23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 131-321323
Offentliggjort
09.07.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.08.2020 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273098&B=GULDBORGSUND

Udbyder

Guldborgsund Kommune

Kommunal rottebekæmpelse i Guldborgsund Kommune


Guldborgsund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
CVR-nummer: 2918 8599
Postadresse: PARKVEJ 37
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Jeanne Arildsen
E-mail: pjar@guldborgsund.dk
Telefon: +45 25182541

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://WWW.GULDBORGSUND.DK

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65802

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273098&B=GULDBORGSUND
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273098&B=GULDBORGSUND
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om kommunal rottebekæmpelse i Guldborgsund Kommune

 

Sagsnr.: 20/18760
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90923000 Rottebekæmpelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Tilbudsgiver skal kunne gennemføre rottebekæmpelse i Guldborgsund Kommune i overensstemmelse med til de til enhver tid gældende love, regler og bestemmelser om kommunal rottebekæmpelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 39 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90923000 Rottebekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Guldborgsund Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tilbudsgiver skal kunne gennemføre rottebekæmpelse i Guldborgsund Kommune i overensstemmelse med til de til enhver tid gældende love, regler og bestemmelser om kommunal rottebekæmpelse.

Den kommunale rottebekæmpelse i Guldborgsund Kommune omfatter:

- Bekæmpelse og forebyggelse af rotter året rundt overalt i Guldborgsund Kommune på grundlag af anmeldelser om rotter

- Tilsynsbesøg på tilsynspligtige ejendomme, hvor der skal undersøges for forekomst af rotter, i perioden fra 1. oktober til og med den efterfølgende februar måned

- Tilsyn i weekender og på helligdage i forbindelse med nye anmeldelser i beboelse, institutioner, skoler, plejehjem, på fødevarevirksomheder og i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor der er særlig sundhedsmæssig risiko.

Udbuddet omfatter ligeledes 4 optioner på varetagelse af rottebekæmpelse og/eller forebyggelse på særligt udvalgte arealer, der kan betragtes som opgaver, der ligger ud over den sædvanlige kommunale rottebekæmpelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 54
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges med 2 gange ét år på uændrede vilkår.

Beslutning om forlængelse af kontrakten skal meddeles skriftligt til leverandøren senest 3 måneder inden kontraktens udløb.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter 4 optioner på varetagelse af særlige opgaver i forbindelse med rottebekæmpelse og/eller forebyggelse på særligt udvalgte arealer, hvor den aftalte indsats ligger ud over den sædvanlige kommunale rottebekæmpelse.

Optionerne omfatter opgaver, hvor tilbudsgiver kan indgå i projektorienterede opgaver, der adskiller sig fra de lovbundne opgaver.

- Et ”projekt” er defineret som bekæmpelse på større sammenhængende arealer, som kræver en indsats ud over det normale, f.eks. med flere bekæmpere dagligt over en længere periode. Med ”projekter” skal ikke forstås omfattende bekæmpelser på større ejendomme eller på ejendomme, hvor bekæmpelse trækker ekstraordinært ud af den ene eller den anden årsag. Disse bekæmpelser vil falde ind under almindelig varetagelse af den kommunale rottebekæmpelse.

Projekterne kan for eksempel dreje sig om rottebekæmpelse på følgende steder:

- Fugleøer, parker, etc.

Forekomst, bekæmpelse og forebyggelse af rotter disse steder kan være en kompleks opgave. Skulle bekæmpelse disse steder tage et omfang, som ligger ud over, hvad der kan forventes af en almindelig anmeldelse, skal tilbudsgiver straks kontakte ordregiver. Ordregiver vil i samarbejde med tilbudsgiver afgøre, om den nødvendige indsats i det pågældende område skal defineres som en særlig indsats, dvs. et projekt.

- Særlige forebyggende indsatser på f.eks. havneområder, i boligområder etc.

Tilbudsgiver vil for hvert enkelt projekt skulle indgå i dialog med ordregiver med henblik på vurdering og plan for løsning af rotteproblemet.

Det er ordregiver, der afgør, om der er tale om et projekt og ikke en almindelig bekæmpelse.

For hvert af disse særskilte projekter skal tilbudsgiver forud for igangsættelse fremsende en beskrevet plan for omfang, metodeanvendelse og forventet tidsforbrug. Ingen af disse ”projekter” kan igangsættes uden forudgående skriftlig accept fra ordregiver.

Det estimerede timetal for hvert projekt er 200 timer.

Afregning sker efter faktisk antal forbrugte timer.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktens værdi er et skøn baseret på den planlagte budgettering af udgift til kommunal rottebekæmpelse. Ordregiver vil dog udelukkende være forpligtet til at gøre brug af kontrakten i forhold til sit til enhver tid faktuelle behov.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/08/2020
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) for at deltage i udbudsproceduren. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Ordregiver vurderer, hvorvidt ESPD’ et indeholder oplysninger om forhold, som kan føre til, at tilbudsgiver udelukkes af udbudsproceduren.

Obligatoriske udelukkelsesgrunde:

Ordregiver skal udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk

Frivillige udelukkelsesgrunde:

Ordregiver vil endvidere udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver, jf. udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2:

— Er erklæret konkurs

— Er under insolvens- eller likvidationsbehandling

— Får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten

— Er under tvangsakkord

— Har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet

— Er omfattet af en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemmehørende.

Denne udelukkelsesbestemmelse kan bringes i anvendelse, såfremt blot én af betingelserne er opfyldt.

Unormalt lavt tilbud

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at såfremt ordregiver konkret vurderer, at et tilbud er unormalt lavt, har ordregiver pligt til at anmode tilbudsgiver om at redegøre for de priser og omkostninger, der indgår i tilbuddet.

Ordregiver har ret, men ikke pligt, til at afvise et konkret tilbud, fordi det er unormalt lavt, og tilbudsgiver ikke kan redegøre for de priser og omkostninger, der indgår i tilbuddet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2020

Send til en kollega

0.078