23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 227-560094
Offentliggjort
20.11.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
17.12.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/97cc6897-1ff0-41c2-ac88-889550f95544/homepage

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Service og vedligehold af mekanisk udstyr på ARCs affaldsenergianlæg


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
E-mail: stm@a-r-c.dk
Telefon: +45 51168605
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/97cc6897-1ff0-41c2-ac88-889550f95544/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/97cc6897-1ff0-41c2-ac88-889550f95544/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/97cc6897-1ff0-41c2-ac88-889550f95544/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Service og vedligehold af mekanisk udstyr på ARCs affaldsenergianlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71550000 Smedearbejder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omfatter servicearbejder inden for det mekaniske fagområde på ARCs affaldsenergianlæg Amager Bakke inklusive smede- og svejsearbejder. Se i øvrigt punkt II.2.4).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51120000 Installation af mekanisk udstyr
45262680 Svejsning
42164000 Hjælpeanlæg til kedler
42120000 Pumper og kompressorer
42515000 Fjernvarmekedler
44621200 Kedler
44621220 Kedler til centralvarmeanlæg
42162000 Dampkedler
45251000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker
45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
45259300 Reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg
50530000 Reparation og vedligeholdelse af maskiner
42511100 Varmevekslere
44162000 Rørsystemer
42122000 Pumper
42511110 Varmepumper
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Vindmøllevej 6, 2300 København S

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave omfatter servicearbejder inden for det mekaniske fagområde på ARCs affaldsenergianlæg Amager Bakke inklusive smede- og svejsearbejder.

Servicearbejderne består af almene vedligeholdsopgaver som inspektion, eftersyn, tilstandsvurdering, test, fejlfinding, reparationer, udskiftning af komponenter, udstyr og lignende samt forbedringer og modifikationer på anlægget.

Ud over udførelse af mekanisk vedligehold omfatter arbejderne også planlægning og styring af vedligeholdelsesarbejder samt dokumentation af tilstandsvurderinger og udført vedligehold.

Derudover omfatter udbuddet projektering og design af nye systemer, ændring af anlæg m.m. inden for fyrings, røggas- og kedelanlæg samt hjælpeanlæg på affaldsenergisanlægget. Større mekanisk vedligehold og anlægsprojekter vil blive udbudt separat.

Opgaven udbydes som en rammeaftale, og det forventes at der indgås aftale med 2 leverandører. De af aftalen omfattede ydelser rekvireres af ARC efter behov og med varierende omfang, mængde og tidsforbrug.

Køb på rammeaftalen vil ske ved brug af direkte tildeling ved brug af kaskademodel, jf. aftalens punkt 5.

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte rammeaftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø, arbejdsmiljø og kvalitetssikring / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, kompetencer og kapacitet inkl. tilkald og beredskabsplan / Vægtning: 45 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

ARC har mulighed for at forlænge aftalen i op til 2 x 24 måneder til en samlet varighed af aftalen på op til 8 år.

En eventuel forlængelse af aftalen sker på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

ARC påregner at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Er der flere egnede ansøgere, vil ARC foretage en udvælgelse af de bedst egnede ansøgere. ARC vil i den forbindelse foretage en samlet vurdering af hver enkelt ansøgers erfaring med tilsvarende opgaver.

ARC lægger i vurderingen vægt på bred dokumenteret erfaring i form af erfaring fra mere end ét affalds- og kraftvarmeanlæg og med forskellige typer af opgaver inden for service og vedligehold af mekanisk udstyr.

I forbindelse med udvælgelsen vil ARC også lægge vægt på ansøgers samlede økonomiske og finansielle formåen. Udvælgelsen vil i det hele taget ske under hensynstagen til at sikre den bedst mulige konkurrence.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da der er tale om en rammeaftale med kaskade-model med flere leverandører, og ydelser, der er vurderet til hverken strategisk eller teknisk at være egnet til at opdele i delaftaler.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Oplysning om ansøgers egenkapital i de seneste 3 reviderede regnskabsår.

- Oplysning om ansøgers soliditet det seneste reviderede regnskabsår.

- Oplysning om ansøgers erhvervs- og produktansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

ARC stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- At ansøger har haft en positiv egenkapital i 2 ud af de 3 seneste reviderede regnskabsår.

- At ansøger har haft en soliditetsgrad på min. 10 % i det seneste reviderede regnskabsår, og

- At ansøger har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 mio. DKK for tingskade og 10 mio. DKK for personskade.

Forsikringens selvrisiko må maksimalt udgøre 50 000 DKK pr. skade.

Forsikringen skal være udvidet til at omfatte behandling og bearbejdning samt ingrediens- og komponentskade/tab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ARC ønsker sikkerhed for, at de ansøgere som prækvalificeres, har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at kunne udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra aftalestart. Ansøger skal derfor oplyse følgende til teknisk og faglig formåen:

- Ansøgers relevante referencer inden for de seneste 3 år.. Ved relevant reference forstås en opgave, der i art og omfang relaterer sig til lignende opgaver inden for service og vedligehold af mekanisk udstyr på industrianlæg med tilsvarende installationer inden for mekanisk udstyr, som beskrevet i kravspecifikationen, og hvor opgaven er udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. Evt. underleverandørers leverancer kan indgå.

Ansøger skal oplyse følgende pr. reference:

- Ordregiver (Navnet på kunden og kontaktperson hos kunden).

- Perioden for opgavens udførelse.

- Beskrivelse af opgaven og omfanget af denne, herunder ansøgers rolle i opgaven.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal angive min. 3 og max. 5 relevante referencer. Vedlægges ansøgningen mere end 5 referencer, vil ARC alene inddrage de 5 referencer, der er angivet først.

 

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Leverandøren skal stille en sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for ARC på 800 000 DKK til sikkerhed for ethvert krav, ARC måtte få mod leverandøren i henhold til aftalen.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde ARCs arbejdsklausul.

Arbejdsklausulen gælder alt arbejde, der udføres i Danmark med henblik på opfyldelse af kontrakten, og for alle medarbejdere, der anvendes til at udføre arbejdet, uanset om de er ansat hos leverandøren, en underentreprenør eller en under-underentreprenør mv. (eventuelle fysiske varer er ikke omfattet).

Leverandøren skal overholde ARCs uddannelsesklausul.

Leverandøren skal sikre, at mindst 6,4 årsværk (et årsværk modsvarer 1 924 arbejdstimer inklusive ferie, sygdom, uddannelse, oplæring m.v.) i forbindelse med leverandørens arbejder vedrørende ydelsen vil blive udført af praktikanter.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 200-485176
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/12/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Inden ansøgerne orienteres om resultatet af prækvalifikationen, vil de ansøgere, ARC forventer at prækvalificere, blive anmodet om at fremlægge faktisk dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse, jf. udbudsbetingelsernes punkt 11.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2020

Send til en kollega

0.062