23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 200-484020
Offentliggjort
14.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
10.11.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Guldborgsund Kommune

Opførelse af ny multihal ved Nykøbing F Hallerne


Guldborgsund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
CVR-nummer: 29188599
Postadresse: Parkvej 37
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Buur
E-mail: KRSB@ramboll.dk
Telefon: +45 51618318
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.guldborgsund.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://guldborgsund.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/83669b08-fa1e-4e9b-af88-94af4f9e5143
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Opførelse af ny multihal ved Nykøbing F Hallerne

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45212225 Opførelse af sportshaller
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Guldborgsund Kommune udbyder hermed opførelsen af en ny multihal i totalentreprise til brug for håndbold, store koncerter, kulturelle arrangementer samt foreningsidræt og skoleidræt.

Multihallen skal ses som en udvidelse af Nykøbing F Hallernes i forvejen mange faciliteter inden for både idræts- og foreningsaktivteter. Med en ny fleksibel multihal med plads til 2 500 siddende tilskuere og 500 ståpladser, ønsker Guldborgsund Kommune fremadrettet at kunne afholde store sportsturneringer på højt internationalt niveau.

Projektet er 1. etape af udbygningen af idrætsområdet ved Nykøbing F Hallerne og det er derfor vigtigt at multihallen bliver en integreret del af disse haller. Projektet skal derudover være med til at give området et kvarterløft.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Nykøbing Falster

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Multihallen udbydes i totalentreprise i omvendt licitation, hvor projektet har en fast entreprisesum på 65 mio. DKK ekskl. moms, og hvor der konkurreres på kvaliteten af projekter til denne entreprisesum. Der konkurreres således ikke på pris.

Med denne konkurrencenform er det Guldborgsund Kommune ønske at få tilbudsgivernes forskellige bud på, hvordan en fremtidig multihal kan opføres og hvilke mulige synergier som tilbudsgiver kan foreslå, herunder også, i hvilket omfang kommunens krav og ønsker i byggeprogrammet kan opfyldes, inden for den fastlagte pris på 65 mio. DKK ekskl. moms.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der indkommer flere egnede anmodninger end det fastsatte antal, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil ordregiver foretage udvælgelsen af det fastsatte antal ud fra et sagligt skøn, hvor der lægges vægt på den økonomiske og finansielle kapacitet ud fra de i pkt. III.1.2) afgivne oplysninger samt den tekniske og faglige kapacitet ud fra de i pkt. III.1.3) afgivne oplysninger, som beskrevet ved vurderingsgrundlaget nedenfor:

I) Den bedste og mest relevante tekniske og faglige formåen vurderet på grundlag af ansøgers referencer, der dokumenterer erfaring med tilsvarende byggerier, med særlig vægt på byggeri af multihaller og dernæst andre haller.

II) Den bedste økonomiske og finansielle formåen vurderet på grundlag af ansøgers omsætning og soliditetsgrad, hvor der vil blive lagt særligt vægt på, at der dokumenteres en høj og stabil omsætning og en høj soliditetsgrad.

Referencer (I) vægter mere end omsætning og soliditetsgrad (II).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Til pkt. II.2.7): Kontrakten varer, indtil byggeriet er færdiggjort. Den anførte varighed er et foreløbig estimat over tid fra kontraktindgåelse til aflevering.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD”), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Ansøgers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed).

— Ansøgers soliditetsgrad i seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver.

Omsætningen for de 3 år skal angives i ESPD, del IV, afsnit B (feltet "Samlet årsomsætning").

Soliditetsgraden for det seneste år skal angives i ESPD, del IV, afsnit B (feltet "Finansielle nøgletal"). Bemærk, at ansøger i forhold til angivelsen af soliditetsgraden også skal oplyse, hvilken egenkapital virksomheden har samt værdien af de samlede aktiver. Selve soliditetsgraden skal indsættes i feltet ”Nøgletal” og beregningsgrundlaget (i form af egenkapitalen divideret med de samlede aktiver), skal indsættes i feltet ”Beskrivelse”.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt fælles europæisk udbudsdokument, som omfatter ovennævnte erklæringer. Medlemmerne af sammenslutningen skal påtage sig solidarisk hæftelse, jf. punkt III.2.2).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som angver den specifikke kapacitet, der stilles til rådighed for tilbudsgiver. De støttende enheder skal påtage sig solidarisk hæftelse, jf. punkt III.2.2).

