23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 202-490035
Offentliggjort
16.10.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264382&B=KA

Udbyder

Slots- og Kulturstyrelsen

Havedrift, renhold og vinterberedskab i København


Slots- og Kulturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Slots- og Kulturstyrelsen
CVR-nummer: 26489865
Postadresse: Hammerichsgade 14
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1611
Land: Danmark
Kontaktperson: SLKS - Kristin Seybold
E-mail: krsey@slks.dk
Telefon: +45 33954200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://slks.dk/
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264382&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264382&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af havedrift, renhold og vinterberedskab i København

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77311000 Vedligeholdelse af have- og parkanlæg
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten vedrører levering af vintertjeneste, renholds- og havedriftsydelser for en række af Kulturministeriets ejendomme og øvrige ejendomme i København.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 41 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511300 Indsamling af henkastet affald
90611000 Gaderengøring
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

København V

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Begrænset udbud af kontrakt vedrørende vintertjeneste, renhold- og havedriftsydelser for en række ejendomme i København. De 3 ydelser fylder omtrent lige meget værdimæssigt under kontrakten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 41 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges op til 3 gange, hver gang i op til 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere lever op til egnethedskravene og ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i udbudsbetingelserne, vil der sker udvælgelse i henhold til udvælgelseskriteriet "mest relevante erfaring".

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontraten indeholder en option på forlængelse af kontrakten.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Krav om positiv egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital de seneste 3 år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde egnethedskrav inden for følgende områder:

— Certificeret træplejer

— Faguddannede gartnere

— Referencer

— Daglig ledelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Det er et minimumskrav, at ansøger besidder eller kan stille en ETW-certificeret træplejer til rådighed.

— Det er et minimumskrav, at ansøger har 4 faguddannede faste gartnere tilknyttet opgaven.

— Det er et minimumskrav, at ansøger har erfaring med de ydelser der udbydes. Ansøger skal kunne angive minimum 3 reference for hver af følgende ydelser: havedrift, renhold af udearealer og vintertjeneste.

— Det er et minimumskrav, at ansøgers 2 kommende daglige ledere på opgaven har erfaring med ledelse af tilsvarende opgaver.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

— Kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

— Kontrakten indeholder krav om sikkedhedsgodkendelse. Alle medarbejdere der skal udføre arbejde under kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsniveauet "Til tjenestebrug".

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/11/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 17/03/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der skal udfyldes et ESPD i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Ansøger vil blive udelukket, såfremt ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136. Ansøger vil endvidere blive udelukket fra deltagelse, såfremt ansøger har tilsidesat forpligtelser på det arbejdsretlige område, eller såfremt ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling jf. § § 137, stk. 1, nr. 1 og 2.

Der afholdes informationsmøde d. 23. oktober 2020.

Der afholdes besigtigelse for de prækvalificerede deltagere.

Udbudsmateriale, der ikke er tilgængeligt ved offentliggørelse, bliver tilgængeligt for de prækvalificerede ansøgere ved opfordring til at afgive tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2020

Send til en kollega

0.063