23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 174-419460
Offentliggjort
08.09.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
18.09.2020 Kl. 10:00

Udbyder

Jammerbugt Kommune

Hovedentrepriseudbud skolecenter Jetsmark


Jammerbugt Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Jammerbugt Kommune
Postadresse: Toftevej 43
By: Aabybro
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9440
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Hammer
E-mail: jhr@jammerbugt.dk
Telefon: +45 41912647

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.jammerbugt.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://norconsult.ajoursystem.dk/Tender
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hovedentrepriseudbud skolecenter Jetsmark

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud omfatter en komplet hovedentreprise af skolecenter Jetsmark.

Opgaven udbydes i begrænset licitation med udbud efter forhandling.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Jetsmark Kirkevej 5

9490 Pandrup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter en komplet hovedentreprise af skolecenter Jetsmark.

Det er hensigten at skolecenter Jetsmark skal være et nyt samlings- og kulturcenter for lokalsamfundet.

Arkitekturen bæres af en overordnet arkitektonisk hovedidé og det har været afgørende for kvaliteten at ideen er fulgt hele vejen fra overordnet form til materialer og detaljer i samspil med bygningens anvendelse.

Skolen tilbyder både indvendige og udvendige fælles arealer, P pladser ankomstarealer mv. Den nye skole opføres som en tre-sporet skole, med integreret SFO-afdeling og plads til førskoleelever, med plads til ca. 620 elever fra 0-9 klasse og ca. 90 medarbejdere. Der skal ikke etableres idrætsfaciliteter, idet det forventes at Jetsmark hallen stiller disse faciliteter til rådighed. Den kommende skole erstatter de 2 nuværende i henholdsvis Kaas og Pandrup, der er en del af skolecenter Jetsmark.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Jammerbugt Kommune modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, udvælger Jammerbugt Kommune de 5 ansøgere, som — ud over hensynet til en optimal konkurrence —vurderes bedst egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en helhedsbedømmelse af de fremsendte referencer, jf. afsnit III.1.3), og dermed den dokumenterede erfaring fra tilsvarende/sammenlignelige projekter.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det bemærkes at projektet udbydes som udbud med forhandling.

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://norconsult.ajoursystem.dk/Tender

Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse, hvilket ligeledes gælder såfremt ansøger ikke kan få adgang til Ajoursystemet, kontakt da Ajour Support på +45 7020 0409.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til økonomisk og finansiel formåen i medfør af udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. ESPD del lV pkt. 1a (årsomsætning) og pkt. 4 (Egenkapital/Finansielle nøgletal) samt resultat før- og efter skat (øvrige økonomiske og finansielle krav).

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD (ESPD i steps).

Oplysning / erklæring om at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens balance og egenkapital siden seneste regnskabsår (Erklæringen skal være underskrevet af virksomhedes ansvarlige).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen” vedlægge de 5 betydeligste sammenlignelig referencer, der er udført i løbet af de sidste 5 år. Med udført inden for de sidste 5 år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes 5 år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen.

Referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført de seneste 5 år skal angive bygherre, størrelsen på opgaven i m2, den samlede anlægssum og årstal for gennemførelsen af opgaven, samt indeholde en beskrivelse af ansøgerens ydelser på den pågældende entreprise.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder.

Referencelisten må ikke overstige de 5 mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 5, når de lægges sammen. Såfremt referencelisten/ referencelisterne inkluderer mere end 5 referencer, vil ordregiver inddrage de 5 seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
Hasteprocedure
Begrundelse:

 

Den samlede tidsplan for projektet kan alene overholdes, såfremt en hasteprocedure anvendes, således at skolen kan ibrugtages til skoleårets begyndelse.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 134-328407
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/09/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes på Ajour. ESPD’et skal udfyldes og uploades på Ajour sammen med den øvrige PQ-ansøgning. Se tjeklisten.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

Ansøger skal vedlægge bevis for relevant erhvervsforsikring inkl. personskade- og produktansvarsforsikring.

Ansøger skal vedlægge en kort beskrivelse af virksomhedens politik omkring CSR, evt. i henhold til Global Compact. Beskrivelsen skal indeholde, at virksomheden arbejder systematisk med social, etiske og miljømæssige forhold i egen virksomhed, og i forhold til forretningspartnere.

Vedr. proces for forhandling henvises til det samlede udbudsmateriale.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: www.kfst.dk
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2020

Send til en kollega

0.078