23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 124-302787
Offentliggjort
30.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
05.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273907&B=DK_UDBUD

Udbyder

Femern Bælt A/S

Renovering af bygherrecenter


Femern Bælt A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Femern Bælt A/S
CVR-nummer: 28986564
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Adamsen
E-mail: clua@ramboll.com
Telefon: +45 51618155

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://femern.com/da

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273907&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273907&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering af bygherrecenter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45262700 Ombygningsarbejde
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Femern A/S har erhvervet sig det tidligere Danhotel i Rødbyhavn med henblik på, at benytte ejendommen som bygherrecenter, mens aktiviteter ifm. etablering af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland udføres. Dette forudsætter en gennemgribende renovering af bygningen. Renoveringen udbydes som en hovedentreprise. Inden igangsætning af hovedentreprisen er nødvendige bygningsdele blevet nedrevet og/eller saneret. Ejendommens samlede areal er på ca. 2 600 kvm, fordelt på 5 etager (kælder til 3. sal).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 23 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45210000 Byggearbejde
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
45262330 Betonreparationsarbejder
45262690 Renovering af udslidte bygninger
45262700 Ombygningsarbejde
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45330000 Blikkenslagerarbejde
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45421130 Isætning af døre og vinduer
45430000 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
45453100 Istandsættelsesarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Rødbyhavn

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Femern A/S har erhvervet sig det tidligere Danhotel i Rødbyhavn med henblik på, at benytte ejendommen som bygherrecenter, mens aktiviteter ifm. etablering af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland udføres. Dette forudsætter en gennemgribende renovering af bygningen. Renoveringen udbydes som en hovedentreprise. Inden igangsætning af hovedentreprisen er nødvendige bygningsdele blevet nedrevet og/eller saneret. Ejendommens samlede areal er på ca. 2 600 kvm, fordelt på 5 etager (kælder til 3. sal). Renoveringen omfatter navnlig følgende aktiviteter:

— Udvendig: Etablering af ny flugtvejstrappe, nyt overpap på eksisterende tag, murkronerne repareres, facadeelementer i beton repareres og facaderne males.

— Kælder: Mindre renovering i forbindelse med omklædningsrum, etablering af nyt ventilationsanlæg og opgradering af VVS installationer.

— En etage indrettes til anretterkøkken, bespisningsområde og udstillingscenter, og en etage indrettes til åbent kontor med enkelte møderum. Der skal etableres nye lette skillevægge, udskiftes vinduer, etableres nyt kludeloft, nyt gulv, malerarbejder, samt nye installationer (el/VVS/ventilation).

— 2 etager bibeholder den eksisterende opdeling i værelser, men der skal foretages lettere renovering, som består af gulvarbejder, el-arbejder, ventilationsarbejder, udskiftning af sanitet, murerarbejde i forbindelse med enkelte badeværelser m.m.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 23 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

 

Anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt modtager EU-støtte fra TEN-T programmet under projektkode 2014-EU-TM-0221-W.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Femern A/S udbyder aftalen som en samlet hovedentrepriseaftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakten samt minimere risici ved udførelsen af det samlede renoveringsprojekt.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD”), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Tilbudsgivers egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

Information omkring egenkapital skal angives i ESPD’ens Del IV, Afsnit B, i feltet "Finansielle nøgletal".

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet skal fremlægges i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, når Femern A/S anmoder herom: Årsregnskab eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land hvor tilbudsgiveren er etableret, eller anden dokumentation for egenkapital som ordregiver vurderer passende.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles ikke krav til teknisk og faglig kapacitet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet. Det fremhæves, at kontrakten indeholder CSR-klausul, klausul om løn- og arbejdsmarkedsforhold i Danmark, og klausul om anvendelse af elever.

Kontrakten stiller endvidere krav om garantierklæringer på 15 år for tagdækning, og på 10 år for termoruder og VVS-komponenter, som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.

Såfremt kontrakten tildeles en tilbudsgiver der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (jf. punkt III.1.2), skal hver enkelt af disse enheder påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 107-258424
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/08/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Digital åbning af tilbud, på adressen:

Rambøll Management Consulting A/S

Hannemanns Allé 53

2300 København S

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Da tilbud kun afgives og åbnes digitalt, åbner ordregiver tilbuddene umiddelbart efter tilbudsfristen og sender kort derefter en besked i EU-Supply med oplysninger om budsummer og eventuelle forbehold til tilbudsgiverne.

Hvis tilbudsgivere har særligt ønske om at kunne være fysisk til stede ved åbningen, kan henvendelse rettes til udbuddets kontaktperson forud for tilbudsdagen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbud kan kun ske elektronisk via det elektroniske tilbudssystem, som ordregiver benytter, jf. punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver registreres som bruger.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsprocessen, inklusive spørgsmål og svar, skal ske gennem det elektroniske udbudssystem. Interesserede virksomheder anmodes om at holde sig ajour med det elektroniske udbudssystem.

Hvis tilbudsgiver har problemer med systemet, bedes du kontakte tilbudssystemets kundeservice via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 7020 8014.

Hvis tilbuddet indeholder flere versioner af det samme dokument, gælder den sidst uploadede version.

Som en del af tilbuddet skal tilbudsgiver udfylde et fælles europæisk udbudsdokument, også kaldet "ESPD" (jf. udbudslovens § 148), hvori der skal afgives erklæringer om udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-136 samt § 137, stk. 1, nr. 2, samt erklæringer vedrørende opfyldelse af minimumskravene til egnethed, jf. pkt. III.1).

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter erklæringer om udelukkkelsesgrundene, samt oplysning om den specifikke kapacitet, der stilles til rådighed for tilbudsgiver.

En tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 og/eller den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse, medmindre udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke tilbudsgiveren (jf. herunder udbudslovens § 138).

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele til, fremlægger dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i ESPD vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2, samt vedrørende opfyldelse af minimumskravene til egnethed. Tilsvarende kan ordregiver anmode en tilbudsgiver om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation.

Dokumentationen for udelukkelsesgrunde skal opfylde betingelserne i udbudslovens § 153, og kan for danske virksomheder afgives i form af en serviceattest. Dokumentationen for opfyldelse af minimumskravene til egnethed skal være udformet som angivet i pkt. III.1).

Den efterspurgte dokumentation skal fremsendes inden en kortere tidsfrist, der fastsættes af ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende tilbudsgiver fra udbudsproceduren. Tilbudsgivere opfordres til at have dokumentation klar på tilbudsfristen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud. De nugældende fristregler af relevans for dette udbud er følgende:

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2020

Send til en kollega

0.109