23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 136-335501
Offentliggjort
16.07.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
17.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275502&B=DSB

Udbyder

DSB

Flere stationer, nye klargøringsfaciliteter i Næstved samt tilpasninger i Nivå hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser / og leverandørprojektering


DSB

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Thomsen
E-mail: metth@dsb.dk
Telefon: +45 24680195

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275502&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275502&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Flere stationer, nye klargøringsfaciliteter i Næstved samt tilpasninger i Nivå hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser / og leverandørprojektering

 

Sagsnr.: METTH - S203793 - K204906
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Byggesagen vedrører projektet nye klargøringsfaciliteter i Næstved samt tilpasninger i Nivå, NÆ2020.

Baggrunden for anlægsarbejderne er, at DSB planlægger at indsætte nye togsystemer på strækningen Nivå – Næstved samt København-Næstved.

De eksisterende klargøringsfaciliteter i Næstved er vurderet utidssvarende. De er primært beregnet for dieseltog, der i dag kører på Lille Syd. Forud for elektrificering af strækningen Ringsted – Næstved og idriftsættelse af de nye togsystemer, vælger DSB derfor at modernisere klargøringsfaciliteterne i Næstved. Anlægsarbejderne med nye klargøringsfaciliteter i Næstved skal være gennemført til medio 2021.

I Nivå anlægges faciliteter til at vende tog samtidigt med udførelsen af anlægsarbejderne i Næstved.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

 

Næstved og Nivå

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Byggesagen vedrører projektet nye klargøringsfaciliteter i Næstved samt tilpasninger i Nivå, NÆ2020.

Baggrunden for anlægsarbejderne er, at DSB planlægger at indsætte nye togsystemer på strækningen Nivå – Næstved samt København-Næstved.

Nyt togsystem København-Næstved planlægges idriftsat fra eftersommeren år 2021, mens det nye togsystem mellem Nivå og Næstved idriftsættes fra december 2022, hvor det skal køre via Ny Ellebjerg, Køge Nord og Lille Syd. Togene bliver primært ellokomotiver og eksisterende dobbeltdækkervogne samt ER-togsæt.

De eksisterende klargøringsfaciliteter i Næstved er vurderet utidssvarende. De er primært beregnet for dieseltog, der i dag kører på Lille Syd. Forud for elektrificering af strækningen Ringsted – Næstved og idriftsættelse af de nye togsystemer, vælger DSB derfor at modernisere klargøringsfaciliteterne i Næstved. Anlægsarbejderne med nye klargøringsfaciliteter i Næstved skal være gennemført til medio 2021.

I Nivå anlægges faciliteter til at vende tog samtidigt med udførelsen af anlægsarbejderne i Næstved. De nuværende olieforsyningsanlæg i Næstved berøres ikke under anlægsarbejderne.

Entreprisen udføres i totalrådgivning af Sweco Danmark A/S. DSB er bygherre, De anlægstekniske arbejder vil primært ske som 3. parts projekt i Banedanmarks infrastruktur. Banedanmark skal efterfølgende forestå drift og vedligeholdelse af de banetekniske anlægselementer.

Projektafgrænsning:

Næ2020 er opbygget omkring de 4 anlægselementer, der alle udføres med DSB som bygherre:

Klargøringsfaciliteter ved spor 6, hvor sporet skal sideforskydes for at skabe plads til hegn mod nabospor, anlæg for fækalietømning, vandpåfyldning samt mulighed for påfyldning af sprinklervæske og sand på togene. Desuden etableres fornyet støjafskærmning mod Ny Præstøvej.

Ved 40-sporgruppen på Næstved station udføres opgradering af arbejdsplatformene, hvorfra togene rengøres. Desuden etableres en helt ny arbejdsplatform i spor 41. Adgangsvejene til sporgruppen tilpasses. De nuværende håndbetjente sporskifter til sporgruppen udskiftes til elektriske sporskifter på standere, der kan omstilles uden at forlade førerrum. De eksisterende fækalietømningsanlæg og vaskeanlægget nedtages.

Spor 20 og den nuværende vendeplatfom forlænges.

