23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 132-324452
Offentliggjort
10.07.2020
Udbudstype
Projektkonkurrence

Spørgsmål

Addresse
Lillian Kristensen
E-mail: info@projektkonkurrence.dk

Anmodning om deltagelse

Til
16.08.2020 Kl. 23:59

Addresse
Lillian Kristensen ApS
E-mail: info@projektkonkurrence.dk

Udbyder

A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formaal

Vindere

Valgt team

(03.05.2021)
Erik Brandt Dam arkitekter ApS
med underrådgivere Lenschow & Pihlmann og professor Martin Zerlangs

(11.06.2021)
Erik Brandt Dam
Struenseegade 15A, 2
2200 København N

Opdateringer

Opdatering
(09.09.2020)

De prækvalificerede:
- Bertelsen & Scheving Arkitekter med 1:1 landskab, DRMA og Habitats 
- EBD arkitekter med ”Lenschow og Pilmann”
- LYTT Architecture med TRANSFORM og ETN Arkitekter
- SLA A/S og H+

Nakskov Havn


A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formaal

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL
CVR-nummer: 11 66 67 79
Postadresse: Esplanaden 50
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1098
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Friis
E-mail: Niels.friis@apmollerfonde.dk
Telefon: +45 20210613

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.apmollerfonde.dk/

Internetadresse for køberprofilen: www.apmollerfonde.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://nakskovhavn.projektkonkurrence.dk/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Lillian Kristensen ApS
CVR-nummer: 39999773
Postadresse: Jasminvej 2
By: Nykøbing Mors
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 7900
Land: Danmark
Kontaktperson: Lillian Kristensen
E-mail: info@projektkonkurrence.dk
Telefon: +45 20470241

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://nakskovhavn.projektkonkurrence.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://nakskovhavn.projektkonkurrence.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Lillian Kristensen ApS
CVR-nummer: 39999773
Postadresse: Jasminvej 2
By: Nykøbing Mors
Postnummer: 7900
Land: Danmark
Kontaktperson: Lillian Kristensen
Telefon: +45 20470241
E-mail: info@projektkonkurrence.dk
NUTS-kode: DK05 Nordjylland

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://nakskovhavn.projektkonkurrence.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://nakskovhavn.projektkonkurrence.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Erhvervsdrivende fond
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Filantropi

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nakskov Havn

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71210000 Arkitektrådgivning
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Konkurrencen om Nakskov Havn skal give kreativt input inden for landskab, kulturarv og byplanlægning som inspiration til den videre udvikling af havneområdet. Visionen for opgaven og dens rammer beskrives nærmere i konkurrenceprogrammet, der også konkretiserer kravene til forslagenes form og indhold.

Konkurrencen gennemføres i 2 runder. Første runde afholdes som en lukket anonym projektkonkurrence med 4 deltagere, som bliver udvalgt gennem en prækvalifikation. Udbyder har ikke på forhånd udvalgt deltagere til konkurrencen. Anden runde afholdes som udbud med forhandling med højst 2 deltagere uden forudgående bekendtgørelse. Udbyder forbeholder sig ret til at aflyse anden runde, hvis der efter første runde ikke findes forslag, der egner sig til realisering.

Projektkonkurrencen sigter mod en samlet udviklingsplan for Nakskov inderhavn. Planen skal vise, hvordan der kan skabes funktionel, trafikal og visuel sammenhæng omkring inderhavnen som et bolig- og rekreationsområde, hvor den fortsatte erhvervsaktivitet er en del af særpræget. Havnens maritime og industrielle stemning skal fastholdes som del af en særlig oplevelse, der supplerer oplevelsen af Nakskov bymidte.

De 2 forslag, der rummer de mest interessante planer, får gennem udbuddet med forhandling mulighed for at konkretisere et tilbud om rådgivning under realiseringen af udvalgte delprojekter, sådan at den endelige vinder kan tilbydes en kontrakt som rådgiver i den videre proces til realisering af forslaget inden for en fast økonomisk anlægsramme på 30 660 000 DKK ekskl. moms samt et fast arkitekthonorar på 2 570 000 DKK ekskl. moms. Hvis bygherre vælger at tilkøbe byggeledelse hos rådgiver, vil det ske inden for en honorarramme på 400 000 DKK, som supplerer det faste honorar.

