23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 223-548528
Offentliggjort
16.11.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Anmodning om deltagelse

Til
10.12.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/95e5350f-129e-4343-9c74-43741974c9e5/homepage

Udbyder

Aalborg Kloak A/S

Smedearbejder på renseanlæg


Aalborg Kloak A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32 65 17 98
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Haugsted
E-mail: frederik.haugsted@twobirds.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Vand A/S
CVR-nummer: 32 65 18 28
Postadresse: Sønderbro 53
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Haugsted
E-mail: frederik.haugsted@twobirds.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/95e5350f-129e-4343-9c74-43741974c9e5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/95e5350f-129e-4343-9c74-43741974c9e5/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/95e5350f-129e-4343-9c74-43741974c9e5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af smedearbejder på renseanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71550000 Smedearbejder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbudsproces håndteres i henhold til udbudslovens light-regime og er nærmere beskrevet i forhåndsmeddelelsens del VI.3). Såfremt ordregiver modtager flere end 3 interessetilkendegivelser fra økonomiske aktører, som opfylder egnethedskravene i forhåndsmeddelelsens del III, foretages en udvælgelse af de 3 bedst egnede økonomiske aktører. Den nærmere fremgangsmåde for udvælgelsen er beskrevet i forhåndsmeddelelsens del VI.3).

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale om smedearbejder i forbindelse med drift- og vedligeholdelsesopgaver på renseanlæg, herunder eftersyn og reparationer på Renseanlæg Vest (kapacitet: 330 000 personækvivalenter) og Renseanlæg Øst (kapacitet: 130 000 personækvivalenter).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte ydelse omfatter smedearbejder for Aalborg Kloak A/S i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesopgaver på renseanlæg, herunder eftersyn og reparationer på Renseanlæg Vest (kapacitet: 330 000 personækvivalenter) og Renseanlæg Øst (kapacitet: 130 000 personækvivalenter).

Desuden omfatter arbejdet i mindre omfang opgaver for Aalborg Vand A/S. Disse opgaver består i smedearbejder i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesopgaver på vandforsyningsanlæg.

Dette udbud omfatter en række mindre selvstændige ad hoc smedearbejder som f.eks.:

-Udskiftning af mindre maskin- og/eller rørsystemer

- De- og genmontage af maskinkomponenter ifm. arbejde på de respektive systemer

- Bistand til driftspersonalets arbejder på renseanlæggenes installationer

- Bistand til driftspersonalets arbejder på vandforsyningsanlæggenes installationer.

Udover ovenstående udføres desuden en række større og mindre smedearbejder på renseanlæggene, som ikke indgår i nærværende rammeaftale. Størstedelen af disse arbejder er enten fornyelse eller nyanlæg, som udføres som en del af eller i tilknytning til et anlægsprojektprojekt og udbydes enten som en del af en fælles entreprise eller som en selvstændig smedeentreprise. Endelig udføres der en række tilbagevendende service- og vedligeholdelsesarbejder eksempelvis på renseanlæggenes komponenter. Arbejderne udføres enten af driftspersonalet selv eller af særligt uddannede eksterne service-montører (leverandørarbejder/-service), og er således ikke en del af rammeaftalen. På baggrund af de seneste års tilsvarende arbejder og forventningen til de kommende år, er det vurderingen, at der vil være ad hoc smedeopgaver for ca. 2,6 mio. DKK pr. år. I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbene udgør et skøn over de forventede træk på rammeaftalens løbetid på sammenlagt 4 år inkl. optioner, hvortil der er indregnet 10 % dækning for variation.

Rammeaftalen træder i kraft den 1. april 2021 og løber som udgangspunkt i 2 år. Dertil option på 2 x 12 måneders forlængelse, jf. pkt. II.2.11).

Det samlede udbudsmateriale vil foreligge på tidspunktet for datoen for afsendelsen af en opfordring til at bekræfte interessetilkendegivelsen. Nedenfor offentliggøres indkøbets centrale elementer, som udtømmende vil beskrives i udbudsmaterialet:

Der vil som del af ydelsen bl.a. blive stillet krav om:

- Hastetilkald, hvor der hver dag døgnet rundt skal kunne stilles med op til op til 2 faglærte smede inden for 4 timer.

