23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 224-550872
Offentliggjort
17.11.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
15.12.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cb8ea31a-14e4-4463-bca7-23f42dd68207/homepage

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

Valgt totalrådgiver

(10.05.2021)
VITA Ingeniører ApS
Klosterbakken 12, 1. th.
5000 Odense C

Totalrådgivning vedr. udfasning af midlertidige pavilloner på børne- og ungeområdet i Odense Kommune


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Vivian Jacobsen
E-mail: vijac@odense.dk
Telefon: +45 61374489
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cb8ea31a-14e4-4463-bca7-23f42dd68207/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cb8ea31a-14e4-4463-bca7-23f42dd68207/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cb8ea31a-14e4-4463-bca7-23f42dd68207/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalrådgivning vedr. udfasning af midlertidige pavilloner på børne- og ungeområdet i Odense Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I de kommende år skal midlertidige pavilloner fjernes og erstattes af klimarigtigt byggeri og inspirerende læringsmiljøer på 8 skoler og 1 børnehus i Odense Kommune.

Udbuddet vedrører totalrådgivning vedrørende blandt andet projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med udfasning af midlertidige pavilloner på de omtalte lokationer i Odense Kommune. Projektets omfang og indhold er nærmere beskrevet under afsnit II.2.4).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

 

Odense Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I de kommende år skal midlertidige pavilloner fjernes og erstattes af klimarigtigt byggeri og inspirerende læringsmiljøer på 8 skoler og 1 børnehus (i det følgende er hver skole/børnehus benævnt "lokation") i Odense Kommune.

Idet forholdene på visse lokationer er meget komplekse og fortsat uafklarede, har Odense Kommune (i det følgende "Ordregiver") valgt at udbyde totalrådgiveraftalen på følgende måde:

Pulje 1 og pulje 2: Provstegårdskolen, Spurvelundskolen, Hjalleseskolen, Fraugde Skole, Tarup Skole, Seden Skole, Hobbitten børnehave

Option 1: Tingløkkeskolen

Option 2: Sct. Hans Skole.

Der er allerede udarbejdet arealanalyser og helhedsplaner samt økonomioverslag til løsninger for aktiviteter i pavillonerne for 6 af lokationerne. Den videre projektering for de 6 lokationer skal således ske på baggrund af de løsninger, som allerede er skitseret til erstatning for de aktiviteter, som er i pavillonerne. Løsningerne omfatter rokeringer og ombygninger inde på skolerne samt nybyggeri i mindre omfang. Desuden skal der findes løsninger for udearealerne.

På Provstegårdskolen og Hobbitten Børnehus fjernes pavillonerne, uden at der findes erstatningsarealer for aktiviteterne i pavillonerne. Her vil det alene være udearealerne, der skal findes løsninger for.

På Sct. Hans Skole har det ikke været muligt at udarbejde en endelig helhedsplan og løsningsforslag til erstatning af aktiviteterne i pavillonen, idet forholdene på skolen er meget komplekse og afventer ledelsesmæssige beslutninger og en eventuel ekstrabevilling. Totalrådgiver skal på denne skole forestå udarbejdelse af helhedsplan, herunder arealanalyse og løsningsforslag med økonomioverslag. Denne skole udbydes som en option til hovedaftalen.

Udbuddet vedrører totalrådgivning vedrørende blandt andet projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med udfasning af midlertidige pavilloner på omtalte skoler i Odense Kommune.

Totalrådgiver skal sikre, at udfasning af midlertidige pavilloner på de omtalte lokationer i Odense Kommune bliver gennemført fagmæssigt korrekt i henhold til den i kontrakten anførte økonomiske ramme og inden for den aftalte hovedtidsplan. Den fysiske udførelse forventes udført i fagentreprise af entreprenører på baggrund af en gennemført licitation/udbud.

Det er rådgivers opgave at koordinere projektet under hele planlægnings-, forslags-, projekterings- og udførelsesfasen. Rådgiver skal under udførelsesfasen udføre fagtilsyn med de valgte entreprenører og varetage Ordregivers forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen. De detaljerede krav til totalrådgiver fremgår af den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse, som er vedlagt som bilag til rådgivningsaftalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og nøglepersoner / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet- og procesbeskrivelse / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/03/2021
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder de i udbudsbetingelserne omtalte egnetheds- og dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe at Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete ydelse vurderet på baggrund af de adspurgte informationer omkring økonomisk og finansiel styrke samt bedste erfaring med tilsvarende ydelser. I forhold til sidstnævnte vil Ordregiver udvælge de ansøgere, som skønnes at have fremvist de mest sammenlignelige referencer.

Ordregiver vil vurdere det positivt, at de oplyste referencer i størst mulig grad dokumenterer erfaring med opgaver, der er sammenlignelig med den udbudte opgave. Ordregiver vil lægge vægt på, at referencerne i videst muligt omfang angår teknisk rådgivning og bistand vedrørende ombygnings- og renoveringsprojekter:

- På skoler og i læringsmiljøer

- I ejendomme eller institutioner, der har været i drift, mens arbejderne blev udført

- hvor der har været stor brugerinvolvering, både under projektering og udførelse

- som er udført i fagentrepriser.

Punkterne ovenfor er ikke anført i prioriteret rækkefølge. Punkterne vil indgå i en helhedsvurdering.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Option 1: Totalrådgivning vedrørende udfasning af midlertidige pavilloner på Tingløkkeskolen

- Option 2: Totalrådgivning vedrørende udfasning af midlertidige pavilloner på Sct. Hans Skole.

Optioner er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktværdien, inkl. optioner, forventes at beløbe sig til mellem 6-10 mio. DKK. Den i felt II.1.5) oplyste værdi er således udtryk for den maksimalt forventede omsætning i hele kontraktperioden. Intervallet er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet. Opgaven er ikke opdelt i mindre kontrakter, da det vurderes at opgaven løses mest effektivt af en og samme leverandør.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses derunder ESPD del IV, afsnit B 'Etablering af virksomhed' om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

— Ansøgeren skal angive sin soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport, skal ansøgeren oplyse om soliditetsgraden på ansøgningstidspunktet.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Regnskaber for de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 20 % i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

— Referenceliste over sammenlignelige opgaver udført indenfor de sidste 3 år inden fristen for anmodning om prækvalifikation.

— Antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere i de seneste tre (3) år fra fristen for anmodning om prækvalifikation.

Kravene til referencelisterne fremgår af udbudsbetingelserne, afsnit 8.3.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekravene til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for teknisk og faglig kapacitet:

— En liste over sammenlignelige referencer, der er udført indenfor de seneste tre (3) år inden fristen for anmodning om prækvalifikation.

— En erklæring om rådgiverens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere de seneste tre (3) år fra fristen for anmodning om prækvalifikation.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøger skal beskrive mindst 3 referencer og maksimalt 5 referencer på opgaver udført indenfor de seneste 3 år, som dokumenterer, at virksomheden har relevant erfaring med opgaver på det udbudte område. De 3 år beregnes fra fristen for anmodning om prækvalifikation.

— Tilbudsgiver skal have mindst 15 ansatte medarbejdere, (ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører), som arbejder med teknisk rådgivning indenfor byggeri på ansøgningstidspunktet.

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at rådgiveren og eventuelle underrådgivere sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Rådgiver skal ved indgåelse af rådgiveraftale underskrive en arbejdsklausul, som er vedlagt som bilag til udbudsmaterialet.

Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver, og mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuld bemyndigelse til at handle på konsortiets vegne.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/12/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

2) Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2020

Send til en kollega

0.062