23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 180-434757
Offentliggjort
16.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
13.10.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/be89174d-5d1d-4c5d-bfce-5b6559b8cfe5/homepage

Udbyder

Smoka I/S

Transport og behandling af trykflasker


Smoka I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SMOKA I/S
CVR-nummer: 35433430
Postadresse: U-Vej 7
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Christiansen
E-mail: ulch@a-r-c.dk
Telefon: +45 24677280

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.smoka.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/be89174d-5d1d-4c5d-bfce-5b6559b8cfe5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/be89174d-5d1d-4c5d-bfce-5b6559b8cfe5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/be89174d-5d1d-4c5d-bfce-5b6559b8cfe5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Transport og behandling af trykflasker

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Transport og behandling af trykflasker se i øvrigt kravspecifikationens delydelser 1-3.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24111000 Hydrogen, argon, inerte gasser, nitrogen og oxygen
44612200 Gasbeholdere
44612100 Gasflasker
44612000 Beholdere til flydende gasser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

DK01-Hovedstaden

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Transport og behandling af trykflasker, der henvises i øvrigt til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte opgave.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

SMOKA har mulighed for at forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder til en samlet varighed op til 6 år.

En eventuelt forlængelse af kontrakten sker på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

SMOKA har mulighed for at forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én tilbudsgiver.

ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Særlig tilladelse for at køre med trykflasker.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Oplysning om tilbudsgivers egenkapital i det seneste reviderede regnskabsår

- Oplysning om tilbudsgivers erhvervs- og produktansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i det seneste reviderede regnskabsår

- Tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min 5 mio. DKK for tingskade og 10 mio. DKK for personskade.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

SMOKA ønsker sikkerhed for, at den tilbudsgiver som kontrakten indgås med, har tilstrækkelig teknisk formåen og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra kontraktstart. Tilbudsgiver skal oplyse om:

- Referencer inden for de seneste 3 år. Ved relevant reference forstås en opgave, der i art og omfang relaterer sig til opgaver inden for behandling af farligt gods, i form af afhentning, bortskaffelse, omlastning, pakning og mærkning samt leverancer af bure til opbevaring, ombytning og omlæsning af farligt gods jf. kravspecifikation delydelse 1-3 med og hvor opgaven er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Evt. underleverandørers leverancer kan indgå.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

- Ordregiver (Navnet på kunden og kontaktperson hos kunden)

- Perioden for opgavens udførelse

- Beskrivelse af opgaven og omfanget af denne, herunder tilbudsgivers rolle i opgaven.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har mindst 2 relevante referencer indenfor de seneste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/10/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende tilbudsgiver fremlægger faktisk dokumentation for overholdelse af de af SMOKA opstillede mindstekrav til egnethed. Inden SMOKA træffer endelig beslutning om den vindende tilbudsgiver, vil SMOKA indhente endelig dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse jf. udbudsbetingelserne pkt. 11.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud.

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens §7, stk .2 nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klagerne skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens §3, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2020

Send til en kollega

0.063