I Nivå etableres en vendeplatform ved spor 2.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de arbejder, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med:

Levering, styring og udførsel af store og komplekse total- eller hovedentrepriser sammenlignelige med arbejderne under nærværende udbud.

Arbejder ved spor i drift, kørestrøm og banenormer, arbejdssikkerhedsplan og jernbanesikkerhedsledelse, samt udendørs proces- og forsyningsanlæg.

Smidig og fleksibel gennemførelse der gør det muligt at opretholde togdriften uforstyrret, så gener minimeres for kunder, trafikanter og øvrige der færdes på og ved stationen.

Koordinering af fag og arbejder under kontekst af samtidige naboprojekter, så tidsplaner overholdes.

CSM forordningen, herunder dokumentationskrav fra entreprenør.

Det anses positivt hvis ansøger har været den ansvarlige entreprenør for de leverede ydelser.

Jo mere sammenlignelige referencerne er med det udbudte projekt, jo mere relevante vil referencerne blive evalueret.

Nyere referencer vurderes at være mere relevante end ældre referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

(A) samlet årsomsætning i de seneste 3 finansielle år

(B) EBIT-margin, udregnet som (EBIT/Omsætning) * 100, i de seneste 3 finansielle år

(C) Soliditetsgrad, udregnet som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100, i de seneste 3 finansielle år.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

(A) Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

(B) Erklæring om virksomhedens EBIT-margin, udregnet som (EBIT/Omsætning) * 100, i de 3 seneste finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

(C) Erklæring om virksomhedens soliditetsgrad, udregnet som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 i de seneste 3 finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

(A) Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 100 000 000 DKK inden for de seneste 3 finansielle år. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Samlet årsomsætning”.

(B) Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig EBIT-margin, udregnes som (EBIT/Omsætning) * 100, på mindst 3 % indenfor de seneste 3 finansielle år. Gennemsnitlig EBIT-margin beregnes som gennemsnittet af EBIT-marginen for de seneste 3 finansielle år. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes EBIT-margin som ansøgerens og disse andre enheders samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning, udregnet i procent i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes EBIT margin på en tilsvarende måde, dvs. sammenslutningens samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning udregnet i procent.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Finansielle nøgletal” Ansøger bedes tydeligt anføre ”EBIT-margin” i besvarelse.

(C) Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 20 % indenfor de seneste 3 finansielle år. Soliditetsgraden udregnes som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad indenfor de seneste 3 finansielle år. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.”Finansielle nøgletal” Ansøger bedes tydeligt anføre ”soliditetsgrad” i besvarelse.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal være teknisk og fagligt egnet til at kunne udføre kontrakten.

Ansøger skal indsende maks. 3 referencer på lignende projekter. Med lignende projekter forstås levering, styring og udførsel af store og komplekse total- eller hovedentrepriser sammenlignelige med arbejderne under nærværende udbud, herunder dokumenteret erfaring med arbejder ved spor i drift, kørestrøm og banenormer, arbejdssikkerhedsplan (DSB's procedure for CSM) og jernbanesikkerhedsledelse, samt udendørs proces- og forsyningsanlæg.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

- Beskrivelse af projektet.

- Total kontraktværdi for det samlede projekt i DKK ekskl. moms.

- Start og sluttidspunktet for det relevante projekt.

- Navn på bygherre / kunde.

DSB har valgt kun at tillade referencer for lignende projekter der er udført inden for de seneste 5 år fra frist for fremsendelse af ansøgning for prækvalifikation. Alle referencer erlagt af ansøger skal være oplistet i ESPD af ansøger eller konsortium. ESPD dokumentet skal indeholde en liste over navne på referencerne.

Hver reference må ikke overstige 3 A4 sider. DSB vil se bort fra sider ud over dette antal.

Hvis der leveres flere end 3 referencer vil DSB:

- Tage de første 3 referencer oplistet i ESPD af ansøger i betragtning.

- Krav om dokumentation for gyldigt sikkerhedscertifikat.

