23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 222-543024
Offentliggjort
13.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.11.2029 Kl. 14:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d57d7bd1-82f3-4017-8b29-cee5dc974984/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune

Dynamisk indkøbssystem på sikringsydelser


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Laursen
E-mail: jaklau@aarhus.dk
Telefon: +45 41874605
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d57d7bd1-82f3-4017-8b29-cee5dc974984/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d57d7bd1-82f3-4017-8b29-cee5dc974984/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d57d7bd1-82f3-4017-8b29-cee5dc974984/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d57d7bd1-82f3-4017-8b29-cee5dc974984/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Dynamisk indkøbssystem på sikringsydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aarhus Kommune etablerer et dynamisk indkøbssystem inden for området sikringsydelser. DIS har en forventet udbudsportefølje på samlet ca. 35 mio. DKK årligt, når alle kontrakter er indgået efter løbende konkrete indkøb. Aarhus Kommune forbeholder sig dog retten til at foretage ændringer i den foreløbige plan.

Den anslåede værdi i pkt. II.1.5) er den samlede anslåede i hele systemets løbetid på forventeligt 10 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Det udbudte område er sikringsydelser i Aarhus Kommune. Dette omfatter fx etablering af sikring og vedligehold på skoler, daginstitutioner, administrationsbygninger, jobcentre, heroin- og tandklinikker, men er ikke begrænset hertil.

Delaftale 1 - Dynamisk indkøbssystem for Tyverialarmer (AIA) og Adgangskontrol (ADK). Omhandler konkrete kommende kontrakter og rammeaftaler inden for følgende, men er ikke begrænset til:

— Levering og montering af alarmer, samt efterfølgende servicering

— Automatisk dørkontrol (ADK)

— Nye elektroniske låsesystemer.

Delaftale 2 - Dynamisk indkøbssystem for brand. Omhandler konkrete kommende kontrakter og rammeaftaler inden for brandsikring, f.eks. men ikke begrænset til:

— Montering og levering af nye ABA anlæg samt efterfølgende servicering

— Sprinklere.

Delaftale 3 - Dynamisk indkøbssystem for TVO (TV- overvågning). Omhandler konkrete kommende kontrakter og rammeaftaler inden for overvågning, f.eks. men ikke begrænset til:

— Levering og montering samt efterfølgende vedligehold af TV-overvågningsanlæg.

Delaftale 4 - Dynamisk indkøbssystem for blandede udbud af sikringsydelser. Omhandler konkrete kommende kontrakter og rammeaftaler på tværs af delaftaler 1-3. Denne delaftale er blandt andet tiltænkt udbud af totalløsninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aarhus Kommune kan ved en bekendtgørelse ændre systemets løbetid eller bringe systemet til ophør, jf. udbudsloven § 107.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som angiver egenkapitalen og årlig samlet omsætning jf. nedennævnte mindstekrav.

For ansøgninger afgivet af et konsortium gælder, at tallene for de respektive konsortiedeltagere vurderes samlet set. Konsortiet skal således samlet set opfylde kravet til økonomisk og finansiel formåen.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen gælder, at tallene for ansøger og den/de andre enheder vurderes samlet set. Ansøger og den/de andre enheder skal således samlet set opfylde kravet til økonomisk og finansiel formåen.

Såfremt ansøger baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår ansøgers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen, idet ansøgers økonomiske formåen allerede er indregnet i moderselskabets regnskabstal.

De tilbudsgivere, som Aarhus Kommune forventer at indgå kontrakter med, skal fremsende dokumentation for oplysningerne afgivet ESPD i forbindelse med optagelse i det dynamiske indkøbssystem inden for en passende frist, der meddeles af Aarhus Kommune.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Aarhus Kommune anmoder herom:

- Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for det seneste disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Aarhus Kommune vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Aarhus Kommune forlanger.

Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har en omsætning på minimum samlet årsomsætning på min 15 mio. DKK beregnet som et gennemsnit af de seneste 3 regnskabsår. Dette regnes ved årsomsætningerne for år 1,2 og 3 sammenlægges og divideres med 3.

• Har en egenkapital på minimum 6 mio. på seneste regnskabsår. Samt 5 mio. i gennemsnit over 3 regnskabsår. Dette regnes ved egenkapital for år 1,2 og 3 sammenlægges og divideres med 3.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som angiver referencer for de betydeligste lignende udførte opgaver inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen jf. nedennævnte mindstekrav.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra de ansøgere, som Aarhus Kommune forventer at prækvalificere. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer med henblik på at få bekræftet leverancen og dens omfang.

Aarhus Kommune gør opmærksom på, at der jf. udbudslovens § 106, stk. 1, er ret til på ethvert tidspunkt i løbet af systemets løbetid at kræve fremsendelse af et opdateret ESPD-dokument fra deltagere samt dokumentation for fortsat efterlevelse af de angivne egnethedskriterier og fortsat manglende tilstedeværelse af udelukkelsesgrunde. Hvis det på baggrund af dette kan konstateres, at deltageren ikke længere opfylder kravene til egnethed eller er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, er Aarhus Kommune forpligtet til at udelukke deltageren fra systemet, jf. udbudslovens § 106, stk. 2

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra ansøgere, som:

a) I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer. Der vedlægges de op til 3 betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år. Med udført inden for de sidste tre (3) år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes 3 (tre) år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort. Såfremt der bydes ind med 2 eller flere af de udbudte ydelser, skal der leveres to (2) referencer pr. ydelse. 1 reference kan indeholde to (2) eller flere af de omhandlede ydelser.

b) Ydelserne skal være leveret i Danmark og hver kontrakt skal have en samlet værdi på minimum 100 000 DKK eksklusiv moms.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

For alle kontrakter tildelt under dette system gælder, at:

— der indgår en række bestemmelser vedrørende arbejdsvilkår, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Dette vil i forbindelse af hvert konkrete indkøb blive præciseret af Aarhus Kommunes til enhver tid gældende CSR-bilag.

— Leverandøren i hele aftaleperioden skal opretholde relevant produkt- og erhvervsansvarsforsikring. Den krævede forsikringssum defineres ved det enkelte konkrete indkøb.

— der kan blive anvendt sikkerhedsstillelse, hvilket vil blive præciseret ved hvert konkrete indkøb.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2029
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/12/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD’et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund.

Desuden gælder i dette udbud følgende frivillige udelukkelsesgrund(e). Aarhus Kommune er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrund(e) (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

- Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1.

- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2.

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3. Vurderingen af, hvorvidt der er tale om alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, vil blive foretaget i henhold til proportionalitetsprincippet i udbudslovens § 2, stk. 1.

- Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4.

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6.

Der henvises til afsnit 7 udfyldelse af ESPD.

Tilbud, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Alternativt kan Aarhus Kommune vælge at indhente supplerende oplysninger i henhold til udbudslovens § 159 stk. 5.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lbk nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/11/2020

Send til en kollega

0.063