23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 179-432352
Offentliggjort
15.09.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
13.10.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Odense Kommune

Erhvervsbyggemodning, Tietgenbyen Nord


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Nørregade 36
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Gert Holst Hansen
E-mail: gehh@odense.dk
Telefon: +45 65512760

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odense.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Anlæg

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Erhvervsbyggemodning, Tietgenbyen Nord

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Tietgenbyen Nord udstykkes til erhverv og nødvendige rådgivningsydelser til gennemførelsen af byggemodningen udbydes som totalrådgivning i samarbejde med VCS. Lokalplan for området har været i offentlig høring og ligger som sådan på Odense.dk og forventes endelig godkendt til december 2020. Indsigelser vurderes ikke at have nævneværdig indflydelse på anlægsarbejder i området. Hovedessensen fra lokalplanen er vist på kortbilag, på nær regn- og spildevand, suppleret med følgearbejder udenfor lokalplan området.

I totalrådgivningen indgår veje og stier i området, herunder 2 vejtilslutninger jf. rapport, som skal verificeres, samt diverse cykel- og gangstier frem til eksisterende i erhvervsområde syd for Niels Bohrs Allé og til Fraugde Kærby Vej mod øst. Området er opdelt i 3 etaper, som udføres fortløbende, først med en østlig adgang i etape 1, dernæst en vestlig adgang i etape 2 og sluttelig forbindelse af de 2 første etaper i etape 3.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bygherrerne indkøber totalrådgivningen i henhold til udbudslovens § § 61-66 om udbud med forhandling. Bygherrerne forventer at prækvalificere 5 ansøgere til at give tilbud.

Bygherrerne forbeholder sig at indkøbe yderligere rådgivning hos den vindende tilbudsgiver ved gennemførelse af udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse efter udbudslovens § 83 for efterfølgende tilsvarende anlægsarbejder (”gentagelsesprojekter”).

Den vindende tilbudsgiver kan således blive tildelt yderligere kontrakter om senere tilsvarende ydelser ved Tietgenbyen, hvis der opnås enighed efter udbud med forhandling. Betingelsen for tildeling af yderligere kontrakter er, at bygherrerne opnår finansiering hertil, samt at samarbejdet med rådgiver under den oprindelige kontrakt er tilfredsstillende. Bygherrerne planlægger at gøre det samme i forhold til den udførende hovedentreprenør på projektet. Udbuddet gennemføres via RIB Byggeweb TN579018A. Efter modtagelsen af forhandlingstilbuddene og før gennemførelsen af første forhandlingsmøde, foretager ordregiver en ”shortlisting” af tilbudsgiverne. Shortlistingen kommer til at foregå ved, at ordregiver foretager en tilbudsevaluering af de indkomne tilbud på grundlag af tildelingskriterierne med henblik på at identificere de bedste tilbud, og det tilbud, som skal frasorteres, jf. udbudslovens § 66, stk. 3.

Efter shortlistingen gennemføres forhandlingsmøderne med de 3 tilbudsgivere, der har afgivet de bedste tilbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Projektering og udførelse af cykelsti, som skal forbinde områderne vest for Ringvejen med det nye erhvervsområde. Hvis optionen udnyttes, skal projektet udføres sideløbende med byggemodningsprocessen for etape 1.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum lever op til nedenstående 3 krav i hvert de seneste 2 regnskabsår:

a) Egenkapital på minimum 5 mio. DKK

b) Nettoomsætning på minimum 7 mio. DKK

c) Soliditetsgrad på minimum 15 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det vil særligt blive tillagt vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af teknisk rådgivning (såvel ved projektering som ved udførelse).

Herudover vil det desuden blive tillagt positiv vægt ved evalueringen, hvis referencerne også dokumenterer erfaring med udførelse af teknisk rådgivning (såvel projektering som udførelse) af følgende:

- Belysning – gadelys (til belysning af de trafikregulerende foranstaltninger)

- Signalregulering.

Endelig vil det også blive tillagt positiv vægt, hvis:

- Referencen er udført for en kommunal bygherre og/eller forsyningsvirksomhed

- Referencen er udført i bynært område

- Referencen har en sammenlignelig / tilsvarende størrelse og omfang med den udbudte opgave

- Referencen er udført i et samarbejde mellem flere bygherrer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren har referencer, som dokumenterer erfaring med udførelse af teknisk rådgivning af følgende:

- Vejprojektering i hovedentreprise med en entreprisesum på min. 20 mio. DKK ekskl. moms

- Projektering af regn- og spildevandsledninger incl. regnvandsbassiner med en entreprisesum på min. 15 mio. DKK ekskl. moms.

Ansøgeren kan højst oplyse 2 referencer, som dokumenterer erfaring med mindstekravene. Samme reference kan omfatte et eller flere af ovenstående forhold.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 3529100

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2020

Send til en kollega

0.078