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på kapaciteten af en eller flere enheder, skal ansøger bevise at de nødvendige ressourcer fra støtteenheder vil være tilgængelige for ansøger. For eksempel ved at fremskaffe en undertegning fra denne part i henhold til støtteerklæring. Ansøger kan kun basere sin ansøgning på kapaciteten af en anden enhed angående teknisk og egnethed hvor denne vil kunne levere og styre store og komplicerede hoved- eller totalentrepriser. Hvis ansøger består af en gruppe økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), kan konsortiets levere maks. 3 referencer.

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på en eller flere enheder, kan der leveres samlet maks. 3 referencer fra ansøger og øvrige enheder. Hvis der leveres flere end 3 referencer vil DSB: Tage de første 3 referencer i betragtning.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

I henhold til byggesagsbeskrivelse, kapitel 3, FAB92, ravigelser og udfyldninger til AB 92, paragraf 6, sikkerhedsstillelse.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

I henhold til byggesagsbeskrivelse, kapitel 3, FAB92, fravigelser og udfyldninger til AB 92, paragraf 22, betaling.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der stilles ingen særlige krav til den retlige form. Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører fx. et konsortium, skal disse hæfte direkte og solidarisk og udpege én økonomisk aktør, der har bemyndigelse til at repræsentere sammenslutningen.

Konsortieerklæring skal fremsendes sammen med ansøgningers ansøgning om prækvalifikation. Hvis ansøger baserer sin formåen på andre enheders økonomiske, skal disse ligeledes hæfte direkte og solidariske. Støtteerklæringen skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation. Ansøger opfordres til at anvende de skabeloner for erklæring, som er uploadet i EU-Supply.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprisekontrakt med grundlag AB92, fravigelser og udfyldninger til AB 92, kapitel 3 til byggesagsbeskrivelse.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 119-290335
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/09/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Ordregiver kan tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud, og tilbudsgiverne kan derfor ikke påregne, at der gennemføres forhandlingsmøder.

2) Angående ESPD: Ansøger skal færdiggøre og fremsende det elektroniske ESPD som det indledende bevis for betingelserne for deltagelse i udbudsproceduren, herunder udelukkelsesgrunde.

3) En økonomisk operatør må kun fremsende en ansøgning for deltagelse. ’Økonomisk operatør’ defineres som en enkelt økonomisk operatør eller en gruppe af økonomisk aktører (konsortium). Yderligere må 2 eller flere økonomiske aktører som del af samme juridiske gruppe ikke fremsende mere end en ansøgning for deltagelse, med mindre den økonomiske aktør kan påvise at deres deltagelse i udbudsprocessen er og fortsættende vil være autonom og uafhængig. ’Den samme juridiske gruppe’ defineres ved at enhederne er dækket under Direktiv 2013/34/EU art. 22 (1). Det samme er gældende hvis en økonomisk aktør deltager i mere end én ansøgning for prækvalifikation, f.eks. alene og i et konsortium, alene og som støtteenhed, eller i et konsortium og som en støtteenhed. DSB vil anmode sådanne ansøgere om yderligere oplysninger, hvor relevant, for verificering af at disses deltagelse i udbudsprocessen er og fortsat vil være autonom og uafhængig. Hvis dette ikke kan verificeres, tager DSB ikke denne ansøgning ikke i betragtning. Samme princip er gældende hvis denne situation opstår under udbudsproceduren.

4) Spørgsmål vedrørende ansøgning for prækvalifikation skal fremsendes via beskedfunktion i EU-Supply, hvor svar på spørgsmål vil være tilgængelige.

5) Angående del II.1.5) og II.2.6). Beløbet angivet i del II.1.5) og II.2.6) er et estimat angivet udelukkende for at give interesserede ansøgere indtryk af omfanget af indhold under kontrakten.

5) DSB forbeholder sig retten, på hvilket som helst tidspunkt under udbudsprocessen, til at anmode en ansøger om at fremsende dokumentarbevis, se del 151 i udbudsloven (Lov No. 1564 af 15.12.2015), hvis nødvendigt for korrekt udførelse af proceduren.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2020

Send til en kollega

0.094