23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 202-491518
Offentliggjort
16.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae6d83bd-e8ae-4f73-8328-b2e0fcad5fbc/homepage

Udbyder

Aarhus Vand A/S

Kemikalier til renseanlæg og pumpestationer


Aarhus Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Vand A/S
CVR-nummer: 32562361
Postadresse: Gunnar Clausens Vej 34
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Thers
E-mail: camilla.thers@aarhusvand.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhusvand.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae6d83bd-e8ae-4f73-8328-b2e0fcad5fbc/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae6d83bd-e8ae-4f73-8328-b2e0fcad5fbc/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae6d83bd-e8ae-4f73-8328-b2e0fcad5fbc/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kemikalier til renseanlæg og pumpestationer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
24962000 Kemikalier til vandbehandling
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af kemikalier til renseanlæg og udvalgte pumpestationer til Aarhus Vand A/S for perioden 1. december 2020 - 30. november 2022.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af jernklorid (Fe3+) til renseanlæg og udvalgte pumpestationer til Aarhus Vand A/S for perioden 1. december 2020 - 30. november 2022.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 30. november 2024.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Finansielle nøgletal:

Egenkapital: Postiv egenkapital i 2 af de seneste 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ovenstående er mindstekrav.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver acceptere kun ansøgning fra tilbudsgivere, som:

I ESPD'et angiver en referenceliste over de betydeligste lignende opgaver, tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der accepteres opgaver fra regnskabsårene 2016-2020.

Referencelisten bør indeholde en kort beskrivelse af leverancen inklusiv angivelse af omgang og varighed, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde.

Referencelisten skal minimum indeholde 3 relevante referencer (Levering af kemikalier til virksomhed/forsyning i min. 2 sammenhængende år og med levering på min. 2 forskellige adresser) i relation til produkter og mængde. Referencerne skal omhandle levering af kemikalier og følgende skal oplyses:

- Ordregiver og kontaktperson ved denne

- Tidspunktet for udførelsen af referencen

- Kort beskrivelse af opgavens omgang, herunder mængden af kemikalier og hvilke, der er leveret for referencen. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav at tilbudsgiver har minimum 3 relevante referencer, jf. ovenstående.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Aftalevilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale. Dog indeholder aftalen et krav om overholdelse af etik og socialt ansvar samt krav til arbejdsmiljø.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/02/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages. Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Samtlige udlukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 finder anvendelse i nærværende udbud. Til dokumentation for overholdelse af mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

— Dokumentation ift. udelukkelsesgrunde: En serviceattest som er maksimum 6 måneder gammel (regnet fra tilbudsfristen).

— Dokumentation ift. økonomisk og finansiel formåen: Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger.

— Dokumentation ift. teknisk og/eller faglig kapacitet: Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2020

Send til en kollega

0.078