkøbing-Skjern Kommune
Adresse Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
DK
Telefon +45 99742424
E-mail post@rksk.dk
WWW https://www.rksk.dk/

Modtager af tilbud

Navn Ringkøbing-Skjern Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing, Mødelokale 1,8 Dækket

Send til en kollega

0.094