23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 121-297079
Offentliggjort
25.06.2020
Udbudstype
Projektkonkurrence

Bestilling af materiale

http://www.byggeprojekt.dk

Anmodning om deltagelse

Til
07.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1608-Ny_bygning_til_raadhusfunktioner

Udbyder

Rødovre Kommune

Projektkonkurrence vedr. ny bygning til rådhusfunktioner


Rødovre Kommune

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ny bygning til rådhusfunktioner
CVR-nummer: 65307316
Postadresse: Rødovre Parkvej 150
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Anniken Kirsebom
E-mail: ak@emcon.dk
Telefon: +45 53774849

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: www.byggeprojekt.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: emcon a/s
Postadresse: Gammel Lundtoftevej 1C
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Anniken Kirsebom
E-mail: ak@emcon.dk
Telefon: +45 53774849

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.emcon.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1608-Ny_bygning_til_raadhusfunktioner
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Projektkonkurrence vedr. ny bygning til rådhusfunktioner

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven udbydes som en projektkonkurrence. På baggrund af denne ønsker Rødovre Kommune at indgå aftale om totalrådgivning frem til og med projektforslag, som skal danne grundlag for udbud i totalentreprise.

Rødovre Kommune ønsker at investere i et nyt stærkt bycentrum. For at understøtte dette skal der bygges en ny bygning til kommunale funktioner. Den nye bygning placeres ved Hovedstrøget nord for det eksisterende Rådhusområde for at skabe størst mulig synergi med de øvrige kommunale bygninger og for at bidrage til liv i Hovedstrøget.

I kommunens indstillingsnotat for det nye byggeri for rådhusfunktioner fremgår, at visionen for byggeriet er: ”Den nye bygning skal være et stærkt eksempel på en nutidig og samtidig tidløs arkitektur i samspil med de arkitektoniske perler ved Rådhuspladsen”.

Bygningen skal samle de administrative og borgerrettede arbejdspladser uden for det eksisterende Rådhus i et moderne og fleksibelt byggeri, der skal bygges til formålet. Det nye byggeri skal tage udgangspunkt i borgernes behov og derfor møde borgeren på en enkel og inviterende måde. Med den nye bygning ønsker Kommunen at gå foran ved et godt eksempel på nyt bæredygtigt byggeri i centrum af Rødovre. Ambitionen er at sætte en høj standard for det bæredygtige byggeri – både i forhold til byggeperioden og drift i bygningens levetid.

Konkurrencen indebærer endvidere en stillingtagen til samspil mellem det fredede eksisterende Rådhus, tegnet af Arne Jacobsen og det nye byggeri, både i forhold til en fysisk forbindelse mellem de 2 bygninger og en fordeling af funktioner.

Den ydre fremtræden af bygningen og landskabsbearbejdning har til formål at skabe sammenhæng imellem eksisterende bygninger og udearealer og den indre funktionalitet i bygningen.

Byggeretten i det udlagte konkurrenceområde udnyttes ikke til fulde ved byggeriet til rådhusfunktioner. Der ønskes et skitseforslag til disponering af den resterende byggeret i området som en del af konkurrencen. Denne del af byggeretten forventes ikke at blive en del af totalrådgiveraftalen.

Projektkonkurrencen for valg af totalrådgiver vil blive gennemført efter nedenstående tidsplan. Der vil blive prækvalificeret 5 totalrådgiverteam til at udarbejde konkurrenceforslag.

Bygherren forbeholder sig retten til at udpege en eller flere vindere i projektkonkurrencen. Den endelige vinder udpeges gennem et udbud med forhandling efter udbudslovens § 82.

Den udbudte totalrådgivning indeholder en fase med brugerinvolvering, hvor konkurrenceprojektet bearbejdes og tilpasses for efterfølgende at resultere i et byggeprogram og projektforslag for bygningen samt landskabsprojekt for de tilstødende udearealer. Målet er, at projektforslaget skal danne grundlag for udbud i totalentreprise efter prækvalifikation.

