23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 122-298365
Offentliggjort
26.06.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
20.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
Udbudsportalen Viewpoint 
Anmodning om oprettelse i viewpoint skal sendes til følgende mailadresse:
E-mail: DP201@4projectsmail.com

Udbyder

Region Syddanmark, Psykiatrien

Psykiatrien i Nyt OUH som Offentligt Privat Partnerskab (OPP)


Region Syddanmark, Psykiatrien

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Psykiatrien
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Kyed Larsen
E-mail: tkl@rsyd.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://rsyd.dk/wm157175

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://download.4projects.com?LinkID=a1c5f0b8-81ec-4ec9-89c6-380120699589
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Udbudsportalen Viewpoint 
By: Frederiksberg 
Land: Danmark 
Kontaktperson: Anmodning om oprettelse i viewpoint skal sendes til følgende mailadresse:
Telefon: +45 31454603
E-mail: DP201@4projectsmail.com
NUTS-kode: DK0 DANMARK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://n3g.4projects.com/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Psykiatrien i Nyt OUH som Offentligt Privat Partnerskab (OPP)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at en del af psykiatrien i Nyt OUH (voksenpsykiatrien) skal etableres som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP-projekt). OPP-leverandøren skal i den forbindelse forestå projektering, opførelse og finansiering af Den Nye Psykiatriske Afdeling samt forestå den udvendige bygningsdrift og vedligehold (klimaskærm) i en driftsperiode på 20 år. Det er besluttet at gennemføre projektet som et OPP-projekt, bl.a. for at skabe innovative løsninger, give mulighed for nytænkning, sikre en effektiv og smidig byggefase, forbedre projektets totaløkonomi samt sikre en god ansvars- og risikofordeling. Håndteringen af hospitalsdriften, herunder den kliniske drift og den almindelige indvendige bygningsdrift og vedligehold forestås af Region Syddanmark. Skønnet anlægsramme for byggeriet udgør 472 mio. DKK.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 550 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
45215100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Nyt OUH, Glisholmvej 2A, Odense S, 5260

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet at en del af psykiatrien i Nyt OUH (voksenpsykiatrien) skal etableres som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP-projekt). OPP-leverandøren skal i den forbindelse forestå projektering, opførelse og finansiering af Den Nye Psykiatriske Afdeling samt forestå den udvendige bygningsdrift og vedligehold (klimaskærm) i en driftsperiode på 20 år. Det er besluttet at gennemføre projektet som et OPP-projekt, bl.a. for at skabe innovative løsninger, give mulighed for nytænkning, sikre en effektiv og smidig byggefase, forbedre projektets totaløkonomi samt sikre en god ansvars- og risikofordeling. Håndteringen af hospitalsdriften, herunder den kliniske drift og den almindelige indvendige bygningsdrift og vedligehold forestås af Region Syddanmark. Skønnet anlægsramme for byggeriet udgør 472 mio. DKK. OPP-leverandøren forventes at bidrage med løsninger, som sikrer, at byggeriet opfylder funktionskravene. Hermed forventer Region Syddanmark at opnå langtidsholdbare løsninger og en totaløkonomisk tilgang til byggeriet.

Målsætningen for Den Nye Psykiatriske Afdeling er at skabe fysiske rammer, der bedst muligt understøtter de psykiatriske behandlingsforløb. Den Nye Psykiatriske Afdeling skal bl.a. rumme flg.:

— 8 sengeafsnit med i alt 142 sengestuer med eget bad/toilet

— Administration og forskning

— Telepsykiatrisk Center

— ECT

— Modtagefunktion.

Bygningen til Den Nye Psykiatriske Afdeling skal opføres på grunden (som udgør et byggefelt på den samlede hospitalsgrund for Nyt OUH) beliggende Glisholmvej 2A, 5260 Odense S. Grunden ejes af Region Syddanmark. Byggefeltet udgør 35 000 m2. Arealmæssigt er Den Nye Psykiatriske Afdeling estimeret til maximalt (brutto) at udgøre 20 000 m2.