- Særlige vilkår omkring sikkerhedsforhold.

- Særlige vilkår omkring fortsættelse af anlæggenes drift og hensyntagen til eksisterende installationer.

- Krav omkring levering af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for hver leveret maskininstallation/maskinkomponent/maskinudstyr.

- Særlige krav til de anvendte materialer og overfladebehandlinger.

- Særlige krav til arbejdets udførelse.

- Særlige krav til medarbejdere og servicebiler.

- Krav om, at maksimalt 20 % af den samlede rammeaftale gives til underentreprenører.

Ovenstående centrale elementer vil være udtømmende beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalens varighed er som udgangspunkt 2 år. Dertil option på 2 x 12 måneders forlængelse. Den angivne varighed i pkt. II.2.7) er udtryk for den maksimale løbetid inklusiv optioner.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delaftaler, da opgaven omfatter en samlet ydelse vedrørende smedearbejder på renseanlæg. Koordinering mellem eventuelle delaftaler vil være en uhensigtsmæssig meromkostning.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for det seneste afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142:

— årsomsætning i seneste disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

— soliditetsgrad i det seneste disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

— en samlet omsætning på 1,5 mio. DKK i det seneste disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

— en soliditetsgrad på 15 % i det seneste disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.C er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

Ansøger skal udfylde ESPD'ets del IV. C med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og honorar på referencen (angiv kun den del af honoraret, som vedrører smedearbejder) ved minimum 1 og maksimum 5 referencer af lignende karakter som den udbudte rammeaftale inden for de seneste 3 år. Bemærk at beskrivelsen vil blive anvendt til såvel vurdering af opfyldelse af mindstekrav, jf. nedenfor, samt til vurdering af de objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere, jf. pkt. VI.3.)

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal leverancer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 første angivne referencer i anmodningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 3 relevante referencer indenfor de seneste 3 år, hvor der er leveret smedearbejder på renseanlæg eller lignende forsyningsanlæg og industriinstallationer. Referencerne skal hver især dokumentere smedearbejde med en varighed af opgaven på minimum 6 måneder eller omfang af opgaven på mere end 200 000 DKK ekskl. moms. Referencerne må maksimum være 3 år gamle, målt fra afslutning af opgaven.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det er et krav, at maksimalt 20 % af den samlede rammeaftale gives til underentreprenører.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 10/12/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:
18/12/2020

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Interesserede økonomiske aktører bedes tilkendegive deres interesse i rammeaftalen ved at aflevere et ESPD efter fremgangsmåden nedenfor.

Udbudsmaterialet bliver tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside på datoen for afsendelsen af opfordringen til at bekræfte interessetilkendegivelsen. Interessetilkendegivelse og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Alle ansøgere opfordres til at gennemlæse hele forhåndsmeddelelsen før interessetilkendegivelse i form af ESPD udformes og indsendes. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD med de oplysninger, som er efterspurgt i ESPD'ets del II.A, II.C, III.A, III.B., III.C, IV.B, IV.C og V. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136, nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1- 5, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren, samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD Del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP Del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Såfremt mere end 3 ansøgere tilkendegiver deres interesse, vil ordregiver foretage en udvælgelse af de 3 bedst egnede økonomiske aktører. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer fra de seneste 3 år, set i forhold til de udbudte ydelser, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af ansøgers egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på følgende i forbindelse med udvælgelsen:

1) at referencerne påviser erfaring med udførelse af smedeydelser på renseanlæg.

2) at referencerne demonstrerer erfaring med infrastrukturkritiske systemer.

3) at referencerne er udført på længerevarende aftaler med relevant indhold i forhold til opgaven, som fremstår sammenlignelige i forhold til den udbudte rammeaftales varighed.

4) at referencernes omfang målt i honorarets størrelse fremstår sammenligneligt i forhold til den udbudte rammeaftales værdi.

Her lægger ordregiver i første række vægt på, at så mange referencer som muligt omfatter (1)-(4) i samme reference, og i anden række, at ansøger ved enkeltvise referencer demonstrerer flest mulige af ovennævnte elementer (1)-(4).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2020

Send til en kollega

0.063