23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 180-435002
Offentliggjort
16.09.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Odense Kommune

Totalrådgivningsaftale vedrørende modernisering af Abildgårdskolen


Odense Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Naheeb Bawar
E-mail: nabaw@odense.dk
Telefon: +45 23363322

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Totalrådgivningsaftale vedrørende modernisering af Abildgårdskolen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af teknisk bistand og rådgivning som totalrådgivning i forbindelse med modernisering af Abildgårdsskolen.

Projektet omfatter modernisering og opretningsarbejder på Abildgårdskolen, som er opført i 1974.

Det er 36 klasselokaler med fælles læringsarealer, grupperum, gymnastiksale, hjemkundskabslokale, SFO-lokaler og elevtoiletter, der skal moderniseres. Desuden skal skolens udearealer og legeplads opgraderes. De områder, der er omfattet af moderniseringen, udgør ca. 7 000 m2 af skolens i alt ca. 13 000 m2 bygninger.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 870 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Gillestedvej 15, 5240 Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Moderniseringen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Nye akustiklofter, udskiftning af belysning, el installationer og ABA-anlæg, nye ventilationskanaler, nye gulvbelægninger, nye glaspartier, optimering af indretning (lette skillevægge), overflader og ny sanitet i elevtoiletter, samt malerarbejde.

Desuden skal 3 af klasselokalerne opgraderes, så de kan anvendes til både klasse- og SFO-lokale.

Opretningsarbejderne omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Udskiftning af facadepartier, tagrenovering inkl. efterisolering og udskiftning af ovenlys, renovering af svalegang inkl. flisebelægning og afvanding, udskiftning af CTS-anlæg.

- Rådgiveren skal som første fase i projekteringen registrere eksisterende forhold og udarbejde en helhedsplan for den fremtidige benyttelse af alle skolens lokaler.

Helhedsplanen skal udarbejdes i tæt samarbejde med bygherren, så det sikres at bygherrens ønsker til den fremtidige anvendelse af lokalerne kommer med i planen.

Rådgiveren skal påregne, at udførelsen af byggearbejderne skal opdeles i flere etaper under hensyn til skolens drift, da skolen skal være i drift mens arbejderne foregår.

Der er en option på at udvide opgaven med modernisering af flere områder på skolen. Optionen er nærmere beskrevet rådgiveraftalen.

Rådgiverens ydelser leveres som totalrådgivning og er fordelt på følgende faser:

- Registrering og helhedsplan

- Dispositions- og projektforslag

- Myndighedsprojekt

- Udbudsprojekt og udførelsesprojekt

- Udførelse og aflevering.

For nærmere beskrivelse af de udbudte tjenesteydelser, henvises til den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og Nøglepersoner / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsbeskrivelse / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Bygherren har option på at udvide aftalen med flere moderniserings- og opretningsarbejder på Abildgårdskolen, på uændrede vilkår.

Totalrådgiverydelsen vil blive honoreret med samme procentsats af håndværkerudgifterne som for nærværende aftale.

Optionen skal aktiveres senest ved udløb af nærværende aftale.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal udfylde det elektroniske ESPD på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1) og VI.3). Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal der desuden afleveres en støtteerklæring (Odense Kommunes skabelon skal anvendes - bilag 1 - støtteerklæring).

Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et bilag.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 108-262398
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2020/S 108-262398
Betegnelse:

Totalrådgivningsaftale vedrørende modernisering af Abildgårdskole

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
11/09/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: RUM A/S
CVR-nummer: 21780049
Postadresse: Emil Møllers Gade 41 B
By: Horsens
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 320 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 870 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

ESPD´et udfyldes digitalt via internetportalen RIB.

Udbudsnr. i RIB er TN507925.

Har tilbudsgiveren allerede et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg login og følg vejledningen.

2) Login ved at taste dine personlige brugeroplysninger.

3) I Personligt område vælg boksen Søg efter udbud.

4) Indtast RIB udbudsnummer TN507925 og tryk søg.

5) Udbuddet "Totalrådgivning vedrørende modernisering af Abildgårdskolen”, og vælg OK.

6) Åbn udbuddet ved at vælge rib-software udbud og "Totalrådgivning vedrørende modernisering af Abildgårdskolen" i oversigten.

7) Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til et færdig tilbud.

Mangler du et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg udbud og følg vejledningen.

2) Vælg Ny bruger og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkode:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg Login, og tryk Glemt brugernavn/

Password og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan RIB

Support vederlagsfrit kontaktes på enten tlf.: 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at det er på tilbudsgivers eget ansvar, i god tid og indenfor

afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for antagelig aflevering af tilbud.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.

Afgiver et konsortium et tilbud, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den tilbuddet, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger en repræsentant, som uploader materiale for konsortiemedlemmerne.

ESPD:

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et på RIB, der er oprettet som et afleveringskrav.

Sådan gør tilbudsgiveren:

1)Tilgå Udbuddet

2) Gå til "Aflevering af tilbud/ansøgning"

3) Klik på afleveringskravet "ESPD"

4) Klik på "Opret ESPD-svar"

5) Udfyld ESPD-formularen

6) Klik "Eksporter" til sidst.

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Såfremt tilbudsgiver til brug for totalrådgivning aftalens opfyldelse agter at anvende underleverandører, skal tilbudsgiveren i ESPD afsnit D oplyse hvilke dele, tilbudsgiveren har til hensigt at give i underleverance til tredjemand, og hvilke underleverandører tilbudsgiveren foreslår. Underleverandøren er underlagt de i punkt III.1.1) nævnte udelukkelsesgrunde. Underleverandører skal udfylde et særskilt ESDP. Tilbudsgiver har pligt til at oplyse navn, kontaktoplysninger og juridisk repræsentant eller tegnings berettiget for underrådgiverne.

Udover den dokumentation, der er omtalt i punkt III.1.1), III.1.2) og III.1.3) skal den tilbudsgiver, som efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, skal fremlægge følgende øvrige dokumentation:

— dokumentation for konsortiedannelse – bilag 2 – konsortieerklæring, såfremt det er relevant.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem Byggeweb/RIB. Spørgsmål skal stilles senest den 24. juni 2020 – kl. 12.00. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2020

Send til en kollega

0.125