Specifikation af arkitektrådgivningen til realisering af vinderprojektet fremgår af "Udkast til aftale om teknisk rådgivning og bistand" i udbudsmaterialet.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:

 

Der udvælges blandt de egnede ansøgere 4 til deltagelse i projektkonkurrencen.

Blandt de ansøgere/virksomheder, der utvivlsomt har en tilstrækkelig økonomisk og teknisk kapacitet til at kunne gennemføre den udbudte opgave i henhold til krav og ønsker i konkurrenceprogrammet, vil ordregiver vælge de ansøgere, der har de bedste tekniske kompetencer til opgaven og som kan skabe den optimale konkurrence med forskellige virksomhedsprofiler.

Den tekniske kapacitet vil blive baseret på en vurdering af de faglige/tekniske kompetencer og med hovedvægten på de udvalgte referenceprojekter samt erfaring hos nøglepersoner.

Ansøgningen om prækvalifikation skal indeholde følgende:

a) Motiveret ansøgningsbrev med kort præsentation af ansøger og eventuelle underrådgivere (kun arkitektrådgivere oplyses). Maks. 1 A-4 ark.

b) Fuldstændige oplysninger for ansøger: Firmanavn, adresse, CVR-nr., telefonnr., e-mailadresse samt navn på kontaktperson med e-mail og mobilnummer.

Hvis ansøger er et konsortium, skal ansøgningen indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem deltagerne i konsortiet samt bemyndigelse til konsortiets leder til ubegrænset at kunne forpligte de øvrige medlemmer af konsortiet ved sin underskrift.

c) Tro og love-erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i nogle af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § § 135 og 136. Skabelon herfor er vedlagt udbudsmaterialet.

d) Økonomiske nøgletal og medarbejdertal for de seneste 2 regnskabsår. Hvis ansøgers virksomhed er etableret inden for de seneste 2 regnskabsår, skal ansøgeren alene give oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået. Der ønskes ikke årsregnskaber eller beretninger.

Økonomiske nøgletal: Nettoomsætning, resultat efter skat, balancesum samt egenkapital.

Mindstekrav: Egenkapital skal være positiv de seneste 2 regnskabsår.

Medarbejdertal: Gennemsnitligt antal medarbejdere for de seneste 2 år, opdelt på faggrupper.

Skabelon herfor er vedlagt udbudsmaterialet.

e) CV for den påtænkte projekteringsleder samt for ca. 3 nøglepersoner, som er ansvarlige for de rådgivningskompetencer, ansøger vurderer som nødvendige for opgavens løsning (hos ansøger, konsortiedeltager eller underrådgiver). Rådgiver forventes at supplere holdet ved overgangen fra forhandlingsfase til projekteringsfase.

f) I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgiveres økonomiske eller tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, skal ansøgning med CV på nøglepersoner hos underrådgiveren vedlægges en erklæring fra denne om at stille sine kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse sammen med tro og love erklæring punkt III.1.c.

For underrådgivere skal punkt III.1.b (firmaoplysninger) samt punkt III.1.d (økonomiske nøgletal og medarbejdertal) ligeledes afgives, hvis disse oplysninger skal kunne tages i betragtning.

g) Hvis ansøger er et konsortium, skal punkt III.1.b (firmaoplysninger) samt punkt III.1.d, (økonomiske nøgletal og medarbejdertal) afgives for hver af de virksomheder, der indgår i konsortiet, hvis disse skal kunne tages i betragtning.

h) Referencer fra realiserede tilsvarende opgaver, som gerne har dannet grundlag for en mere overordnet områdeudvikling – samt øvrige relevante projekter med erfaring indenfor byplanlægning, områdeomdannelse, ”kulturarv, bygningsbevaring og transformation” samt infrastruktur og klimasikring.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af ansøgers konkrete rolle, lokalitet, kunde, ydelsens omfang/økonomi og art. Skabelon herfor er vedlagt udbudsmaterialet.

Der må maksimalt afleveres 6 referencer pr. ansøger/konsortium. Vedlægges der mere end 6 referencer, vil alene de første 6 angivne referencer blive tillagt vægt ved udvælgelsen.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen:

 

Arkitekter, herunder landskabsarkitekter og byplanlæggere. Ingeniørrådgivning kobles først på opgaven ved afslutning af konkurrenceforløbet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 4
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:

 

I projektkonkurrencen foretages en helhedsvurdering af følgende kvaliteter, således som de er beskrevet i afsnit 4. Konkurrenceopgaven i konkurrenceprogrammet:

1) Forslag til Honnørkajens delprojekter.

