23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 122-300137
Offentliggjort
26.06.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
11.08.2020 Kl. 13:00

Addresse
https://www.rib-software.dk

Udbyder

Haslev Fjernvarme A.m.b.a

Totalentreprise på bygning til Haslev Flisværk


Haslev Fjernvarme A.m.b.a

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Haslev Fjernvarme A.m.b.a
CVR-nummer: 54121016
Postadresse: Energivej 35
By: Haslev
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektleder Allan Pedersen
E-mail: allan@haslev-fjernvarme.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.haslev-fjernvarme.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Lundgaard og Tranberg Arkitekter
Postadresse: Pilestræde 10. 3. sal
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1112
Land: Danmark
Kontaktperson: Anita Lindholm Krak
E-mail: alk@ltarkitekter.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ltarkitekter.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalentreprise på bygning til Haslev Flisværk

 

Sagsnr.: 0563
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalentreprisekontrakten omhandler projektering og udførelse af bygning og udearealer til flisværk til Haslev Fjernvarme. Det samlede bygningsareal er ca. 2 232 m2 hertil kommer udearealer.

Bygningen er 80 meter lang og 18,6 meter høj over terræn. Udefra er bygningen et enkelt afsluttet volumen. Indvendigt er den delt op i 3 adskilte dele: Opbevaring af flis, kedelhal og administration.

Landskabeligt er bygningen trykket én etage ned, så den får kælderniveau. Det bortgravede jord bruges til at danne landskabelige jordvolde, som afskærmer for støj og får den høje bygning til at synes mindre.

Mod terræn og mod tag har bygningen et glasbånd, som giver dagslys til de forskellige funktioner samt får bygningen til at se let ud.

Konstruktionen er enkel. Under terræn er beton. Over terræn står en række limtræsspær og bærer et let træ tagkassette tag og lette træ facadeelementer.

I nordgavlen er 3 høje porte. Mod vest er hovedindgangen samt 5 porte ind til det store kedelrum. Administratione

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Haslev Fjernvarme

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentreprenøren skal på baggrund af udbudsgrundlaget forestå al projektering, og herunder udarbejde færdigt udførelsesprojekt i henhold til YB18, hvor alle funktionskrav, designs samt definerede forudsætninger og udfaldskrav er indarbejdet. Totalentreprenøren har ansvar for udførelse, projekteringsledelse, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn iht. ABT18 og YB18.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Samlet vurdering af udførelsesreferencerne ift. pkt a, b og c under III.3) Teknisk og faglig kapacitet samt vurdering af CV på nøglepersoner ift. erfaring med lignende roller på sager af lignende bygningskompleksitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner fremgår af tilbudsliste og udbudsmateriale.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal angive firmanav og kontaktperson, samt mailadresse til kontaktperson. Såfremt ansøgningen angives af et konsortium, skal oplysningerne om personlige forhold angiver for alle deltagere i konsortiet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Sammen med prækvalifikationsmaterialet skal afleveres udfyldt ESPD-eklæring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— At den gennemsnitige årsomsætning for de seneste 3 reviderede og godkendte regnskabsår var minimum 10 000 000 DKK og

— at soliditetsgraden ved udgangen af det seneste regnskabsår, hvor der foreligger et revideret og godkendt regnskab, er på mindst 15 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal aflevere udførelsesreference for nybyggeri over 1 000 bruttoetagemeter, der viser erfaring med:

a) Byggeri af lignende bygningskompleksitet jf. pkt. II.1.4)

b) Byggeri i lignende størrelse

c) Byggeri med beton og træ.

Ansøger kan aflevere op til 4 udførelsesreferencer. Projektreferencer der er mere end 5 år gamle (fra endelig aflevering) vil ikke komme i betragtning.

Referencer bør indeholde oplysninger om projektnavn, bygningernes funktion og størrelse (bruttoetageareal), adresse, bygherre og bygherrens rådgiver, entrepriseform, ansøgerens rolle i sagen, udførelsesperiode og afleveringsår.

Ansøger skal aflevere CV på 3 nøglepersoner. CV må max. Fylde 2 A4-sider pr. nøgleperson

1) Overordnet sagsansvarlig.

2) Projekteringsleder

3) Byggeleder/projektchef på pladsen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

2 referencer jf. ovenstående krav + ovennævnte 3 CVér.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/08/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/08/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 17/11/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet gennemføres via det elektroniske udbudssystem, RIB (Tidligere byggeweb):

http://www.rib-software.dk/

Det samlede udbudsmateriale rekvireres ved at logge på ovennævnte hjemmeside ved gratis at oprette en bruger og søge efter nærværende udbudsbekendtgørelse via TN-nummer fra byggeweb: TN218457A, hvor denne kan downloades fra den 23. juni 2020. Spørgsmål til udbudsmaterialet skal sendes skriftligt via mail til kontaktpunkter som anført I.1). Svar på spørgsmål vil herefter skriftligt og i anonymiseret form blive offentliggjort via RIB.

Anmodning om prækvalifikation skal fremsendes digitalt på RIB.

Det er en forudsætning for aftaleindgåelse, at de underleverandører, hvis ressourcer der lægges vægt på under prækvalifikationen, også tilbydes som underleverandører under kontrakten.

En tilbudsgiver vil blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren, såfremt tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 eller af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnte for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobesensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/06/2020

Send til en kollega

0.078