23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 107-258432
Offentliggjort
04.06.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.byggeweb.dk

Anmodning om deltagelse

Til
09.07.2020 Kl. 13:00

Addresse
http://www.byggeweb.dk

Udbyder

Region Hovedstaden

Opdateringer

Rettelse
(25.06.2020)

VI.3
I stedet for:
Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 23. juni 2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.
Læses:
Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 30. juni 2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 02-07-2020
Time: 13:00
Læses:
Dato: 09-07-2020
Time: 13:00


Yderligere oplysninger
Ordregiver har den 22. juni 2020 foretaget justering af det offentliggjorte udbudsmateriale for delkontrakt 2 (S4 Aptering) så vidt angår fast inventar. Fast inventar er ikke en del af den udbudte ydelse (og fremgik heller ikke af den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse).
Ordregiver har besluttet af rykke ansøgningsfristen for alle delkontrakter for at undgå usikkerhed om ansøgningfristen. Spørgefristen rykkes tilsvarende.

Rettelse
(01.07.2020)

III.1.5
I stedet for:
Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse.
Læses:
"Ingen tekst"


Yderligere oplysninger
Under pkt. III.1.5) er fejlagtigt angivet, at "Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse". Denne tekst slettes således og der er ikke tale om reserverede kontrakter. Dette gælder alle delaftaler.

BørneRiget: S2 og S3 råhus og lukning, S4 aptering samt S5 installationer


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Blegdamsvej 9
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Hyllegaard Petersen
E-mail: michael.hyllegaard.petersen@regionh.dk
Telefon: +45 21439016

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rigshospitalet.dk/boerneriget/Sider/default.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeweb.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

BørneRiget: S2 og S3 råhus og lukning, S4 aptering samt S5 installationer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rigshospitalet, Ole Kirk's Fond og Region H har indgået partnerskab om at opføre BørneRiget – et hospital for børn, unge og fødende. Bygningen vil være en udvidelse af Rigshospitalet på ca. 60 000 kvm.

Byggeriet udbydes i en række storentrepriser; nærværende udbudsbekendtgørelse omfatter S2 og S3 råhus og lukning, S4 aptering samt S5 installationer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 130 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

S2 og S3 råhus og Llkning

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

BørneRiget er beliggende i den vestligste del af Rigshospitalets matrikel ud mod hhv. Nørre Allé og Tagensvej. På byggefeltet ligger p.t. ’Rockefellercenteret’, der bl.a. huser neurobiologisk forskningsenhed. Al nedrivning foregår i anden entreprise end de i denne byggesag forekommende.

Der etableres ved opførelsen af BørneRiget, en tunnel- og gangbrosforbindelse til den eksisterende bygningsmasse på Rigshospitalet.

Bygningen består af 10 niveauer. Kælder med sammenkobling via tunnel til øvrige bygninger på Rigshospitalet. Stueetage – 7. etage som hospitalsafsnit med tilkobling via gangbro på 2. etage samt 8. etage som er tagteknikhuse.

Bygningen opføres i BR18 Lavenergi.

Byggeriet udføres mens resten af Rigshospitalet er i drift.

Entreprisen indeholder følgende arbejder:

S2 råhus:

— Jordarbejder

— Betonarbejder

— Betonelement, leverance og montage

— Stålarbejder

— Jordarbejder for ledninger

— Afløb i jord

— Pumpestationer

— Vandledninger

— Køleledninger

— Elinstallationer.

S3 lukning:

— Facadearbejder

— Tagarbejder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 560 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Anmodning om prækvalifikation skal ske ved afgivelse af ESPD.

Det er ordregivers krav, der er styrende for, hvad der skal udfyldes i ESPD’en. Under punkt III.1.2 fremgår, hvad der er ordregivers minimumskrav i forhold til tilbudsgivers økonomiske kapacitet.

Såfremt der er mere end 3 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante erfaringer, jf. punkt III.1.3), med arbejder som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Referencer, der omfatter levering af ydelser som omhandlet i nærværende delkontrakt til et projekt tæt på bygninger i drift med følsomt udstyr og/eller med sårbare brugere, vil vægte højere end øvrige referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 3 gangbro: Udførelse af gangbroforbindelse fra BørneRiget til eksisterende bygningskompleks.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Byggewebs udbudsnummer TN689577A

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

S4 aptering

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
45400000 Færdiggørelse af bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

BørneRiget er beliggende i den vestligste del af Rigshospitalets matrikel ud mod hhv. Nørre Allé og Tagensvej. På byggefeltet ligger p.t. ’Rockefellercenteret’, der bl.a. huser neurobiologisk forskningsenhed. Al nedrivning foregår i anden entreprise end de i denne byggesag forekommende.

Der etableres ved opførelsen af BørneRiget, en tunnel- og gangbrosforbindelse til den eksisterende bygningsmasse på Rigshospitalet.

Bygningen består af 10 niveauer. Kælder med sammenkobling via tunnel til øvrige bygninger på Rigshospitalet. Stueetage – 7. etage som hospitalsafsnit med tilkobling via gangbro på 2. etage samt 8. etage som er tagteknikhuse.

Bygningen opføres i BR18 lavenergi.

Byggeriet udføres mens resten af Rigshospitalet er i drift.

