23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 138-340546
Offentliggjort
20.07.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
04.08.2020

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dkwgacalrb

Udbyder

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Kontorrengøring mv. på Køge Kraftvarmeværk - del 2


Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
CVR-nummer: 69330428
Postadresse: Roskildevej 175
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Nikolaj Seneka
E-mail: nse@veks.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.veks.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dkwgacalrb
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dkwgacalrb
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontorrengøring mv. på Køge Kraftvarmeværk - del 2

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontorrengøring omfattende rengøring af kontorer og lignende opholdsarealer, samt diverse opfyldninger med forbrugsstoffer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
90919200 Rengøring af kontorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, Køge

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring af kontorer, toiletter mv., tømning af papirkurve og skraldespande samt opfyldning med visse forbrugsstoffer på Køge Kraftvarmeværk, jf. udbudsmaterialet.

Kontorrengøringen skal udføres alle hverdag i tidsperioden klokken 04.00 – 12.00. Dog skal støvsugning og vask af gulve i kontorer være udført inden kl. 07.00.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Løbetiden af kontrakten kan som option forlænges med op til 6 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis flere end 5 principielt egnede tilbudsgivere ansøger om deltagelse, udvælges de 5 firmaer, der har fremlagt referencer, der er mest sammenlignelige med den aktuelle kontrakt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontrtaktens løbetid som angivet ovenfor.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles krav om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af de obligatoriske eller fakultative udelukkelsesgrunde oplistet i udbudslovens § 135 og § 137.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der skal oplyses egenkapital og soliditetsgrad (egenkapital/balancesum).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

En egenkapital på minimum 100 000 DKK og en soliditetsgrad på minimum 10 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over referencer fra tilsvarende eller sammenlignelige opgaver, løst helt eller delvist indenfor de seneste 3 år. Listen bedes begrænset til de maksimalt 5 mest sammenlignelige opgaver.

Referencerne skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven, der illustrerer på hvilken måde den er sammenlignelig med den udbudte opgave. Desuden angives kundens navn, udførelsesperiode, og kontraktværdi.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

To (2) referencer fra tilsvarende eller sammenlignelige opgaver løst helt eller delvist indenfor de seneste 3 år.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Fremgår af kontraktudkast i udbudsdokumenterne.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Hvis flere byder i forening, skal der foreligge bekræftelse af solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for alle parter kan indgå aftaler vedrørende kontrakten.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af kontraktudkast i udbudsdokumenterne.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/08/2020
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/08/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Anmodning om deltagelse sker ved at udfylde og uploade en ESPD-formular, der er til rådighed på iBinder (xml- og pdf-fil) sammen med det øvrige udbudsmateriale: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dkwgacalrb

ESPD udfyldes direkte på iBinders hjemmeside, når udbudsmaterialet er downloaded til egen pc. På fanen ESPD vælges "Jeg er en økonomisk aktør", og "Importere ESPD", hvorefter man browser frem til udbudsmaterialet og vælger espd-request som xml-fil. Når formularen er udfyldt, gemmes denne på egen computer, og efterfølgende uploades filen på iBinder.

Tekniske spørgsmål i denne anledning rettes til supportfunktionen hos iBinder.

Formularen må gerne suppleres med referenceblade eller anden beskrivelse af de referencer, der er nævnt i ESPD-formularen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer. Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere. Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2020

Send til en kollega

0.094