23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 121-295949
Offentliggjort
25.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
21.07.2020 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273344&B=SSI

Udbyder

Statens Serum Institut

Rammeaftale om håndværkerydelser - delaftale 4: Murer, beton og lloak


Statens Serum Institut

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Skov
E-mail: MJSK@ssi.dk
Telefon: +45 32688289

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ssi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273344&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273344&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om håndværkerydelser - delaftale 4: Murer, beton og lloak

 

Sagsnr.: 20/06205
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftalen har tidligere været udbudt som et begrænset udbud, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2020/S 095-227805. Udbuddet blev aflyst den 11. juni 2020 grundet manglende konkurrence, jf. bekendtgørelse om indgåede kontrakter nr. 2020/S 114-277281. Der er sket ændring af udbudsformen samt foretaget justeringer i udbudsmaterialet. Dette udbud angår som anført genudbud af rammeaftale om håndværkerydelser - Delaftale 4: Murer, beton & kloak. Dette udbud gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter udelukkende en tilbudsfase.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 4: Murer, beton & kloak omfatter håndværkerydelser inden for fagområderne murer-, beton- og kloakarbejder i forbindelse med den daglige indvendige og udvendige drift og vedligeholdelse af bygningsmassen på SSI Campus samt projekter i forbindelse med nybyggeri og større renoveringsarbejder.

Ordregiver forventer et årligt forbrug på cirka 2,5 mio. DKK. Forbruget er estimeret med udgangspunkt i ordregivers forbrug af murer-, beton- og kloakarbejder i de seneste 3 år og ordregivers forventede opgaver i rammeaftalens løbetid.

Størstedelen af opgaverne, cirka 85 procent udgør daglige mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver - primært murerarbejder med en værdi mindre end 10 000 DKK. Opgaver med en værdi i størrelsesordenen 10-50 000 DKK forventes at udgøre cirka 10 procent, og projekter forventes at udgøre cirka 5 procent.

Projekter vil alene blive rekvireret i det omfang rammeaftalen kan rumme det, og hvor arbejderne har en samlet værdi mellem 100 000 DKK og 1 mio. DKK. Opgaver med en værdi større end 1. mio. DKK er ikke omfattet af rammeaftalen

Den faktiske fordeling og det endelige omfang af opgaver og projekter bestemmes af ordregivers løbende ordrer.

SSI Campus har et samlet areal på 75 000 etagekvadratmeter med cirka 70 bygninger, der varierer fra 1-6 etager og består af cirka 3 100 lokaler. Bygningsmassen er dateret fra sidst i 1800 tallet frem til d.d., og består primært af kontorer, almindelige laboratorier, GMP arealer, trapper, gange, toiletter og bad og andre fælles arealer.

Bygningerne anvendes primært af ordregiver samt lejerne AJ Vaccines og øvrige enheder under Sundheds-og Ældreministeriet. Udbudsmaterialets rammeaftalebilag 3 indeholder en bygningsoversigt over SSI Campus. For så vidt angår de bygninger som udlejes til AJ Vaccines, er det alene sager vedr. klimaskærm, eksklusive vinduer, som er omfattet rammeaftalen.

Entreprenøren skal tilbyde 2 nøglemedarbejdere: en ”Formand” og en ”Murersvend” til udførelse af de daglige opgaver. Den tilbudte ”Formand” og ”Murersvend” skal som minimum have gennemført mureruddannelsen.

Arbejderne omfatter blandt andet:

Udarbejdelse af konstruktions- og reparationsplaner, indvendigt vedligehold af befæstede arealer, herunder belægninger, murfacader, sokler; tegl- og tagkonstruktioner, samt udvendigt vedligehold, reparation og etablering af vægarealer, etageadskillelser, fliser, fuger mv.; etablering af nye vindues- og dørlysninger mv.; trapper og andre fællesarealer mv.

Kloakarbejder omfatter blandt andet etablering af kloakrørsforsyninger i forskellige materialer, pvc, stål, beton, ler, etablering af regnvandsbrønde, kloakbrønde, fedtudskillerbrønde, pumpebrønde, dræn/omfangsdræn, brøndkarme og dæksler, bundkoter, gravitationsbrønde, afløbsbrønde for vådrum o.l., opkobling til hovedkloak. KS rapporter og tv inspektioner fordres på udførte kloakarbejder.

Gravearbejder omfatter bland andet opgravning til forsyningslinjer for el, vandforsyninger, kloak, brønde, omfangsdræn, nedbrydning af gamle funderinger i jord, nedbrydning af betondæk og andre betonkonstruktioner herunder armerede betonkonstruktioner, asfaltbelægning slidlag og gap, flisebelægninger, brosten, natur stensætninger og andre gængse gravearbejder.

Betonarbejder omfatter blandt andet udførelse af betonarbejder, udstøbning af gennemførelser i dæk, støbning i forskalling, flydestøbninger og armeringer, rustbeskyttelse af armeringsjern, udlægning af jern eller indsættelse af ståltegl, boreprøver, hulboring i beton, støbning af punktfundamenter, renovering af skadet bærejern i murværk, opsætning af jokkere med krydssikring, forskalningsstøbning, flydestøbning af betondæk og glitning, berapning af sokler, opsætning af offeranoder, udlæggelse af gap og slidlag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge aftalen på uændrede vilkår i op til 2 gange á 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Rammeaftalen er opdelt i 7 delaftaler efter fagområde, der alle er udbudt selvstændigt. Dette udbud vedrører delaftale 4: Murer, beton & kloak.