Entreprisen indeholder følgende arbejder:

— Murerarbejder

— Smedearbejder

— Tømrerarbejder

— Malerarbejder

— Støbte undergulve

— Gulvarbejder

— Loftarbejder

— Snedkerarbejder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 220 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Anmodning om prækvalifikation skal ske ved afgivelse af ESPD.

Det er ordregivers krav, der er styrende for, hvad der skal udfyldes i ESPD’en. Under punkt III.1.2 fremgår, hvad der er ordregivers minimumskrav i forhold til tilbudsgivers økonomiske kapacitet.

Såfremt der er mere end 3 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante erfaringer, jf. punkt III.1.3), med arbejder som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Referencer, der omfatter levering af ydelser som omhandlet i nærværende delkontrakt til et projekt tæt på bygninger i drift med følsomt udstyr og/eller med sårbare brugere, vil vægte højere end øvrige referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 2A ambulatorie: Apteringsarbejder i lukket råhus omfattende ca. 2 400 m2 bruttoetageareal.

Option 2B operation: Apteringsarbejder i lukket råhus omfattende ca. 4 550 m2 bruttoetageareal.

Option 3 gangbro: Apteringsarbejder i forbindelse med udførelse af gangbroforbindelse fra BørneRiget til eksisterende bygningskompleks.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Byggewebs udbudsnummer TN392046A

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

S5 installationer

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

BørneRiget er beliggende i den vestligste del af Rigshospitalets matrikel ud mod hhv. Nørre Allé og Tagensvej. På byggefeltet ligger p.t. ’Rockefellercenteret’, der bl.a. huser neurobiologisk forskningsenhed. Al nedrivning foregår i anden entreprise end de i denne byggesag forekommende.

Der etableres ved opførelsen af BørneRiget, en tunnel- og gangbrosforbindelse til den eksisterende bygningsmasse på Rigshospitalet.

Bygningen består af 10 niveauer. Kælder med sammenkobling via tunnel til øvrige bygninger på Rigshospitalet. Stueetage – 7. etage som hospitalsafsnit med tilkobling via gangbro på 2. etage samt 8. etage som er tagteknikhuse.

Bygningen opføres i BR18 lavenergi.

Byggeriet udføres mens resten af Rigshospitalet er i drift.

Entreprisen indeholder følgende arbejder:

— Bygningsinstallationer

— VVS

— Sprinkling

— Ventilation

— El-installationer

— Højspænding

— Person- og materialetransport (Elevatorer)

— Bygningsautomation

— IT-kabling

— Sikring

— Brandsikring

— Teknisk Isolering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Anmodning om prækvalifikation skal ske ved afgivelse af ESPD.

Det er ordregivers krav, der er styrende for, hvad der skal udfyldes i ESPD’en. Under punkt III.1.2 fremgår, hvad der er ordregivers minimumskrav i forhold til tilbudsgivers økonomiske kapacitet.

Såfremt der er mere end 3 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante erfaringer, jf. punkt III.1.3), med arbejder som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Referencer, der omfatter levering af ydelser som omhandlet i nærværende delkontrakt til et projekt tæt på bygninger i drift med følsomt udstyr og/eller med sårbare brugere, vil vægte højere end øvrige referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 2A ambulatorie: Installationsarbejder i lukket råhus omfattende ca. 2 400 m2 bruttoetageareal.

Option 2B operation: Installationsarbejder i lukket råhus omfattende ca. 4 550 m2 bruttoetageareal.

Option 3 gangbro: Installationsarbejder i forbindelse med udførelse af gangbroforbindelse fra BørneRiget til eksisterende bygningskompleks.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Byggewebs udbudsnummer TN738541A

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgers egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår

— Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

— Virksomhedens balance eller uddrag heraf i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse

— Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 825 mio. DKK for delkontrakt 1, mindst 315 mio. DKK for delkontrakt 2 og mindst 480 mio. DKK for delkontrakt 3, i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

En liste over de 5 betydeligste referencer indenfor sammenlignelige projekter, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen..

Ved sammenlignelige projekter forstås fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise vedrørende opførelse af hospitalsbyggeri, laboratoriebyggeri, forskningsbyggeri, eller byggeri til fødevareproduktion.

Hver reference bedes indeholde beskrivelse af

— konkret leverede ydelser

— hvilken entrepriseform ydelserne blev leveret i (fag- stor-, hoved- eller totalentreprise)

— hvornår ydelserne blev leveret/udført

— byggeriet, som ydelser er leveret til (type, entreprisesum, størrelse i bruttokvadratmeter) samt

— om referencen vedrører et projekt, hvor udførelsen skete tæt på bygninger, der var i drift med følsomt udstyr og/eller med sårbare brugere under udførelsen.

Kun referencer, der vedrører arbejder, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af arbejderne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herud over vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de 5 nyeste referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

En reference må højst fylde svarende til 1 A4-side. Hvis en reference fylder mere end svarende til 1 A4-side, vil der i forbindelse med udvælgelsen alene blive lagt vægt på hvad der svarer til den første A4 side.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/07/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 23. juni 2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt alle udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede samlede maksimale kontraktsum.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse.

Forud for udbuddet er der gennemført en markedsdialog. Relevant materiale herfra findes på ordregivers hjemmeside, jf. pkt. I.3.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation på hver delkontrakt.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 417150000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2020

Send til en kollega

0.093