23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 213-522062
Offentliggjort
02.11.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
30.11.2020 Kl. 14:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/141602252.aspx

Udbyder

Novafos A/S

Vindere

Delkontrakt 1 - Analyser og prøvetagning af grundvands- og drikkevandsprøver

(10.05.2021)
ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
3050 Humlebæk

Delkontrakt 2 - Analyser og prøvetagning af spildevand og slam

(10.05.2021)
Eurofins Miljø A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten

Laboratorieydelser


Novafos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Katja Nordentoft
E-mail: kno@novafos.dk
Telefon: +45 44208106
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/141602252.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/141602252.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/141602252.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af laboratorieydelser

 

Sagsnr.: S20-1095
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver udbyder 2 delkontrakter for henholdsvis drikkevand og spildevand. Delkontrakterne vedrører laboratorieydelser og prøvetagning, som specificeret i udbuds- og kontraktgrundlaget.

Laboratorieydelserne omfatter udtagning af grundvands-, drikkevands-, spildevands- og slamprøver, samt analyse heraf i henhold til de til enhver tid gældende kvalitetskrav herfor.

Tryk her https://permalink.mercell.com/141602252.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 1: Analyser og prøvetagning af grundvands- og drikkevandsprøver

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000 Laboratorieundersøgelser
85111820 Bakteriologiske analysetjenester
71610000 Undersøgelser og analyser til bestemmelse af sammensætning og renhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Laboratorieydelserne omfatter udtagning af grundvands- og drikkevandsprøver, samt analyse heraf i henhold til de til enhver tid gældende kvalitetskrav herfor.

Samtidig skal leverandøren af laboratorieydelser kunne indberette grundvands- og drikkevandsanalyser til GEUS (Jupiter-databasen).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere, vil ordregiver vælge de ansøgere, som samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante erfaring ud fra ansøgerens referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 2: Analyser og prøvetagning af spildevand og slam

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71610000 Undersøgelser og analyser til bestemmelse af sammensætning og renhed
85111820 Bakteriologiske analysetjenester
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Laboratorieydelserne omfatter udtagning af spildevands- og slamprøver, samt analyse heraf i henhold til de til enhver tid gældende kvalitetskrav herfor.

Samtidig skal leverandøren af laboratorieydelser kunne indberette spildevandsprøver til PULS.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere, vil ordregiver vælge de ansøgere, som samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante erfaring ud fra ansøgerens referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse om egenkapital.

Nøgletallet skal oplyses for de seneste 3 tilgængelige regnskaber og angives i ESPD. Såfremt ansøger har eksisteret kortere tid end dette, skal ansøger dokumentere sin egnethed jf. udbudslovens § 154 stk. 2.

Som dokumentation for ovenstående skal ansøger fremsende sine seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om det efterspurgte økonomiske nøgletal.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal for hver af de udbudte delkontrakter opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (dvs., at seneste godkendte årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital). Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet overfor tilbudsgiveren.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles krav til referencer samt akkreditering, som beskrevet nedenfor i mindstekravet.

Som dokumentation for ansøgernes tekniske kapacitet skal ansøger angive:

- Referenceliste med beskrivelse af tilsvarende eller lignende leverancer, som ansøgeren har udført i løbet af de sidste 3 år. Der kan maksimalt angives 5 referencer. Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder følgende oplysninger for hver reference:

- Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson

- Dato for opgavens udførelse

- Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang, herunder gerne hvilke systemer der er anvendt ved opgaveløsningen.

Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven der er udført.

Referencelisten angives i ESPDet, som udfyldes i Mercell under fanen udvælgelse.

Kopi af tilbudsgivers og dennes eventuelle underleverandørers akkrediteringsdokument(er) fra Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal for hver af de udbudte delkontrakter opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

For hver af de udbudte delkontakter gælder, at ansøger skal have udført mindst en tilsvarende opgave inden for de seneste 3 år.

Det er et krav, at leverandøren er akkrediteret, til ISO 17025: 2017 eller tilsvarende, fra Den Danske Akkrediterings og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktvilkår fremgår af det offentliggjorte udbudsmateriale. Rammeaftalen omfatter bestemmelser om bod og arbejdsklausul, for nærmere information henvises til kontraktudkastet der er en del af udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/11/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/12/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6) finder anvendelse ved nærværende udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/10/2020

Send til en kollega

0.063