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af rammeaftalen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Det er et minimumskrav til egnethed, at tilbudsgiver er autoriseret kloakmestervirksomhed.

Tilbudsgivers udfyldelse af ESPD:

Tilbudsgiver angiver i ESPD del IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

I forhold til dokumentation for udøvelse af erhvervsaktivitet mv., skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation: Oplyse autorisationsnummer for forretningsområdet kloakmestervirksomhed registeret i Sikkerhedsstyrelsens Autorisationsregister.

Autorisationen skal vedrøre tilbudsgivers virksomhed eller andre aktørers virksomhed, som tilbudsgiver baserer sin kapacitet på, jf. udbudsbetingelser punkt 4.7.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et minimumskrav til egnethed, at tilbudsgiver har:

- en dokumenteret samlet årsomsætning på 2,5 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible og afsluttede regnskabsår

- en dokumenteret soliditetsgrad på minimum 15 procent i hvert af de seneste 3 disponible og afsluttede regnskabsår

- en dokumenteret positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible og afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgivers udfyldelse af ESPD:

Tilbudsgiver angiver i ESPD del IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation:

- Årsregnskaber eller uddrag heraf, eller

- Erklæring om tilbudsgiverens samlede omsætning, soliditetsgrad og egenkapital i op til seneste 3 disponible regnskabsår.

Dokumentationen skal vedrøre tilbudsgivers virksomhed eller andre aktørers virksomhed, som tilbudsgiver baserer sin kapacitet på, jf. udbudsbetingelser punkt 4.7.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et minimumskrav til egnethed, at tilbudsgiver kan påvise minimum 3 referencer vedrørende sammenlignelige arbejder som de arbejder, der kan forekomme under den udbudte rammeaftale, jf. punkt II.2.4), inden for de seneste 3 år. Nedenfor fremfår minimumskrav til referencerne.

Referencerne skal vedrøre tilbudsgivers virksomhed eller andre aktørers virksomhed, som tilbudsgiver baserer sin kapacitet på, jf. udbudsbetingelser punkt 4.7.

Tilbudsgiver angiver i ESPD del IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, skal tilbudsgiver angive minimum 3 referencer, der vedrører tilbudsgivers virksomhed eller andre aktørers virksomhed, som tilbudsgiver baserer sin kapacitet på.

I feltet beskrivelse angives følgende vedr. referencen:

- Kontrakttype (Samarbejdsaftale/rammeaftale/entreprisekontrakt)

- Beskrivelse af de udførte relevante arbejder

- Opgavens areal/omfang, herunder en beskrivelse af bygningsmassen.

Tilbudsgiver skal endvidere oplyse om sluttidspunkt for referencen samt bygherre/modtager.

Tilbudsgiver kan vælge at anvende og vedlægge ordregivers referenceskema og/eller vedlægge referencer i et særskilt bilag.

Hvis tilbudsgiver vælger at anvende referenceskemaet og/eller vedlægge sine referencer, bedes dette oplyses i ESPD’et afsnit C, og det udfyldte referenceskema og/eller de valgte referencer vedlægges tilbuddet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver påviser en reference, der opfylder følgende krav:

- Erfaring fra en samarbejdsaftale eller rammeaftale

- En årlig aftaleværdi på mindst 1 mio. DKK

- Hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for de seneste 3 år

- Påviser relevant erfaring med murerarbejder til en varieret og sammenlignelig bygningsmasse.

Med en sammenlignelig bygningsmasse forstås en varieret bygningsmasse bestående af eksempelvis bevaringsværdigt byggeri, nybyggeri, kontorer, sammenlignelige laboratorier (ikke skolelaboratorier), lagerbygninger, kantine, toiletter, bad mv.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver påviser en reference, der opfylder følgende krav:

- En kontraktværdi, hvor murerarbejder udgør en værdi på mindst 10 000 DKK

- Hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for de seneste 3 år

- Påviser erfaring med bevaringsværdigt byggeri.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver påviser en reference, der opfylder følgende krav:

- En kontraktværdi, hvor beton- og gravearbejder udgør en værdi på mindst 50 000 DKK

- Hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for de seneste 3 år

- Påviser erfaring med udgravning og betonstøbning.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprenøren skal stille sikkerhed på 2 % af den af SSI skønnede omsætning, svarende til 100 000 DKK, senest 8 arbejdsdage efter rammeaftalens indgåelse.

Rammeaftalen indeholder en ændringsklausul vedr. ordregivers ret til at udvide rammeaftalens samlede værdi, jf. punkt II.2.7), med 20 procent, såfremt ordregiver ikke senere end 6 måneder før rammeaftalens udløb har forbrugt 85 procent af rammeaftalens anslåede værdi, jf. punkt. II.1.5).

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul og sociale klausuler i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

Entreprenøren skal sikre, at mindst 10 procent af de stillinger, der anvendes til opfyldelse af rammeaftalen, henset til udførelsen af håndværkerydelserne, besættes med arbejdstagere, som tilhører persongruppen af praktikanter eller lærlinge.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/07/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/07/2020
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

For at benytte udbudssystemet skal tilbudsgiver oprette en bruger. Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode.

Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelse af udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til udbudssystemets tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +45 70 27 61 70.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område og nr. 2 om konkurs mv. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

— Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

— Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen i punkt IV.2.7), vil ikke blive taget i betragtning.

Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne, som er vedlagt udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/06/2020

Send til en kollega

0.094