2) Forslag til Mejerikarréen og havnefronten.

3) Forslag til øvrige delprojekter.

4) Belysning af sammenhængen mellem delprojekter i konkurrenceområdet.

5) Belysning af sammenhængen mellem havn og bymidte.

6) Belysning af tværgående fokusområder.

Kravene er som underkriterier under helhedsvurderingen sideordnede og vægtes ligeligt.

 

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 07/09/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:

 

Hver af de 4 deltagere i projektkonkurrencen vil for et konditionsmæssigt forslag modtage 200 000 DKK ekskl. moms.

Hver af de op til 2 deltagere i udbuddet med forhandling vil for et konditionsmæssigt forslag til modtage yderligere 200 000 DKK ekskl. moms.

 

IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Direktør Henrik Tvarnø, A.P. Møller Fonden
Arkitekt Niels Friis, A.P. Møller Fonden
Borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune
Filantropidirektør Nina Kovsted Helk, Realdania
Efter udvælgelse af deltagerne udpeges 3 fagdommere med arkitektfaglighed og uden habilitetsproblemer med de udvalgte deltagere.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Habilitetskrav:

”Ansøgerne skal ved valg af medarbejdere og eventuelle underrådgivere eller samarbejdspartnere være opmærksomme på, at følgende virksomheder og personer i alle tilfælde er udelukket fra at deltage i konkurrencen:

- Personer eller virksomheder, som har været med til at tilrettelægge konkurrencen eller har ydet væsentlige bidrag til formulering af konkurrenceprogrammet, medmindre disse bidrag i deres helhed er offentliggjort sammen med konkurrenceprogrammet.

- Ansatte hos, kompagnoner til eller arbejdere for noget medlem af bedømmelseskomiteen eller dennes rådgivere.

- Personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af bedømmelseskomitéen eller dennes rådgivere.

- Virksomheder, som er helt eller delvist ejet af en person, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af bedømmelseskomitéen eller dennes rådgiver.”

2) Hovedtidsplan:

- Annoncering Prækvalifikation 6. juli 2020

- Ansøgningsfrist Prækvalifikation 16. august 2020

- Prækvalifikation meddeles (konkurrencestart) 7. september 2020

- Besigtigelse af konkurrenceområdet 14. september 2020

- Frist for at stille spørgsmål i projektkonkurrencen 8. oktober 2020

- Aflevering af projektforslag 16. november 2020

- Resultat af projektkonkurrence/Start udbud med forhandling 11. december 2020

- Dialogmøde 4. januar 2021

- Præsentationsmøde med forhandling 25. januar 2021

- Frist for at stille spørgsmål i udbud med forhandling 8. februar 2021

- Aflevering af forslag i udbud med forhandling 17. marts 2021

- Resultat af udbud meddeles deltagerne 21. april 2021.

Efterfølgende indgåelse af rådgiveraftale med vinderen om realisering af dele af forslaget.

3) Spørgsmål:

Spørgsmål til bekendtgørelsen stiles skriftligt til Lillian Kristensen E-mail:info@projektkonkurrence.dk

Opklarende svar udsendes til den enkelte spørgende.

Eventuelle svar af generel interesse samt evt. supplementer i ansøgningsperioden uploades ligeledes på http://nakskovhavn.projektkonkurrence.dk/ løbende

hvor potentielle ansøgere selv skal holde sig orienteret.

Frist for spørgsmål er 8 dage før ansøgningsfrist.

4) Aflevering af ansøgning:

Ansøgning om prækvalifikation kan kun ske digitalt. Ansøgning med alle bilag skal sendes som pdf-filer pr. mail til info@projektkonkurrence.dk inden den 16. august kl. 23.59.

5) Kontrakten:

Kontrakten indeholder en arkitektrådgivningsopgave med et fast honorar på 2 570 000 DKK samt en option på byggeledelse indenfor en honorarramme på 400 000 DKK ekskl. moms, som ikke er indeholdt i det faste honorar. Se udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefrister:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2020

Send til en kollega

0.079