23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 202-489470
Offentliggjort
16.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
09.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7d68110b-31d4-4427-b409-7af9e81fa5d1/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Levering af udførelse af skiltearbejder og kørebaneafmærkning mv


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette-Sasja Elkjær Krogsdal
E-mail: kmee@aarhus.dk
Telefon: +45 41855396
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7d68110b-31d4-4427-b409-7af9e81fa5d1/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7d68110b-31d4-4427-b409-7af9e81fa5d1/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7d68110b-31d4-4427-b409-7af9e81fa5d1/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af udførelse af skiltearbejder og kørebaneafmærkning mv.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører driftsopgaver på skiltearbejder samt kørebaneafmærkning mv.

Driftsopgaven gennemføres for hele Aarhus Kommunes vejnet, pladser, torve og stier, ekskl. nymarkering på veje omfattet af kommunens funktionskontrakt.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 38 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Levering af eftersyn, vedligeholdelse og reparation mv. i forbindelse med skiltearbejder

 

Delkontraktnr.: Levering af eftersyn, vedligeholdelse og reparation mv. i forbindelse med skiltearbejder.
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34922100 Kørebaneafmærkninger
34923000 Udstyr til vejtrafikregulering
34922000 Vejafmærkningsudstyr
34921000 Vejvedligeholdelsesudstyr
34920000 Vejudstyr
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftale om levering af skiltearbejder mv. omfattende:

— Eftersyn og vedligehold af skilte

— Renhold, udskiftning og opretning af skilte og kantpæle

— Reparation og nyopsætning af tavler og standere mv.

— Reparation og maling af buslæskærme

— Maling af beton autoværn

— Eftersyn og vedligehold af trafikafgrænsning (bomme, hegn og steler)

— Udskiftning og reparation af cykelstativer og affaldsspande.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2021
Slut: 31/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører aftalen uden særskilt opsigelse.

Aarhus Kommune kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange. Såfremt optionen udnyttes, ophører aftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Levering af kørebaneafmærkning

 

Delkontraktnr.: Levering af kørebaneafmærkning
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34922100 Kørebaneafmærkninger
34923000 Udstyr til vejtrafikregulering
34922000 Vejafmærkningsudstyr
34921000 Vejvedligeholdelsesudstyr
34920000 Vejudstyr
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftale om levering af kørebaneafmærkning mv. omfattende:

+ Kørebaneafmærkning; nymarkering og genmarkering på kørebaner, stier, pladser m.v.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2021
Slut: 31/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører aftalen uden særskilt opsigelse.

Aarhus Kommune kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange. Såfremt optionen udnyttes, ophører aftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- Har en omsætning inden for udbudte område på minimum 1 x den årlige kontraktsum i DKK ekskl. moms for hver delaftale, der afgives tilbud på.

- Har en positiv egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- Har en omsætning inden for udbudte område på minimum 1 x den årlige kontraktsum i DKK ekskl. moms for hver delaftale, der afgives tilbud på.

• Har en positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 1 reference og maksimalt 3 referencer.

For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning vil blive godkendt som referencer.

Referencerne bør indeholde en kort beskrivelse af opgaven, inklusiv angivelse af kontraktperiode, kontraktsum, kunde samt kontaktperson og kontaktoplysninger hos den pågældende kunde. Med lignende leveringer menes der, at tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med de typer opgaver, der er nævnt i afsnit 3.1. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

-Afleverer CV på arbejdslederen, hvoraf det fremgår at denne har mindst 5 års erfaring med lignende arbejde, samt i løbet af hele rammeaftalens løbetid have gyldigt certifikat ”Vejen som arbejdsplads II”. Al markpersonale skal have gyldigt certifikat ”Vejen som arbejdsplads I” eller ”Vejen som arbejdsplads”, AMU kursus.

- I forbindelse med tilbudsafgivelsen vedlægger en beskrivelse af sit kvalitetssikringssystem. Såfremt tilbudsgiver har et ISO 9001 certifikat vedlægges dette blot uden beskrivelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Mindst 1 reference fra lignende opgave indenfor de sidste 3 år.

- CV på arbejdslederen, hvoraf det fremgår at denne har mindst 5 års erfaring med lignende arbejde, samt i løbet af hele rammeaftalens løbetid have gyldigt certifikat ”Vejen som arbejdsplads II”.

- Al markpersonale skal have gyldigt certifikat ”Vejen som arbejdsplads I” eller ”Vejen som arbejdsplads”, AMU kursus.

- I forbindelse med tilbudsafgivelsen vedlægges en beskrivelse af sit kvalitetssikringssystem. Såfremt tilbudsgiver har et ISO 9001 certifikat vedlægges dette blot uden beskrivelse.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rammeaftalen indeholder et CSR-bilag som bl.a. indeholder en klausul og etik og socialt ansvar.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/11/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Aarhus

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages.

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD’et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund.

Desuden gælder i dette udbud følgende frivillige udelukkelsesgrund. Aarhus Kommune er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrund (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende jf. udbudsloven § 137, nr. 2.

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2020

Send til en kollega

0.078