23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 134-331028
Offentliggjort
14.07.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
12.08.2020 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275721&B=DSB

Udbyder

DSB

Bygherrerådgivning til nye værksteder


DSB

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicholaj Alstrøm
E-mail: niahal@dsb.dk
Telefon: +45 24683957

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.DSB.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275721&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275721&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bygherrerådgivning til nye værksteder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

DSB efterspørger en fuldtidsressource samt 2 deltidsressourcer til bygherrerådgivning i DSB nye værksteder (Forventet aftaleperiode 1.11.2020 - 31.7.2027).

Fuldtidsressourcen opgaver er bl.a. at:

— Sikre realistiske tidsplaner, bygbarhed og anlægsbudgetter

— Bistå ledelse i dialogen med totalentreprenør

— Bistå ledelse i sparring med totalentreprenør

— Beslægtede opgaver.

Deltidsressourcernes opgaver er bla. at:

— Understøtte fuldtidsressource

— Udarbejde tidsplaner og gennemføre opfølgning

— Controlling og contract management med entreprenør og totalrådgiver

— Beslægtede opgaver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Telegade 2, 2630 Taastrup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

DSB efterspørger en fuldtidsressource samt 2 deltidsressourcer til bygherrerådgivning i DSB nye værksteder.

— Opgaver for fuldtidsressourcen.

I aftaleperioden kan opgaver for fuldtidsressourcen være følgende:

Fuldtidsressourcen skal bistå projektlederne såvel som programmets ledelse med sikring af realistiske tidsplaner, bygbarhed og anlægsbudgetter, herunder sikre det rette fokus i totalrådgivers projektering ift. behovet i udførelsen.

Fuldtidsressourcen skal desuden bistå projektlederne såvel som programmets ledelse i dialogen med den totalentreprenør, der vinder igangværende udbud af samprojekteringsfase og efterfølgende udførelse for værkstederne i København og Aarhus.

Endelig skal fuldtidsressourcen bistå projektlederne i deres sparring med entreprenører ift. det planlagte værksted i Næstved uanset entrepriseform.

Fuldtidsressourcen indgår som øvrige tilknyttede bygherrerådgivere som en fast del af DSB’s team for nye værksteder med daglig base på projektkontoret og med deltagelse i relevante møder med totalrådgiver og entreprenør samt øvrige bygherrerådgivere.

Der aftales løbende særlige analyser med fuldtidsressourcen, som efter aftale igangsættes med bistand fra deltidsressourcen.

Fuldtidsressourcen kan ligeledes i aftaleperioden forvente at skulle håndtere opgaver beslægtet med ovenstående.

— Opgaver til deltidsressourcerne.

I aftaleperioden kan opgaver for deltidsressourcerne være følgende:

Deltidsressourcerne har som primær opgave at understøtte fuldtidsressourcen i dennes leverancer.

Understøttelse af fuldtidsressourcen kan f.eks. være udarbejdelse af tidsplaner og opfølgning på disse, specifikke opgaver indenfor controlling og contract management kontrakter med entreprenør og totalrådgivere samt forberedelse og gennemførelse af evt. kommende udbud i Næstved, såfremt dette bliver håndteret som tidlig involvering af entreprenører.

Deltidsressourcerne kan ligeledes i aftaleperioden forvente at skulle håndtere opgaver beslægtet med ovenstående.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2020
Slut: 31/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt sammenlignelige ydelser i forhold til følgende punkter:

— I hvor høj grad referencen omfatter lignende entrepriser (45 %)

— I hvor høj grad referencen har tilsvarende størrelse, kompleksitet samt antal interessenter (herunder leverandører såsom entreprenører og rådgivere) (35 %)

— I hvor høj grad kundens organisation ligner DSB Nye Værksteder (20 %).

Hvert af ovenstående punkter vurderes på tværs af referencerne.

Ansøger kan fremsende op til 4 referencer. Fremsender ansøger mere end 2 referencer vil relevansvurderingen for hvert punkt blive vurderet på baggrund af de 2 referencer, som dokumenterer den højeste grad af erfaring med levering af funktionelt sammenlignelige ydelser.

Fremsender ansøger mere end 4 referencer, vil relevansvurderingen blive foretaget på baggrund af de 4 første referencer. Yderligere referencer vil ikke blive taget i betragtning.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår (angives i ESPD, del IV, afsnit B, samlet årsomsætning)

— Ansøgers overskudsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår (angives i ESPD, del IV, afsnit B, finansielle nøgletal)

— Ansøgers soliditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår (angives i ESPD, del IV, afsnit B, finansielle nøgletal).

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Samlede årsomsætning: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virk-somhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de delta-gende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og fi-nansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Overskudsgrad: Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste di-sponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Ba-serer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søstersel-skab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Soliditetsgrad: Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste di-sponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Ba-serer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søstersel-skab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde 2 ud af de 3 mindstekrav som nedenfor sættes til samlede årsomsætning, overskudsgrad og soliditet.

Samlede årsomsætning: Som mindstekrav kræves der i gennemsnit en samlet årsomsætning på mindst 3 mio. DKK. Gennemsnittet beregnes på baggrund af den samlede årsomsætning fra de 2 år med højest samlede årsomsætning ud af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes årsomsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede årsomsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes årsomsætningen som virksomhedernes samlede årsomsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD, del IV, afsnit B, samlet årsomsætning.

Overskudsgrad: Som mindstekrav kræves der i gennemsnit en overskudsgrad på mindst 4 %. Gennemsnittet beregnes på baggrund af overskudsgrad fra de 2 år med højest overskudsgrad ud af de 3 seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Overskudsgrad beregnes som virksomhedens resultat af primær driftl i forhold til virksomhedens samlede årsomsætning, udregnet i procent. Overskudsgrad udregnes således som (resultat af primær drift/samlede årsomsætning) x 100 = overskudsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes overskudsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes overskudsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD, del IV, afsnit B, finansielle nøgletal.

Soliditetsgrad: Som mindstekrav kræves der i gennemsnit en soliditetsgrad på mindst 20 %. Gennemsnittet beregnes på baggrund af soliditetsgraden fra de 2 år med højest soliditetsgrad ud af de 3 seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD, del IV, afsnit B, finansielle nøgletal.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal ansøger udfylde og fremsende bilag H: Støtteerklæring, som en del af sin ansøgning.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

Op til 4 referencer vedrørende sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 4 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger/tilbudsgiver opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Vedrørende referencer: Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal fremsende mindst 2 relevante referencer. En reference vurderes relevant, hvis referencen vedrører både:

— Entreprenørarbejder med enten baneprojekter, anlægs- og byggeprojekter eller totalentrepriser,

— Entreprenørarbejder med bygherrerådgivning i projekter med totalentreprenør.

Referencer kan vedlægges ansøgningen (ESPD) som selvstændige dokumenter.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal ansøger udfylde og fremsende bilag H: Støtteerklæring, som en del af sin ansøgning.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/08/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020

Send til en kollega

0.079