23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 121-220931
Offentliggjort
26.06.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
21.08.2015 Kl. 12:00

Addresse
www.byggeweb.dk

Udbyder

Vordingborg Kommune

Vindere

(06.04.2016)
CASA Arkitekter ApS
Farimagsvej 69
4700 Næstved

Totalrådgivning vedr. ny jobcenter/borgerservice samt evt. dagligvarebutik på Valdemarstorvet, Vordingborg


Vordingborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
Att: Peter Tommerup
4760 Vordingborg
DANMARK
Telefon: +45 55362411
Mailadresse: pet@vordingborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.vordingborg.dk

Yderligere oplysninger fås her: White arkitekter A/S
Axeltorv 5, 2. sal
Att: Lene Fjelrad Christfort
4700 Næstved
DANMARK
Telefon: +45 55701010
Mailadresse: lene.christfort@white.dk
Internetadresse: www.white.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: -
-
-
DANMARK

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: via Byggeweb
Næstved
4700
DANMARK

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Totalrådgivning vedr. ny jobcenter/borgerservice samt evt. dagligvarebutik på Valdemarstorvet, Vordingborg.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Vordingborg.

NUTS-kode DK022

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Vordingborg Kommune planlægger at etablere et nyt administrationsbyggeri på ca. 2 500 m⊃2; fordelt med 500 m⊃2; i stueplan samt 2 000 m⊃2; på 1. sal.
Administrationen forventes sammenbygget med ca. 1 500 m⊃2;. ejerlejlighed til indretning af dagligvarebutik i stueplan. Beslutning herom forventes at foreligge i august 2015.
Der skal desuden etableres nødvendige P- og opholdsarealer.
Administrationsbyggeriet skal senere kunne udvides til samlet 6 600 m⊃2; i op til 4 el. 5 etager.
Projektet forventes udbudt i fagentrepriser.
Med udgangspunkt i det af bygherren udarbejdede program, opfordrer Vordingborg Kommune hermed interesserede totalrådgivere (arkitekt, ingeniør samt landskabsarkitekt) til at søge om prækvalifikation på opgaven. I forbindelse med tilbuddet skal afleveres et skitseoplæg på udvalgte områder. Der ydes vederlag herfor.
Projektets realisering er betinget af de bevilligende myndigheders godkendelse.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71000000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Vordingborg Kommune planlægger at etablere et nyt administrationsbyggeri på ca. 2 500 m⊃2; fordelt med 500 m⊃2; i stueplan samt 2 000 m⊃2; på 1. sal.
Administrationen forventes sammenbygget med ca. 1500 m⊃2; ejerlejlighed til indretning af dagligvarebutik i stueplan. Beslutning herom forventes at foreligge i august 2015.
Der skal desuden etableres nødvendige P- og opholdsarealer.
Administrationsbyggeriet skal senere kunne udvides til samlet 6 600 m⊃2; i op til 4 el. 5 etager.
Projektet forventes udbudt i fagentrepriser.
Med udgangspunkt i det af bygherren udarbejdede program, opfordrer Vordingborg Kommune hermed interesserede totalrådgivere (arkitekt, ingeniør samt landskabsarkitekt) til at søge om prækvalifikation på opgaven. I forbindelse med tilbuddet skal afleveres et skitseoplæg på udvalgte områder. Der ydes vederlag herfor.
Projektets realisering er betinget af de bevilligende myndigheders godkendelse.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 23 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Når flere i forening afgiver tilbud, er det bindende en for alle og alle for en. Ét af konsortiets medlemmer skal have fuld prokura over for ordregiver. Ved en eventuel kontraktindgåelse skal hvert medlem af sammenslutningen af tilbudsgivere afgive erklæring om solidarisk og direkte ansvar/hæftelse for kontrakten.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Anmodning om prækvalifikation fremsendes via Byggeweb med inddeling som anført herunder.
Anmodningen skal for både totalrådgivere, underrådgivere samt konsortier indeholde følgende oplysninger:
a) Firmapræsentation inkl. CVR-nr., adresse, navn på kontaktperson i forbindelse med aflevering af prækvalifikationsanmodning samt tilbud via Byggeweb herunder dennes mailadresse samt telefonnummer.
b) Firmapræsentation.
c) Tro og love-erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i én af de i udbudsdirektivets, direktiv 2004/18/EF, artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a, b, c, e og f anførte udelukkelsesgrunde.
d) Tro og love-erklæring om gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
e) Oplysning om totalrådgiverens ansvarsforsikringsforhold.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: F) En revisorattesteret erklæring med oplysning om tilbudsgivers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat efter skat, balance, soliditetsgrad og egenkapital.
Såfremt ansøgers seneste regnskabsår er udløbet mere end 6 måneder før prækvalifikationsfristen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, i hvilket omfang der er sket væsentlige ændringer af ansøgers økonomiske forhold efter regnskabsårets udløb. Erklæringen skal afgives under strafansvar efter straffelovens § 163 af ansøgers bank, revisor, administrerende direktør eller økonomichef. Erklæringen skal være udstedt til dette udbud, og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
G) Beskrivelse af ansøgers referencer fra projektering af offentlige bygninger særligt projektering af Jobcentre og Borgerservice.
Referencerne skal være inden for de sidste 8 år.
Referencerne angives med kundens navn, ydelsesperiode eller afleveringstidspunkt, type af byggeri, antal etagekvadratmeter, anlægssum samt en beskrivelse af ansøgerens egne ydelser. Referencerne må gerne være illustreret med eksempelvis fotos.
h) Nøgletal om kundetilfredshed for tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år, jf. bilag 1 i bekendtgørelse nr. 675 af 18.6.2010 om nøgletal for alment byggeri m.v. (dvs. i form af et eller flere relevante faktablade). Hvis ansøgeren af en evaluator har fået beregnet nøgletal for mindst 3 tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år, skal ansøgeren tillige aflevere supplerende oplysninger iht. bekendtgørelsen, herunder et vægtet gennemsnit for nøgletallene om kundetilfredshed samt oplysninger om det samlede antal evalueringer (dvs. en karakterbog). Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøgeren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelse i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 7, stk. 5.
Nøgletal skal ikke afleveres for landskabsarkitekter.
i) Medarbejdere: Oplysning om virksomhedens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede opdelt i fag- eller funktionsgrupper for de seneste 3 år.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Tilbudsgiver skal have erfaring med projektering af tilsvarende byggeri både i omfang og type.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der vil blive udvalgt en kombination af ansøgere, som skønnes at give den bedste konkurrencemæssige situation, samt i lyset af den udbudte opgave har de bedste referencer, nøgletal og samtidig en tilstrækkelig økonomisk og bemandingsmæssig kapacitet til at løfte den udbudte opgave.
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
21.8.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Da der er tale om et digitalt udbud, så sker den samlede udbudsproces (prækvalifikation samt udbud) via Byggeweb.
Ved ansøgning om prækvalifikation skal anvendes følgende procedure og TN nummer TN746312.
Bemærk: Ved afgivning af oplysningerne under Betingelse for deltagelse skal ordregivers skabeloner benyttes.
Disse er tilgængelige for download via Byggeweb.
Webadgangen vil være tilgængelig fra mandag d. 29.6.2015 kl. 12:00.

