23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 120-292300
Offentliggjort
24.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
14.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/132896962.aspx

Udbyder

Hillerød Kommune, Region Hovedstaden og Nyt Hospital Nordsjælland

Rådgiverydelser - stier i Favrholm


Hillerød Kommune, Region Hovedstaden og Nyt Hospital Nordsjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
CVR-nummer: 29189366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sarah Maria Friis Steine
E-mail: sarst@hillerod.dk
Telefon: +45 72320653
Fax: +45 72323213

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/132896962.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hillerod.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: regionh@regionh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyt Hospital Nordsjælland
Postadresse: Dyrehavevej 29
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: regionh@regionh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/Sider/default.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/132896962.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/132896962.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rådgiverydelser - stier i Favrholm

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver ønsker totalrådgivning i forbindelse med granskning og optimering af foreliggende projektmateriale, udarbejdelse af projektforslag og udbudsprojekt og -materiale, projektopfølgning og "som udført" samt byggeledelse og fagtilsyn (variabel ydelse) for projektet "Stier i Favrholm" inklusiv erstatningsnatur.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud er et samarbejde mellem Hillerød Kommune, Region Hovedstaden og Nyt Hospital Nordsjælland og udgør tilsammen den ordregivende myndighed (herefter "Ordregiver"). Hillerød Kommune er tovholder for nærværende udbud og er også kontraktholder i forbindelse med rådgiveraftalen omfattet af dette udbud. Der indgås således alene én rådgiveraftale i forbindelse med nærværende udbud.

Ordregiver ønsker totalrådgivning i forbindelse med granskning og optimering af foreliggende projektmateriale, udarbejdelse af projektforslag og udbudsprojekt og -materiale, projektopfølgning og "som udført", samt byggeledelse og fagtilsyn (variabel ydelse) for projektet "Stier i Favrholm" inklusiv erstatningsnatur.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Detaljeret tidsplan, grænsefladebeskrivelse og beskrivelse af kvalitetssikring / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Samlet årsomsætning

— Egenkapital

— Erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Tilbudsgiver skal have en samlet årsomsætning på minimum 6 000 000 DKK inden for det seneste afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det seneste regnskabsår

— Tilbudsgiver har tegnet erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum: Tingskade på 5 mio. DKK og personskade på 12,5 mio. DKK.

For så vidt angår minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen vil en uddrag af tilbudsgivers seneste årsrapport eller en revisorerklæring være at betragte som fyldestgørende dokumentation.

Kopi af erhvervsansvarsforsikring Forsikringspolice fra tilbudsgiver, hvoraf det fremgår at tilbudsgiver har tegnet erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum: Tingskade på 5 mio. DKK og personskade på 12,5 mio. DKK skal foreligge i forbindelse med kontraktindgåelse og skal derfor ikke uploades i Mercell.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at tilbudsgiver har de nødvendige tekniske og faglige forudsætninger for at løse opgaven, er det et krav, at tilbudsgiver fremlægger referencer til dokumentation af erfaring. Det er et krav, at tilbudsgiver angiver referencer, som dokumenterer:

— at tilbudsgiver har erfaring med stibroskonstruktion

— at tilbudsgiver har erfaring med anlæggelse af stianlæg gennem naturområde, hvor naturen har haft en rolle og betydning for projektet.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

— Start- og evt. slutdato for leverancen

— Modtager af leverancen (kunden)

— Kontraktværdi i DKK ekskl. moms for leverancen

— Kort beskrivelse af leverancen.

Tilbudsgiver kan højst oplyse 3 referencer, som dokumenterer erfaring med ovenstående forhold. Samme reference må gerne opfylde mere end et mindstekrav, når dette er angivet i referencen. Hvis tilbudsgiveren oplyser flere end 3 referencer, vil ordregiver alene se på de 3 første referencer, i forhold til vurderingen af om mindstekravene til teknisk formåen er opfyldt.Tilbudsgiveren kan oplyse referencerne i ESPD. Tilbudsgiveren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. Referencerne må på tidspunktet for tilbudsafgivelsen ikke være ældre end 8 (otte) år regnet fra afslutningen af referenceopgaven. Baggrunden for, at alderen for referencer er sat op fra 3 år til 8 år, er, at ordregiver vurderer, at dette grundet opgavens karakter er nødvendig for at sikre tilstrækkelig konkurrence, jf. udbudslovens § 55, stk. 1, nr. 1). Tilbudsgiverne har også mulighed for at vedlægge referencer, der kommer fra underrådgivere, hvis der samtidig vedlægges en bindende rådighedserklæring fra den pågældende underrådgiver. Referencer fra underrådgivere indgår i det samlede antal referencer, som tilbudsgiveren må vedlægge. Tilbudsgivers anførte referencer anført i ESPD i Mercell samt tilbudsgivers eventuelle beskrivelse af referencerne i selvstændigt dokument betragtes som fyldestgørende dokumentation for teknisk og faglig egnethed.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktvilkår for totalrådgiveraftalen følger ABR 18 med ordregivers fravigelse og præciseringer.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/08/2020
Tidspunkt: 12:05

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

For nærværende udbud anvender ordregiver følgende af de frivillige udelukkelsesgrunde i henhold til udbudsloven:

— Grunde, der vedrører insolvens eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet (udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 3)

— Tilsidesættelse af gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til national eller EU-lovgivning (udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1)

— Uretmæssig forsøg på at påvirke kommunens beslutningsproces, f.eks. hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller hvis tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, egnethed eller tildeling af kontrakt (§ 137, stk. 1, nr. 6).

Serviceattest maksimalt 6 måneder gammel eller anden tilsvarende dokumentation fra relevant myndighed betragtes af ordregiver som fyldestgørende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/06/2020

Send til en kollega

0.078