23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 162-393411
Offentliggjort
21.08.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
16.09.2020 Kl. 23:50

Addresse
https://permalink.mercell.com/136190038.aspx

Udbyder

Odense Renovation A/S

Vindere

Valgt firma

(23.11.2020)
Vognmand Torben Bøgh aps
Jernvedvej 16
6690 Gørding

Transport af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) fra Odense Nord Miljøcenter til Holsted


Odense Renovation A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Renovation A/S
CVR-nummer: 17414070
Postadresse: Snapindvej 21
By: Odense V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Ole Fuglsang
E-mail: ofd@odenserenovation.dk
Telefon: +45 63138223

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/136190038.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.odenserenovation.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/136190038.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/136190038.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Transport af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) fra Odense Nord Miljøcenter til Holsted

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

2-3 daglige transporter af KOD på hverdage fra Odense Nord Miljøcenter til Holsted; 25-30 tons pr. transport (forvogn og hænger). Rengøring af køretøj og containere. Godkendelse hos Fødevarestyrelsen. Ordregiver sørger for containere.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører transport af animalske biprodukter i form af KOD fra Odense Nord Miljøcenter,

Strandløkkevej 100, Odense N, til Gemidan Komtek, Drivervej 8, Holsted.

Den nye ordning med sortering af madaffald fra husstandene i Odense implementeres fra d. 14. oktober 2019 til forventeligt december 2020. I implementeringsperioden i det første år vil der derfor være tale om gradvis stigende mængder op til den forventede slutmængde på ca. 16 000 ton årligt med udgangen af 2020.

Det forudsættes, at hver transport er med 2 fyldte containere (forvogn og anhænger), som i gennemsnit tager 25-30 tons KOD med pr. transport. Det forventes, at der vil være mellem 2 og 3 transporter om dagen fra Odense Nord Miljøcenter til Holsted, når indsamlingsordningen i Odense er fuldt udbygget.

Antal biler kan variere fra 2 til 3 biler, afhængig af de indsamlede mængder.

Det er en ufravigelig betingelse for deltagelse i udbuddet, at transportøren er godkendt af Fødevarestyrelsen til transport af animalske biprodukter. Kravet dokumenteres ved at angive Godkendelsesnummeret i tilbudslisten, samt uploade seneste kontroldokument fra Fødevarestyrelsen som bilag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2020
Slut: 31/01/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 gange á 1 år på uændrede kontraktvilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Egenkapitalen skal have været positiv i de seneste 3 regnskabsår. Dette dokumenteres med de seneste 3 års reviderede regnskaber.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal være godkendt hos Fødevarestyrelsen til at transportere animalske biprodukter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Dokumentation for godkendelse er dels angivelse af Fødevarestyrelsens godkendelsesnummer, dels en kopi af den seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/09/2020
Tidspunkt: 23:50
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/09/2020
Tidspunkt: 08:00
Sted:

 

Odense Renovation A/S, Snapindvej 21, DK-5200 Odense V

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne må ikke være til stede i forbindelse med åbning af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/08/2020

Send til en kollega

0.063