Der henvises for en nærmere beskrivelse af opgavens omfang til det samtidigt offentliggjorte udbudsmateriale, jf. pkt. I.3)

Funktionsprogrammet (bilag 1 til OPP-kontrakten) indeholder Region Syddanmarks krav og ønsker til Den Nye Psykiatriske Afdeling samt den efterfølgende bygningsdrift og vedligehold. Funktionsprogrammet er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Syddanmark og brugerne. Den Nye Psykiatriske Afdeling skal etableres i nye bygninger som en del af Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Det betyder, at der vil være en række projektmæssige bindinger, idet der skal anvendes visse koncepter og standarder fra Nyt OUH i forbindelse med etableringen af Den Nye Psykiatriske Afdeling, for derved at sikre en drifts- og servicemæssig ensretning mellem psykiatrien og resten af Nyt OUH. Tilsvarende vil der være en række psykiatrifaglige koncepter og bindinger i projektet. Koncepterne er foldet ud i funktionsprogammet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 550 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 267
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der er mere end 4 egnede ansøgere, foretager Region Syddanmark (RSD) en udvælgelse af de 4 ansøgere, der har leveret og dokumentet de mest relevante referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år. RSD lægger ved udvælgelsen vægt på, at ansøgerne i videst muligt omfang kan dokumentere erfaring med følgende:

— Arkitektkompetencer vedrørende projektering af byggeri til døgnpsykiatri eller tilsvarende

— Ingeniørmæssige komptencer vedrørende projektering af psykiatri- og/eller hospitalsbyggeri

— Rådgiverkompetencer vedrørende gennemførelse af projekter med DGNB-certificering (Green Building Council Denmark) eller tilsvarende

— Udførelse af psykiatri- og/eller hospitalsbyggeri

— Kompetencer vedrørende projektering, opførelse og drift af OPP-/OPS-projekter.

Nye referencer tillægges mere vægt end ældre referencer. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer af sammenlignelige arbejder, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante referencer.

Ansøger skal i prækvalifikationsansøgningen (ESPD'et) oplyse om referencer inden for de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med opgaver, som angivet ovenfor.

Der ønskes i den forbindelse maksimalt 8 referencer.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der ved vurderingen alene vægt på de 8 først angivne referencer i anmodningen (ESPD'et). Er referencerne ikke oplyst i rækkefølge, vil det være de 8 nyeste (i tid), som Region Syddanmark vil lade indgå i bedømmelsen. Ansøger bør i referencen oplyse om flg:

a) Beskrivelse af kunden/bygherre, inkl. kontaktdata

b) Angivelse af opgavens omfang, herunder oplysning om anlægssum og/eller kontraktværdi

c) Angivelse af udførelsesperioden (start og slut)

d) Beskrivelse af ansøgers ydelser i forbindelse med referencen (rolle og funktion)

e) Beskrivelse af i hvilket omfang og hvordan de ovenfor angivne udvælgelseskriterier er opfyldt ved det pågældende arbejde.

Det er også muligt at angive referencer for igangværende opgaver, men opgaver som er færdigudført vægtes højere.

Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men vil kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises til pkt. I.3) ovenfor og pkt. VI.3) nedenfor ang. fremgangsmåde ved ansøgning om prækvalifikation.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Region Syddanmark skal som ordregivende myndighed kræve, at ansøger benytter sig af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Ansøger skal derfor ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Ansøger skal anvende den elektroniske xml-fil, som er uploadet på Viewpoint som appendiks 1 til udbudsbetingelserne sammen med det øvrige udbudsmateriale.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene ESPD del III, afsnit A eller B, er til stede svarende til udbudslovens § 135.

Deltagelse i udbudsprocessen er ligeledes udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 136, er til stede.

For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD del III ikke er til stede, skal ansøger udfylde ESPD'et.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136, er afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde iudbudslovens § 135 og § 136.

Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B (og dele af ESPD del III, afsnit C).

Ansøger gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at visse obligatoriske udelukkelsesgrunde i medfør af udbudslovens § 136 figurerer som frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD’et del III, afsnit C).

Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis ansøger befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, og nr. 4, som omfatter følgende situationer:

- RSD kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventioner mv. (nr. 1).

- Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs, eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, tvangsakkord, hvis ansøgers/tilbudsgivers aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis ansøgers/tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller hvis ansøger/tilbudsgiver befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren/tilbudsgiveren er hjemmehørende (nr. 2).

