23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 197-473501
Offentliggjort
09.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
05.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Vindere

Valgt entreprenør

(14.09.2021)
Jakon

(17.09.2021)
Jakon A/S
Ballerup

Opdateringer

Opdatering
(14.09.2021)

De prækvalificerede:


- Elindco


- Hoffmann


- MT Højgaard


- Jakon

Restaurering og ombygning af Lyngby Rådhus


Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11715311
Postadresse: Lyngby Torv 17
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Ohm
E-mail: metoh@ltk.dk
Telefon: +45 45973000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ltk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Restaurering og ombygning af Lyngby Rådhus

 

Sagsnr.: TN439038
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af kontrakt om restaurering og ombygning af Lyngby Rådhus. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Der anvendes ikke etapeopdelt procedure for gradvist at reducere antallet af tilbudsgiver. Der ydes ikke vederlag til ansøgere eller tilbudsgivere. Kontrakten forventes at have en samlet værdi på 115-140 mio. DKK.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud vedrører kontrakt om restaurering og ombygning af Lyngby Rådhus.

Lyngby-Taarbæk Kommune (herefter ”Bygherre”) har med totalrådgivningsbistand fra ERIK arkitekter fået udført et hovedprojekt som grundlag for udbuddet.

Baggrunden herfor er et påtrængende behov for istandsættelse samt et ønske om med en ny disponering og indretning at skabe en tidssvarende og moderne arbejdsplads til i alt 355 medarbejdere i det ikoniske rådhus samt et åbent samlingssted for byens borgere.

Lyngby Rådhus er opført i årene 1939-41 af arkitekterne Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen og er et unikt eksempel på dansk funktionalisme. Bygningen har et samlet areal på 8 360 m2.

Rådhuset blev fredet i 2014, hvilket medfører, at alle arbejder skal udføres med stor omhu, således at bygningens væsentlige, bærende fredningsværdier fastholdes. Der skal påregnes tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) under hele udførelsen for godkendelse af detaljer og løsningsprincipper.

Som følge af fredningen er projektet defineret nøje, dog vil der udestå en færdigprojektering sammen med den vindende tilbudsgiver, når bygherre kender entreprenørens endelige produktvalg for fx ophængningssystem på facader og komponenter til ventilationsanlæg.

Ombygningen omhandler indvendige arbejder, idet der etableres åbne og fleksible kontorområder med tilknyttede møderum, fleksrum og te- og kaffelounges samt et forbedret indeklima, herunder ny ventilation.

I de borgernære områder omkring hovedtrappen udbygges møderum til brug for både medarbejdere og borgere, kantinen ombygges/istandsættes, eksisterende toiletter istandsættes, og der etableres ny, handicapvenlig elevator samt nye supplerende toiletter. I kælder etableres teknikrum, supplerende møderum samt omklædning og bad.

De udvendige arbejder omhandler restaurering af facadens marmor, der genbruges i videst muligt omfang, renovering af den bagvedliggende betonkonstruktion og ophængningssystem samt efterisolering. Herudover foretages en delvis udskiftning af vinduer samt en renovering af øvrige vinduer. 5. salens kobbertag udskiftes, og der etableres forbedrede afvandingsforhold inkl. renovering af tagterrassen.

Under udførelsen skal der påregnes god logistisk planlægning af byggeplads og leverancer, idet ombygning og restaurering af rådhuset pågår, mens Hovedstadens Letbane også arbejder i området omkring. Der skal således påregnes koordinering og planlægning i samarbejde med Hovedstadens Letbaneselskab.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i produkter, systemløsninger og materialer / Vægtning: 27-33 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og proces / Vægtning: 27-33 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 07/09/2021
Slut: 25/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Option 1: Ombygning og nyetablering af eksisterende elevator og skakt til ny handicapegnet elevator samt restaurering/istandsættelse af eksisterende toiletter.

- Option 2: Etablering af nye omklædningsrum og badeforhold og nye møderum i kælder

- Option 3: Indvendig renovering og ombygning af nordfløjen inkl. teknik

- Option 4: Skakt i nordfløj

- Option 5: Marmorleverance.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal have haft en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 130 mio. DKK i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ansøgere, der har eksisteret i kortere tid, skal have en gennemsnitlig årlig omsætning tilsvarende ovennævnte i den periode, ansøger har eksisteret.

Ansøger skal have haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 år afsluttede regnskabsår, eller for ansøgere, der har eksisteret i kortere tid, skal have en positiv egenkapital i den periode, ansøger har eksisteret.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ved udvælgelsen vil bygherre tillægge det positiv betydning, at ansøger har erfaring med følgende typer af arbejder og ydelser:

- Naturstensarbejder

- Inventarsnedkerarbejder

- Etablering af kobbertag

- Projektstyring af større restaurerings- og/eller renoveringsprojekter, med stram tidsplan

- Entrepriseprojekter med betydelig grad af koordinering i relation til godkendelser hos fredningsmyndighed(er).

Der foretages en samlet helhedsvurdering af de af ansøger oplyste erfaringer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal have erfaring fra minimum 1 kontrakt med naturstensarbejder i forbindelse med facader inden for de seneste 10 år.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Bygherre stiller i kontrakten krav om lærlinge.

Der stilles krav om sikkerhedsstillelse.

For konsortier og leverandører, der benytter sig af støttende enheder, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet, stilles krav om solidarisk hæftelse.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 064-152013
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed skal afleveres følgende:

- Ansøgers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser ansøgers årlige omsætning og egenkapital de seneste 3 regnskabsår, eller så længe virksomheden har eksisteret.

- Liste med kontrakter, der viser relevant erfaring

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Klager over beslutning om. tildeling af kontrakt skal indgives inden for 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2020

Send til en kollega

0.141