23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 210-513558
Offentliggjort
28.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
24.11.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Etape 1 - Kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen - bygherrerådgivning


Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
Postadresse: Lyngby Torv 17
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Susan Højgaard
E-mail: suhoe@ltk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ltk.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.ltk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Etape 1 - Kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen - bygherrerådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med etape 1 – kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen fra 4 til 5 spor, herunder:

1) Funktionsprogram og rokadeplanlægning for etape 1

2) Plangrundlag for bygning Z (udarbejdelse af lokalplan vedr. delprojekt 1 (ændring af lokalplan 230)

3) Bygherrerådgivning ved byggeri i totalentreprise:

- Byggeprogram, dispositionsforslag og planlægningsbudget for etape 1, delprojekt 1

- Udbud, kontrahering og bygherrerådgivning i forbindelse med totalentreprise for etape 1, delprojekt 1

4) Bygherrerådgivning ved byggeri i hovedentreprise:

- Byggeprogram og planlægningsbudget for etape 1, delprojekt 2 og 3

- Udbud/kontrahering af totalrådgivning i forbindelse med etape 1 delprojekt 2 og 3

- Bygherrerådgivning i forbindelse med totalrådgivning og udførelse i hovedentreprise.

5) Bidrag til grundlag for udbud og kontrahering af bygherrerådgivning i forbindelse med etape 2 og udbygningsplan. Bygherrerådgiver skal sikre at alle myndighedskrav overholdes.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71410000 Byplanlægning
71210000 Arkitektrådgivning
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71230000 Organisering af arkitektkonkurrencer
71244000 Omkostningsberegninger, omkostningsovervågning
71510000 Forundersøgelse af byggegrund
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71631300 Teknisk inspektion af bygninger
71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Engelsborgskolen

Engelsborgvej 66

2800 Kongens Lyngby

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af prækvalifikationsansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, finder sted på grundlag af en helhedsvurdering, hvor der vil blive lagt vægt på kvaliteten af de nævnte referencer fra sammenlignelige projekter set i forhold til den udbudte opgave. Blandt egnede ansøgere vil LTK vælge dem med mest relevant erfaring med sammenlignelige projekter udført indenfor de seneste 5 år.

Ved sammenlignelige projekter forstås rådgiverydelser, der helt eller delvist indeholder følgende elementer:

a) Bygherrerådgivning i forbindelse med skolebyggeri

b) Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag

c) Bygherrerådgivning i forbindelse med udbud og styring af totalentrepriser

d) Bygherrerådgivning i forbindelse med ombygninger og undersøgelser

e) Udarbejdelse af lokalplaner og bidrag til lokalplanprocesser

f) Arkitektonisk bearbejdning af byggeri baseret på præfabrikerede løsninger

g) Bygherrerådgivning i relation til helhedsplanlægning for faseopdelt udbygning af skoler eller tilsvarende byggeri

h) Økonomistyring af offentlige byggerier.

Se nærmere i udbudsmaterialet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1: Option vedrørende bidrag med grundlag for bygherrerådgivningsudbud - etape 2.

Se nærmere i udbudsmaterialet.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1) og VI.3). Såfremt ansøger baserer sig på en anden virksomheds formåen skal der ligeledes afleveres en støtteerklæring. Lyngby-Taarbæk Kommunes dokument skal anvendes. Støtteerklæringer vil blive vedlagt kontrakten som et bilag.

Se nærmere i udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

LTK vil udelukke ansøgere fra deltages i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § § 135 og 136. LTK vil endvidere udelukke ansøgere, der er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1-7.

Hvis LTK på baggrund af oplysninger i ESPD’et eller øvrige omstændigheder vurderer, at ansøger er omfattet af en eller flere af de nævnte udelukkelsesgrunde, vil LTK give besked herom og give ansøger en rimelig frist til at dokumentere, at ansøger er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. LTK vil ikke udelukke en ansøger, som indenfor den fastsatte frist fremlægger tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed.

Hvis ansøger er et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet fremsendes et ESPD, ligeledes hvis ansøgere baserer sig på andres økonomiske/finansielle eller tekniske/faglige formåen, skal disse andre enheder også fremsende et ESPD, jf. nedenfor vedrørende eventuelle krav til formåen.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen (fx en underleverandør og underentreprenør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring – LTKs paradigme for støtteerklæring skal anvendes), jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Lyngby-Taarbæk Kommunes paradigme for støtteerklæring skal anvendes.

Ved ansøgning om prækvalifikationen skal ansøger fremsende følgende:

- Udfyldt ESPD via RIB og eventuelt en separat referenceliste.