- RSD har tilstrækkeligt plausible indikationer til at konkludere, ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning (nr. 4).

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit C, jf. de relevante rubrikker.

Ansøger skal være opmærksom på, at ESPD del III, afsnit D, ikke kræver udfyldelse.

Der henvises for yderligere til det øvrige samtidigt offentliggjorte udbudsmateriale, jf. pkt. I.3), herunder særligt udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.2).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Herudover skal ansøger oplyse egenkapitalens størrelse for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Endvidere skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B. Soliditetsgraden udregnes som følgende:

(Egenkapital / Samlet balance) x 100 = soliditetsgrad

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet behøver ikke indgå i prækvalifikationsanmodningen, men skal fremlægges, når Region Syddanmark anmoder herom, jf. udbudslovens § 151 – og gerne i forbindelse med aflevering af indledende tilbud:

Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for samlet årsomsætning, egenkapitalens størrelse og soliditetsgrad.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Region Syddanmark vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Region Syddanmark forlanger.

Ansøger/tilbudsgiver har også adgang til at henvise Region Syddanmark til selv at indhente dokumenter fra offentlige nationaledatabaser, fx www.cvr.dk, jf. udbudslovens § 151, stk. 5.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som minimumskrav kræves, at ansøger/tilbudsgiver dokumenterer:

— at ansøger/tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst 600 mio. DKK i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår

— at ansøgers soliditetsgrad har været på mindst 15 % i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår

— at ansøgers/tilbudsgivers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

I medfør af udbudslovens § 144 kan ansøger/tilbudsgiver basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen. Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen tager Region Syddanmark forbehold om at kræve solidarisk hæftelse for OPP-kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD del IV, afsnit C, oplyse referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Ansøger skal udfylde ESPD’et med:

a) Beskrivelse af kunden/bygherre, inkl. kontaktdata

b) Angivelse af opgavens omfang, herunder oplysning om anlægssum og/eller kontraktværdi

c) Angivelse af udførelsesperioden (start og slut)

d) Beskrivelse af ansøgers ydelser i forbindelse med referencen (rolle og funktion)

e) Beskrivelse af i hvilket omfang og hvordan de ovenfor i pkt II.2.9) angivne udvælgelseskriterier er opfyldt ved den pågældende leverance.

Det er også muligt at angive referencer for igangværende opgaver, men opgaver som er færdigudført vægtes højere.

Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men vil kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer Region Syddanmark ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’etat angive bilagsnummeret for det pågældende dokument. På den måde står det Region Syddanmark klart, hvis der findes oplysninger (referencer) til ESPD’et i et separat dokument. Ansøger er også velkommen til i ESPD’et blot at henvise til referencelisten og vedlægge denne som bilag.

Ansøger er dog ikke forpligtet til at fremsende særskilt referenceliste, men for det tilfælde, at der er mere end 4 egnede ansøgere, forbeholder Region Syddanmark sig under alle omstændigheder ret til at anmode ansøger om at fremlægge hele eller dele af den krævede dokumentation (referencelisten), jf. udbudslovens § 151, stk. 2 sammenholdt med udbudslovens § § 135-137, § § 140-143 og § § 144-145.

Ansøger skal i prækvalifikationsansøgningen sammen med ESPD’et oplyse om referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med gennemførelse af opgaver som angivet nedenfor.

Der ønskes i den forbindelse oplysninger om maksimalt 8 referencer. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 8 først angivne referencer i anmodningen. Er referencerne ikke vedlagt i rækkefølge, vil det være de 8 nyeste (i tid), som Region Syddanmark vil lade indgå i bedømmelsen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke minimumskrav til ansøgers/tilbudsgivers tekniske/faglige formåen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at OPP-leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderneløn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Kontrakten vil omfatte sociale klausuler med CSR-krav, og om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om forberedede grunduddannelse m.v., som forpligter leverandøren. Herudover stilles der krav om sikkerhedstillelse. OPP-leverandøren er endvidere forpligtet til at tegne sædvanlig erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på 50 mio. DKK i byggefasen og 10 mio. DKK i driftsfasen. De nærmere forpligtelser ang. ovennævnte fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/09/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ad pkt. I.3) Udbudsmaterialet er fuldt tilgængeligt og kan hentes her:

https://download.4projects.com?LinkID=a1c5f0b8-81ec-4ec9-89c6-380120699589

Ansøgning om prækvalifikation:

For at blive prækvalificeret skal der oprettes en leverandørmappe på Viewpoint. Der skal fremsendes følgende information til Region Syddanmark for at ansøger kan blive oprettet i Viewpoint:

— Virksomhedens navn

— Mailadresse på vedkommende, der accepterer link til portalen

— Personnavn på ovenstående.