Tidsplan for udbuddet

Overordnet tidsplan for det samlede konkurrenceforløb:

- Anmodning om prækvalifikation 7. august 2020

- Offentliggørelse af prækvalificerede forventet 1. oktober 2020

- Aflevering af konkurrenceforslag forventet primo februar 2021

- Offentliggørelse af vinder forventet ultimo marts – april 2021.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:

 

A. Krav til økonomisk og finansiel egnethed:

Vedrørende økonomisk og finansiel formåen skal ansøger opfylde følgende mindstekrav:

a) En soliditetsgrad på gennemsnitlig 20 % for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

b) En omsætning på minimum 20 000 000 DKK for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

og

c) En positiv egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ansøger kan, hvis ansøger ikke kan opfylde de økonomiske mindstekrav, basere sin økonomiske formåen på underrådgivere. Dokumentation herfor skal ske ved aflevering af en støtteerklæring om, at underrådgiveren stiller sin økonomiske formåen til rådighed for ansøger. Støtteerklæringen skal afleveres samtidig med anmodningen om prækvalifikation.

Dokumentation for opfyldelse af de økonomiske mindstekrav skal ske ved fremlæggelse af en revisorpåtegnet årsrapport eller en tilsvarende revisorerklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, samt en ledelses- eller revisorerklæring om, at der ikke siden seneste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation.

Dokumentationen skal fremlægges på anfordring fra ordregiver.

B. Krav til teknisk og faglig egnethed

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig egnethed.

Til brug for udvælgelsen bedes ansøger om at oplyse referencer, som dokumenterer ansøgers tekniske og faglige formåen for så vidt angår:

- erfaring med totalrådgivning ifm byggeri i kompleks bymæssig og kulturhistorisk kontekst, der viser sammenhæng mellem byrum, bygninger og udearealer

- erfaring med udarbejdelse af konkurrenceprojekter der viser design af nyt byggeri med en stærk arkitektonisk profil i en kulturhistorisk kontekst

- erfaring med udarbejdelse af beslutningsgrundlag på dispositionsforslagsniveau vedr. funktioner til moderne administrationsbyggeri med tilknyttede borger- eller kunderettede funktioner

- erfaring med projektering af byggeri hvor der aktivt er truffet bæredygtige valg

- erfaring med udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag til administrationsbyggeri som grundlag for totalentrepriseudbud.

C. Udvælgelse

5 ansøgere vil blive opfordret til at afgive tilbud. Det er en forudsætning at de overholder de for udbuddet fastsatte krav til økonomisk og finansiel formåen, og ikke er omfattet af en af de for udbuddet gældende udelukelsesgrunde.

Såfremt mere end 5 ansøgere vurderes egnede, vil Rødovre Kommune foretage en udvælgelse blandt de egnede ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af ansøgerens referencer i forhold til den udbudte opgave således at ansøgerne med de mest relevante referencer udvælges.

I forhold til referencernes relevans i forhold til de forskellige kategorier vil der blive lagt vægt på følgende:

a) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med totalrådgivning med byggeri i kompleks bymæssig kontekst, som har formået at skabe sammenhæng mellem nyt byggeri, byrum, eksisterende byggeri i kulturhistorisk sammenhæng og udearealer

b) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udarbejdelse af konkurrenceprojekter omhandlende nyt byggeri med en stærk arkitektonisk profil i en kulturhistorisk kontekst

c) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udarbejdelse af beslutningsgrundlag på dispositionsforslagsniveau til bygninger med funktioner til moderne og fleksible kontorarbejdspladser (gerne offentlig administration med borgerfunktioner)

d) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med projektering af byggeri hvor der aktivt er truffet bæredygtige valg

e) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag af kontorbyggeri som grundlag for udbud i totalentreprise.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:

 

Tildelingskriteriet i konkurrencen er det bedste forhold mellem pris og kvalitet med følgende underkriterier. Rødovre Kommunes vægtning af det enkelte underkriterium er vist i prioriteret rækkefølge:

1) Opgavens løsning, arkitektonisk greb

2) Honorarprocent og timesatser

3) Organisation og nøglepersoner.