- For konsortiedeltagere og ansøgere, der baserer sig på andre enheder ift. egnethed, og/eller udvælgelse, skal der afleveres et udfyldt ESPD for hver økonomisk aktør samt erklæring om fælles befuldmægtiget (for konsortier) og/eller støtteerklæring (for ansøgere, der baserer sig på andre enheders formåen). Lyngby-Taarbæk Kommunes paradigme for støtteerklæring skal anvendes.

Baserer ansøger sig på andres formåen og/eller har underrådgivere opfordres ansøger til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der er ansøger, og hvem ansøger baserer sig på både for så vidt angår økonomisk formåen som teknisk formåen. Herudover kan ansøger med fordel beskrive, hvilke opgaver disse virksomheder forventes at varetage.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive sin soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgere har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøger angive for de tilgængelige disponible regnskabsår. Dette skal angives i ESPD'et under finansielle nøgletal.

Ansøger skal angive sin samlede årsomsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgere har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøger angive for de tilgængelige disponible regnskabsår. Dette skal angives i ESPD'et under samlet årsomsætning

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende krav til prækvalifikationsansøgernes økonomiske formåen:

- Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i hver af de seneste 3 disponible regnskabsår

- Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således: (Samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad).

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. De støttende enheder skal i dette tilfælde afgive en støtteerklæring. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Hvis ansøgeren direkte eller indirekte har ejerandele i den støttende enhed eller vice versa, beregnes soliditetsgraden på grundlag af virksomhedernes konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, hvis én sammenslutningsdeltager har direkte eller indirekte ejerandele i en anden sammenslutningsdeltager. De pågældende virksomheder skal i dette tilfælde afgive de oplysninger i ESPD’et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning.

Ansøger skal have en samlet årsomsætning på mindst 4 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx konsortium) eller man baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen skal de i fællesskab opfylde dette krav.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6. De støttende enheder skal i deres støtteerklæring, bekræfte denne hæftelsesforpligtelse. De støttende enheder skal anvende LTKs paradigme til støtteerklæring.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, skal disse enheder hver især (og uden brug af støttevirksomheder) have en soliditetsgrad på mindst 15 % i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal ved referencer dokumentere at have relevante erfaring med sammenlignelige projekter, der er udført indenfor de seneste 5 år

Ved sammenlignelige projekter forstås rådgiverydelser, der helt eller delvist indeholder følgende elementer:

a) Bygherrerådgivning i forbindelse med skolebyggeri

b) Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag

c) Bygherrerådgivning i forbindelse med udbud og styring af totalentrepriser

d) Bygherrerådgivning i forbindelse med ombygninger og undersøgelser

e) Udarbejdelse af lokalplaner og bidrag til lokalplanprocesser

f) Arkitektonisk bearbejdning af byggeri baseret på præfabrikerede løsninger

g) Bygherrerådgivning i relation til helhedsplanlægning for faseopdelt udbygning af skoler eller tilsvarende byggeri

h) Økonomistyring af offentlige byggerier.

For hver reference ønskes oplyst følgende, som også vil være dokumentation for dette udvælgelseskriterium:

- Opdragsgiver

- Samlet kontraktsum (udførelse henholdsvis rådgivning) inkl. optioner

- Opgavens karakter

- Ansøgers rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde.

LTK ser gerne, at der ikke afleveres mere end 8 referencer af 1 A4 side.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

LTK ser gerne, at der ikke afleveres mere end 8 referencer af 1 A4 side.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

- Kontrakten indeholder bilag om solidarisk hæftelse for økonomiske støttevirksomheder

- Kontrakten indeholder bestemmelser om ansvarsbegrænsning og forsikring

- Kontrakten indeholder bestemmelser om erstatning og bod.

Se desuden nærmere i udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/12/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikationen afholdes digitalt via internetportalen RIB Udbud. Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via RIB udbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB Udbud kan rettes til RIB A/S, tlf.: 35245250, support@rib-software.dk Udbudsnummeret i RIB Udbud er TN269313A

Ansøgerne skal udfylde ESPD'et på RIB.

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsens vejledning.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

— serviceattest eller tilsvarende dokumentation – ansøger opfordres til at indhente disse i god tid. Serviceattesten skal ikke være ældre end 6 måneder.

— Soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

— Referencer: referencelisten, jf. punkt III.1.3), indeholdende oplysninger på opdragsgiver i hver af de anførte referencer udgør den endelige dokumentation for referencerne.

— dokumentation for konsortiedannelse – såfremt det er relevant.

— Støtteerklæringer fra underleverandører – såfremt det er relevant.

Ordregiver udelukker en tilbudsgiver såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/10/2020

Send til en kollega

0.078