23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 199-483472
Offentliggjort
13.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281803&B=DSB

Udbyder

DSB

Ishøj - Etablering af malekabine, hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser


DSB

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Thomsen
E-mail: metth@dsb.dk
Telefon: +45 24680195
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dsb.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281803&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281803&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ishøj - Etablering af malekabine, hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser

 

Sagsnr.: METTH - S204502 - K205123
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45234180 Bygge-anlægsarbejde: jernbaneværksteder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende byggesag vedrører etablering af malekabine med tilhørende ydelser, for SKB, servicecenter Køgebugt, Vejlebrovej 15, Ishøj. Entreprisen udføres ved hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39236000 Sprøjtekabiner
45213252 Opførelse af værksteder
45213320 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger i tilknytning til jernbanetransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

 

DK-2635 Ishøj

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende byggesag vedrører etablering af malekabine med tilhørende ydelser, for SKB, servicecenter Køgebugt, Vejlebrovej 15, Ishøj. Entreprisen udføres ved hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

For byggesagen udføres følgende arbejder:

- Rådgiverydelse overordnet koncept malerkabine

- Bygningsarbejder etablering malerkabine inkl. porte og døre

- Bygningsarbejder etablering af lifte

- VVS-arbejder, varme til ventilation

- Trykluftsinstallation

- Vakuuminstallation

- Ventilationsarbejder

- Styresystem komplet for hele leverancen

- Arbejder teknisk isolering

- El-arbejder elforsyning

- El-arbejder belysning

- El-arbejder eludtag

- El-arbejder nød og panikbelysning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

(A) samlet årsomsætning i de seneste 3 finansielle år

(B) EBIT-margin, udregnet som (EBIT/Omsætning) * 100, i de seneste 3 finansielle år

(C) Soliditetsgrad, udregnet som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100, i de seneste 3 finansielle år.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

(A) Erklæring om virksomhedens samlede omsætning pr. år i de 3 seneste finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

(B) Erklæring om virksomhedens EBIT-margin, udregnet som (EBIT/Omsætning) * 100, pr. år i de 3 seneste finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

(C) Erklæring om virksomhedens soliditetsgrad, udregnet som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 pr. år i de seneste 3 finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

(A) Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 20 mio. DKK inden for de seneste 3 finansielle år. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Samlet årsomsætning”.

(B) Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig EBIT-margin, udregnes som (EBIT/Omsætning) * 100, på mindst 1 % indenfor de seneste 3 finansielle år. Gennemsnitlig EBIT-margin beregnes som gennemsnittet af EBIT-marginen for de seneste 3 finansielle år. Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes EBIT-margin som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning, udregnet i procent i de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes EBIT margin på en tilsvarende måde, dvs. sammenslutningens samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning udregnet i procent og som gennemsnit af de seneste 3 finansielle år.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Finansielle nøgletal”. Tilbudsgiver bedes tydeligt anføre ”EBIT-margin” i besvarelse.

(C) Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 20 % indenfor de seneste 3 finansielle år. Soliditetsgraden udregnes som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad indenfor de seneste 3 finansielle år. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent og som gennemsnit af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. ”Finansielle nøgletal”. Tilbudsgiver bedes tydeligt anføre ”soliditetsgrad” i besvarelse.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere referencer fra lignende projekter. Med lignende projekter forstås levering af større malekabiner for industrielle anlæg med tilhørende installationer, udført i form af hoved- eller totalentrepriser.

Dokumentation for erfaring med malerkabiner til maling af togmateriel vil blive vægtet som en fordel.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med:

— Standard EN 16985 Spray booths fororanic coating materials

— ATEX-klassifiseringer iht. gældende standarder og lovgning

— Målinger af dimensionerende lufthastigheder i malerkabiner

— Styring og byggeledelse af underentreprenører

— 3D- og BIM-projektering af lignende referencesager til IFC-format (Revit til tælle som en fordel)

— Anvendelse af 3D-registreringer som baggrund for projektering vil vægte som en fordel

— Lydberegninger indvendige og udvendige, avancerede ventilationsanlæg

— Bidrage med OML-miljø beregninger for afkast.

Nyere referencer vurderes at være mere relevante end ældre referencer.

Jo mere sammenlignelige referencerne er med det udbudte projekt, jo mere relevante vil referencerne blive evalueret.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

- Beskrivelse af leverance eller projekt.

- Total kontraktværdi for den samlede leverance/det samlede projekt i DKK ekskl. moms.

- Start og sluttidspunktet for leverance eller projekt.

- Beskrivelse af tilbudsgivers rolle og samarbejde med tredjeparter så som andre entreprenører og navne på eventuelle underleverandører.

- Navn på bygherre/kunde (inkl. kontaktperson(er).

Det er et krav at referencerne vedrører projekter der er ibrugtaget inden for de seneste 10 år fra frist for fremsendelse af ansøgning for prækvalifikation. Hver reference må ikke overstige 2 A4 sider. DSB vil se bort fra sider ud over dette antal.

Tilbudsgiver må maksimalt indlevere 3 referencer som DSB vil anvende for vurdering af tilbudsgivers egnethed.

 

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

AB92, Paragraf 6, Sikkerhedsstillelse

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Standard entreprisekontrakt, AB92, med DSB's fravigelser og udfyldninger.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Angående ESPD: Tilbudsgiver skal færdiggøre og fremsende det elektroniske ESPD som det indledende bevis for betingelserne for deltagelse i udbudsproceduren, herunder udelukkelsesgrunde.

2) Angående del II.1.5) og II.2.6). Beløbet angivet i del II.1.5) og II.2.6) er et estimat angivet udelukkende for at give interesserede ansøgere indtryk af omfanget af indhold under kontrakten.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2020

Send til en kollega

0.113