23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 106-256897
Offentliggjort
03.06.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
29.06.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ibwtrlycwh

Udbyder

Fredensborg Kommune

Generationernes Hus i Nivå, bygherrerådgivning


Fredensborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3B
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Mostrøm Frandsen
E-mail: ermf@fredensborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fredensborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ibwtrlycwh
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: MUNKSGAARD plus ANDERSEN, Bygherrerådgivning A/S
CVR-nummer: 30083709
Postadresse: Jagtvej 113H, 3
By: København N
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Kontaktperson: Knud Toft Andersen
E-mail: kta@mplusa.dk
Telefon: +45 61613406

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mplusa.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ibwtrlycwh
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fredensborg Kommune, Generationernes Hus i Nivå, udbud af bygherrerådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bygherrerådgivning til Fredensborg Kommune i forbindelse med den videre realisering af projektet Generationernes Hus i Nivå.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Fredensborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter bygherrerådgivning, bestående af bl.a. udbudsrådgivning, rådgivning vedrørende den videre organisering af projektet, bistand i forbindelse med styring, koordinering og projektledelse samt understøttelse af bygherrens organisation i forbindelse med projektet Generationernes Hus.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2020
Slut: 30/06/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

De objektive kriterier, der vil blive lagt til grund for begrænsning af antallet af ansøgere vil ske ved en vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer.

Ved ”relevante referencer” menes der referencer, der i størrelse (værdi) og karakter ligner den rådgivning der skal understøtte Fredensborg Kommune i videreudviklingen af projektet vedr. Generationernes Hus, jf. udbudsmaterialet. Der lægges der positiv vægt på erfaring med:

- Bygherrerådgivning fra projektstart til aflevering af lignende tekniske komplekse projekter bestående af en række delprojekter. Med lignende tekniske komplekse projekter, forstås projekter som rådgivningsmæssigt og byggeteknisk er forskelligartede, i politiske styrede organisationer, med mange forskellige fagligheder.

- Bygherrerådgivning på større lignende projekter i forhold til størrelse og kompleksitet indenfor skolebyggeri og byggeri indenfor kultur- og/eller idrætsprojekter, hvor bygherrerådgiver har ageret som udbudsrådgiver samt bistået til styringen og koordinering igennem hele projektperioden frem til ibrugtagning.

Der henvises for videre information til det angivne i udbudsmaterialets PQ- og udbudsbetingelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

- Ansøgers soliditetsgrad skal de seneste 3 regnskabsår være positiv.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

- Der kræves, at ansøger skal have minimum 2 referencer vedr. bygherrerådgivning på projekter med en anlægssum på hver minimum 100 mio. DKK ekskl. moms, hvoraf den ene reference skal vedrøre bygherrerådgivning i forbindelse med anlæg af en ny skole.

- Minimum en reference skal vedrøre bygherrerådgivning i forbindelse med kultur- og/eller idrætsprojekter.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ordregiver har ikke vurderet, at der er særlige kontraktudførelsesvilkår, der bør fremhæves, men henviser interesserede ansøgere til at læse det samlede udbudsmateriale, som er tilgængeligt på:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ibwtrlycwh

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/07/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation og udbud gennemføres via iBinder på webadressen:

https://www.ibinder.dk

Hvor projektet har titlen: Fredensborg Kommune, Generationernes Hus i Nivå, udbud af bygherrerådgivning.

Der er fri adgang til udbudsmaterialet efter gratis oprettelse af brugerprofil. Spørgsmål vedrørende anvendelse af iBinder kan rettes til:

— Supporttelefon: +45 89 88 78 30

— mail: support@ibinder.dk

— eller på iBinders chatmodul.

Der vil blive anvendt iBinder i forbindelse med besvarelse af spørgsmål under prækvalifikation og udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har sendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over andre forhold skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Ved EU-udbud skal klagen vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020

Send til en kollega

0.079