Anmodning om oprettelse i Viewpoint sendes til mailadressen jf. ovenfor pkt. I.3):

DP201@4projectsmail.com

Ansøger skal påregne at oprettelsen tager 1-2 arbejdsdage fra korrekt modtagelse af anmodning om oprettelse.

For at ansøger kan anmode om prækvalifikation, skal ansøgers særskilte invitation til Viewpoint på baggrund af ansøgers anmodning om oprettelse, være accepteret senest 5 minutter før ansøgningsfristens udløb. Der gøres opmærksom på, at såfremt invitationen ikke er accepteret på det angivne tidspunkt, er det ikke muligt for ansøger at ansøge om prækvalifikation. Ansøger kan kun oprette én person i Viewpoint til at starte med. Efterflg. kan den person, som modtager oprettelseslink, selv oprette øvrige deltagere.

For nærmere oplysninger om krav til aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 2.4 og pkt. 5. Ansøger skal anvende den elektroniske xml-fil, som indgår i udbudsmaterialet som udbudsbetingelsernes appendiks 1.

Da Europa-Kommissionens elektroniske ESPD-tjeneste ikke længere er tilgængelig, kan tilbudsgiver udfylde eESPD via Polens elektroniske ESPD-system på følgende hjemmeside:

https://espd.uzp.gov.pl/ eller anvende https://espd.planroom.com/ som ligeledes er en gratis webtjeneste, der er til rådighed for ordregivere og tilbudsgivere, som skal oprette eller udfylde et ESPD elektronisk.

Der vil i forbindelse med opfordring til at afgive indledende tilbud blive fremsendt ny særskilt invitation til viewpoint med henblik på oprettelse af en ny leverandørmappe.

Ad pkt. IV.2.4) Sprog

Prækvalifikationsansøgningen (ESPD’et) skal være på dansk. Det tillades at dokumentation til brug for prækvalifikationsansøgningen, herunder referencer, regnskaber og støtteerklæringer mv. kan være på dansk og/eller engelsk

Herudover gøres opmærksom på, at udbuddet som helhed gennemføres på dansk, og tilbuddet skal være på dansk. Ligesom spørgsmål/svar og rettelsesblade, referater mv. skal udarbejdes på dansk.

Forhandlingsprocessen vil også blive gennemført primært på dansk. Det vil dog være muligt for tilbudsgiver at præsentere og tale på engelsk, men RSD taler og svarer udelukkende på dansk, hvorfor det således kan være nødvendigt for tilbudsgiver at tage en tolk med til forhandlingsmøder.

Der afholdes informationsmøde hos Region Syddanmark, projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A,5260 Odense S, Tirsdag, den 15. september 2020, kl. 09.00-11.00.

Der vil her blive givet en overordnet introduktion til den udbudte opgave. Informationsmødet vil foregå på dansk.

Tilmelding til informationsmødet sker via følgende e-mail:

DP201@4projectsmail.com

Ved tilmelding angives antal deltagere, navn, titel og virksomhed.

Region Syddanmark forbeholder sig at begrænse antallet af deltagere på vegne af den enkelte ansøger til maksimalt 3 deltagere pr. ansøger, såfremt dette er nødvendigt af pladsmæssige hensyn.

Frist for tilmelding tirsdag, den 11. september 2020, kl. 13.00.

Eventuelt præsentationsmateriale vil ligeledes være på dansk og offentliggøres umiddelbart efter mødet på flg.link:

https://download.4projects.com?LinkID=a1c5f0b8-81ec-4ec9-89c6-380120699589

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klage på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/06/2020

Send til en kollega

0.094