 

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 01/10/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles:

 

200 000 DKK ekskl. moms til hvert konditionsmæssigt konkurrenceforslag.

 

IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: nej
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der udsendes ikke yderligere skriftligt materiale i forbindelse med prækvalifikationen.

Krav til ansøgning om prækvalifikation:

A. Generelle formalia:

Ansøgere, der ønsker at blive prækvalificeret, skal i overensstemmelse med udbudslovens § 148 aflevere en ansøgning i form af udfyldt ESPD.

ESPD´en skal indeholde de oplysninger, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder udbudsbekendtgørelsen.

Den afleverede ESPD er ansøgers egen tilkendegivelse af egnethed, og at ansøger ikke er omfattet af de for udbuddet gældende udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal være opmærksom på, at det alene er ansøgers ansvar, at prækvalifikationsanmodningen (ESPD) er komplet og overholder alle krav.

Hvis ansøger ønsker at anvende reglen om self-cleaning i udbudslovens § 138 skal ansøgningen endvidere vedlægges den relevante dokumentation for, at ansøger er pålidelig.

ESPD er en del af udbudsmaterialet på:

https://app.byggeprojekt.dk/public/1608-Ny_bygning_til_raadhusfunktioner og skal udfyldes på portalens hjemmeside.

I ESPD skal ansøger angive opfyldelse af de stillede krav vedr. økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.10).

I ESPD skal ansøgeren angive referenceoplysninger evt. som bilag til ESPD, jf. nedenstående afsnit D.

B. Særligt om ansøgning fra konsortier:

Hvis ansøger består af en sammenslutning af virksomheder (konsortier), skal ansøgningen omfatte et ESPD fra hver af sammenslutningens deltagere.

C. Særligt om støttende tredjemænd:

Ansøger kan efter udbudslovens § 144 støtte sin ansøgning på den økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen hos en eller flere tredjemænd (andre ”enheder”).

Hvis dette er tilfældet, skal ansøgningen vedlægges støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at den støttende tredjemand for opfyldelse af den udbudte kontrakt faktisk stiller den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen til rådighed for ansøger.

En skabelon til støtteerklæring er en del af udbudsmaterialet. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger.

Der gøres opmærksom på, at den eller de tredjemænd, som ansøger efter udbudslovens § 144 støtter sin ansøgning på, ligeledes skal udfylde og underskrive ESPD på samme vilkår som ansøger.

D. Udelukkelsesgrunde og self-cleaning:

De obligatoriske udelukkelsesgrunde er gældende i dette udbud, jf. udbudslovens § § 135 - 136. Herudover finder den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk.1, nr. 2 anvendelse.

Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis ansøgeren er omfattet af disse udelukkelsesgrunde og ansøgeren ikke efterfølgende dokumenterer sin pålidelighed i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

E. Referencer:

Referencerne bør indeholde oplysninger om (og fremgå tydeligt):

— Beskrivelse af motivation for valg af reference

— Opdragsgiver (navn, mail og telefonnummer)

— Kontraktsum inkl. optioner

— Kontrakttidspunkt

— Kort og konkret beskrivelse af opgavens karakter samt ansøgerens rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde.

Ansøgerne må oplyse maksimalt 8 referencer. Referencerne må ikke være ældre end 5 år (beregnet fra tidspunktet for afslutning). Hver enkelt reference må maksimalt fylde to A4-sider.

Referencerne kan vedlægges ansøgningen i et selvstændigt dokument som bilag til ESPD.

Bedømmelseskommiteen vil bestå af politikere fra kommunalbestyrelsen og fagdommere.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 30 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobssens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/06/2020

Send til en kollega

0.078