23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 106-257820
Offentliggjort
03.06.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
30.06.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/131022590.aspx

Udbyder

Tønder Forsyning A/S

Byfornyelse i Højer


Tønder Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Forsyning A/S
CVR-nummer: 32065805
Postadresse: Håndværkervej 4
By: Bredebro
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6261
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Brødsgaard
E-mail: hbp@cowi.dk
Telefon: +45 88437543

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/131022590.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.toender-forsyning.dk/KONTAKT.aspx

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Kommune
By: Tønder
NUTS-kode: DKZZZ Extra-Regio NUTS 3
Land: Danmark
E-mail: toender@toender.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://toender.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/131022590.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/131022590.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsforsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Byfornyelse i Højer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Tønder Spildevand A/S og Tønder Kommune udbyder de samlede arbejder vedrørende byfornyelse i Højer.

Byfornyelsen sker gennem Tøndermarsk Initiativet, som er en fond, som er etableret af Tønder Kommune samt en række fonde med henblik på at udvikle Tøndermarsken, så det bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

I forbindelse med byfornyelsen af Højer skal der ske omdannelse af byrummene i midtbyen, herunder udskiftning af belægninger på veje og fortove.

Kloaksaneringen omfatter separatkloakering og semiseparatkloakering af ejendommene i midtbyen samt klimasikring af byen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/131022590.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231112 Installation af rørsystem
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45233200 Diverse belægningsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Højer

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tønder Spildevand A/S og Tønder Kommune udbyder de samlede arbejder vedrørende byfornyelse i Højer.

Byfornyelsen sker gennem Tøndermarsk Initiativet, som er en fond, som er etableret af Tønder Kommune samt en række fonde med henblik på at udvikle Tøndermarsken, så det bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

I forbindelse med byfornyelsen af Højer skal der ske omdannelse af byrummene i midtbyen, herunder udskiftning af belægninger på veje og fortove.

Kloaksaneringen omfatter separatkloakering og semiseparatkloakering af ejendommene i midtbyen samt klimasikring af byen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er for nøglepersoner / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på opgaver udført i forbindelse med større sammenhængende kloak- og belægnings-arbejder i byområder, der kan sammenlignes med Højer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse:

1) Finansielle nøgletal i form af nettoomsætning for de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at nettoomsætningen er minimum 150 mio. DKK for hvert år i de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår

2) Finansielle nøgletal i form af soliditetsgraden for de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden er på minimum 20 % for de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Soliditetsgrad beregnes efter formlen: Egenkapital x 100 / aktiver

Netteomsætning skal være mindst 150 mio DKK/år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Referencer vedr. sammenlignelige opgaver indenfor de seneste 5 år regnet fra aflevering af leverancen, hvor både kloak- og belægningsarbejder har været centrale ydelser, jf. nedenstående punkter.

2) Der kan i ESPD henvises til særskilte dokumenter, evt. referenceark, hvor oplysningerne fremgår.

Det er et mindstekrav, at referencerne påviser relevant erfaring inden for de seneste 5 år i form af beskrivelse af leverancen, tidspunktet for aflevering af leverancen, kontraktsummens størrelse og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med tlf. nr. og/eller e-mail.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at hver enkelt reference opfylder mindst én af nedenfor oplistede krav til en sammenlignelig leverance.

Etablering af større anlægsarbejder, herunder indeholdende belægnings- og kloakarbejder, som kan sidestilles med nærværende udbud.

Udførelse af kloakarbejder i byer, der kan sammenlignes med Højer, herunder snævre pladsforhold og ældre, dårligt funderede bebyggelser

Udførelse af brolægningsarbejder af tilsvarende omfang og kompleksitet i historiske bymiljøer med mange retningsskift.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

AB18 garantier.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/07/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020

Send til en kollega

0.093