Udbudsmaterialet omfatter en skabelon til ESPD i XML-format. ESPD-skabelonen kan indlæses på https://espd.ajoursystem.com/ og udfyldes, hvorefter det færdige ESPD kan downloades og derefter uploades til Ajour. ESPD bør uploades som XML-fil og PDF-fil.

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet skal fremlægges i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, når Guldborgsund Kommune anmoder herom:

- Årsregnskab eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land hvor tilbudsgiveren er etableret, eller anden dokumentation for de efterspurgte nøgletal som ordregiver vurderer passende.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er mindstekrav, at ansøger i sidste disponible regnskabsår har haft en soliditetsgrad på mindst 0 %, svarende til at ansøger ikke har haft negativ egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Forelæggelse af en liste over de betydeligste tilsvarende bygge- og anlægsarbejder, som ansøger har udført inden for de seneste 5 år, med angivelse af beløb og modtager.

Listen skal angives i ESPD, afsnit C (feltet "For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type").

Der gøres særligt opmærksom på, at ansøger ved udfyldelsen af sine referencer i ESPD i feltet ”Beskrivelse” skal sørge for, at beskrivelsen af de enkelte referencer er fyldig og fyldestgørende, således at ordregiver kan vurdere referencerne i forhold til, hvorvidt og i hvilket omfang de er udtryk for tilsvarende bygge- og anlægsarbejder.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt fælles europæisk udbudsdokument som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt fælles europæisk udbudsdokument, som angiver den specifikke kapacitet, der stilles til rådighed for tilbudsgiver.

Udbudsmaterialet omfatter en skabelon til ESPD i XML-format. ESPD-skabelonen kan indlæses på https://espd.ajoursystem.com/ og udfyldes, hvorefter det færdige ESPD kan downloades og derefter uploades til Ajour. ESPD bør uploades som XML-fil og PDF-fil.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet, og omfatter navnlig arbejdsklausul om løn og arbejdsvilkår for ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som i Danmark medvirker til at opfylde kontrakten.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.

Såfremt kontrakten tildeles en tilbudsgiver der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (jf. punkt III.1.2), skal hver enkelt af disse enheder påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbud kan kun ske elektronisk via det elektroniske tilbudssystem Ajour System, som ordregiver benytter, jf. punkt I.3). Adgang kan kræve, at ansøger registreres som bruger, hvilket er gratis.

Ansøgninger (og senere, for de prækvalificerede virksomheder: tilbud) samt spørgsmål til udbudsmaterialet skal afgives gennem det elektroniske udbudssystem. Interesserede virksomheder anmodes om at holde sig ajour med det elektroniske udbudssystem. Eventuel kommunikation, der ikke kan foretages direkte i udbudssystemet, skal ske ved email til den kontaktperson, der er angivet i punkt I.1). Hvis ansøger/tilbudsgiver har problemer med udbudssystemet, bedes du kontakte tilbudssystemets kundeservice via e-mail mail@ajoursystem.dk eller telefon +45 70 20 04 09.

En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 og/eller den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse, medmindre udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke ansøgeren/tilbudsgiveren (jf. herunder lovens § 138). Ansøger skal i det ”fælles europæiske udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD”), afgive erklæringer om udelukkelsesgrundene i ESPD'ets del III. Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt fælles europæisk udbudsdokument som omfatter ovennævnte erklæringer.

Udbudsmaterialet omfatter en skabelon til ESPD i XML-format. ESPD-skabelonen kan indlæses på https://espd.ajoursystem.com/ og udfyldes, hvorefter det færdige ESPD kan downloades og derefter uploades til Ajour. ESPD bør uploades som XML-fil og PDF-fil.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele til, fremlægger dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge (endelig) dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i ESPD vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2 og 7, vedrørende opfyldelse af minimumskravene til egnethed, samt vedrørende kriterierne for udvælgelse. Tilsvarende kan ordregiver anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist der fastsættes af ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende ansøger eller tilbudsgiver fra udbudsprocedure.

Dokumentationen for udelukkelsesgrunde skal opfylde betingelserne i udbudslovens § 153, og kan for danske virksomheder afgives i form af en serviceattest. Dokumentationen for opfyldelse af minimumskravene til egnethed skal være udformet som angivet i pkt. III.1).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus; Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud. De nugældende fristregler af relevans for dette udbud er følgende:

1) En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2020

Send til en kollega

0.078