Vejledning til adgang og support: Adgang sker via www.byggeweb.dk med ansøgers egen personlige brugerprofil.

Har du allerede et Byggeweb login:

1. Gå til internetadressen http://www.byggeweb.dk og vælg »Login« og følg vejledningen.

2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder.
3. I »Personligt område« vælg boksen »Søg efter offentligt udbud«.
4. Indtast Byggeweb udbudsnummer TN746312 og tryk »Søg«.
5. Udbuddet »Totalrådgivning vedr. ny jobcenter/borgerservice samt dagligvarebutik på Valdemarstorvet, Vordingborg« fremkommer, vælg »OK«.
6. Åbn udbuddet ved at vælge »Byggeweb Udbud« og udbudsnavn »Totalrådgivning vedr. ny jobcenter borgerservice samt dagligvarebutik på Valdemarstorvet, Vordingborg« i oversigten.
7. Følg anvisning på skærm, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.
Mangler du et Byggeweb login:

1. Gå til internetadressen http://www.byggeweb.dk og vælg »Udbud« og følg vejledningen.

2. Vælg »Ny bruger« og følg vejledning.
Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1. Gå til internetadressen http://www.byggeweb.dk og vælg »Login«, og tryk »Glemt brugernavn/password?« og følg vejledning.

Support:
Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i Byggeweb Udbud, kan Byggeweb Support

vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35245250 eller support@rib-software.dk

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og inden for afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.
Aflevering af ansøgning:
Udbudsportalen på Byggeweb består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.
Som ansøger er der i hele perioden personlig adgang til portalen, helt frem til fristen for aflevering, hvor portalen automatisk lukker for yderligere afleveringer. Såfremt ansøgning ikke er gennemført inden afleveringsfristen, betragtes afleveringen ikke som gennemført.
Efterfølgende udbud og tilbudsgivning vil ligeledes blive gennemført digitalt via Byggeweb.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og hvorvidt klagen indbringes for nævnet.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23.6.2015

Send til en kollega

0.078