23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 106-255534
Offentliggjort
03.06.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
30.06.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Civica

Afd. 317 Åhaven - Totalentreprise


Civica

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Civica
CVR-nummer: 35585885
Postadresse: Carl Nielsens Kvarter 14
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Berg
E-mail: anb@civica.dk
Telefon: +45 21897428

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.civica.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Afd. 317 Åhaven - Totalentreprise

 

Sagsnr.: 317
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud - kaldet "Afd. 317 Åhaven" - omfatter nedrivning og genopførelse af 363 almeme familieboliger, nedrivning af 2 erhvervsbygninger samt opførelse af et nyt fælleshus for afdeling 317 Åhaven og afdeling 323 Vibehaven. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i totalentreprise. Byggeriet skal minimum certificeres til sølv i henhold til DGNB-kriterierne efter Green Building Council Denmarks certificeringsordning for etageejendomme og rækkehus. Alle 363 boliger skal opføres på same (eksisterende) punktfundamenter. Bebyggelsen er fordelt på 200 bygningskroppe. Opgaven udbydes i 3 etaper, hvor der indgås kontrakt på etape 1 med etape 2 og 3 som efterfølgende optioner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 424 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Bygge og anlægsarbejderne skal udføres i Åhaven i Dyrup i Odense Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbudsbekendtgørelse gælder for Civica's kommende renovering af afd. 317 Åhaven i Dyrup ved Odense og omfatter nedrivning og genopførelse af 363 almene familieboliger, nedrivning af 2 erhvervsbygninger samt opførelse af et fælleshus.

Udbuddet af bygge- og anlægsarbejderne gennemføres i henhold til proceduren for begrænset udbud i totalentreprise i overenstemmelse med reglerne i lov nr. 1564 af den 15. december 2015 også kaldet "Udbudsloven".

Ordregiver har til hensigt at udvælge 5 egnede tilbudsgivere, der indbyrdes til at afgive tilbud på opgaven og som opfylder ordregivers egnethedskrav.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 420 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere end 5 ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder egnethedskravene, udvælges de 5 ansøgere, som udfra hensynet til en optimal konkurrence vurderes bedst egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave. Referenceprojekter med stor sammenlignelighed med den udbudte opgave vægtes højere en andre referencer. Referencerprojekter, som er afsluttet, vægtes højere end referenceprojekter, som endnu ikke er afsluttet. Totalentreprenørens referencer vægtes højest. Referencer for alment tætlav boligbyggelse, afsluttet byggeri, nybyggeri og elementer af bæredygtigt byggeri med certificering vægtes positivt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Opgaven udbydes opdelt i 3 hovedentrepriser, hvor der til en start alene indgås totalentreprisekontrakt på den første etape med efterfølgende optioner for de efterfølgende 2 etaper.

De 3 hovedetaper omfatter følgende:

- Etape 1: 136 boliger samt et fælleshus

- Etape 2: 133 boliger

- Etape 3: 94 boliger.

Varigeheder for etapernes udførelse fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Opgaven udbydes som en totalentreprisekontrakt, da denne løsning efter ordregivers opfattelse giver mulighed for at opnå de bedste løsninger indenfor ordregivers økonomiske ramme.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/07/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet foreligger digital via byggeweb (web.rib-software.dk). Materialet rekvireres ved at oprette sige som burger og søge på udbud TN970044. Oprettelse og adgang til materialet er gratis. Ansøgning om prækvalifikation skal indsendes ved brug af ESPD.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En virksomheds klage over ikke at være prækvalificeret og udvalgt til at deltage i udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere, om hvem der er blevet udvalgt jf. udbudslovens §171 stk. 2. En virksomheds klage over ordregivers tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt med den udpegede vinder. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor udbudsbekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020

Send til en kollega

0.11