23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 228-562076
Offentliggjort
23.11.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
18.12.2020 Kl. 14:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pbwktinprj

Udbyder

Den selvejende institution Silkeborg Svømmecenter

Nyt Svømmecenter på Søholt, Silkeborg - totalrådgivning


Den selvejende institution Silkeborg Svømmecenter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Den selvejende institution Silkeborg Svømmecenter
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
Kontaktperson: Leif F. Larsen, Prof. Bestyrelsesmedlem & Pens. Bankdirektør
E-mail: leifflemminglarsen@gmail.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.d-k2.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pbwktinprj
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: D|K2 Bygherrerådgivning as
Postadresse: Graven 3
By: Århus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Dencker Grønbæk
E-mail: mdg@d-k2.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.d-k2.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pbwktinprj
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nyt Svømmecenter på Søholt, Silkeborg - udbud af totalrådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af et nyt svømmecenter med tilhørende udearealer på en grund beliggende i det område, som benævnes Søholt, i det nordlige Silkeborg. Svømmecenteret skal erstatte eksisterende Svømmecenter Nordvest.

Søholt er et stort, rekreativt område tæt på centrum af Silkeborg, der omfatter fodboldstadion, håndboldstadion, atletikstadion, opvisningshaller, skaterpark og adskillige andre faciliteter og foreningsaktiviteter. Silkeborg Kommune har udviklet en ambitiøs helhedsplan for området, der tager sigte på at bringe endnu flere idrætsgrene og faciliteter til området, samtidig med at der sikres sammenhængskraft, samhørighed og synergi mellem områdets mange aktører.

Svømmecenteret er det første nybyggeri, som skal opføres i forbindelse med videreudviklingen af Søholt. Der er tale om et ca. 8 000 kvm stort svømmecenter til både konkurrence-, undervisnings- og kommerciel brug.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Søholt, 8600 Silkeborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af et nyt svømmecenter med tilhørende udearealer på en grund beliggende i det område, som benævnes Søholt, i det nordlige Silkeborg.

Svømmecenteret er det første nybyggeri, som skal opføres i forbindelse med videreudviklingen af Søholt. Der er tale om et ca. 8 000 kvm stort svømmecenter til både konkurrence-, undervisnings- og kommerciel brug. Svømmecenterets funktioner og faciliteter skal således kunne opfylde en bred vifte af behov og ønsker fra mange forskellige kategorier af brugere, herunder elitesvømmere, motionssvømmere, begyndersvømmere, familier og unge, der vil lege eller slappe af med wellness, personer med behov for genoptræning osv. Svømmecenteret skal foruden flere bassiner (25 og 50 meter bassiner med vipper, familiebassin og mindre bassiner til blandt andet genoptræning, terapi, børnesvømning mv.) også indeholde wellness-område, om-klædningsfaciliteter, administrative arealer samt udearealer med friluftsbassin og andre udeaktiviteter. Svømmecenteret med tilhørende udearealer skal desuden omfatte en café og publikumsområder, der kan benyttes, selv om man ikke gør brug af de forskellige vandaktiviteter/-bassiner m.v. Det er hensigten, at svømmecenteret bliver en katalysator for Søholts videre udvikling og kommer til at fungere som en åben og udadvendt brik i helhedsplanen.

Som følge af den udbudte kontrakts art og kompleksitet gennemføres udbuddet som et udbud med forhandling i henhold til udbudslovens § § 61-66. Udbuddet gennemføres således i flere faser:

Prækvalifikationsfasen: Der skal ansøges om deltagelse i udbuddet. Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil ske på grundlag af ansøgernes referencer inden for sammenlignelige projekter. Tilbudsfasen: Tilbudsgiverne skal afgive et indledende tilbud, der foruden den tilbudte pris, den tilbudte projektorganisation og metode også indeholder et ideforslag, der skal indgå i konkurrencen om den udbudte kontrakt. Ideforslaget skal udarbejdes på grundlag af det udarbejdede konkurrenceprogram. Ordregiver har et ønske om at gennemføre den kvalitative bedømmelse af de indkomne ideforslag uden at have kendskab til, hvem der har udarbejdet dem. Med henblik på at tilgodese dette ønske, skal tilbudsgivernes ideforslag anonymiseres og afleveres fysisk, mens de øvrige dele af tilbuddet skal afleveres digitalt. De tilbudsgivere, som afleverer et konditionsmæssigt og gennemarbejdet ideforslag, men som ikke får tildelt kontrakten, modtager et tilbudsvederlag på 125 000 DKK eksklusive moms. Ved afleveringen af et ideforslag giver tilbudsgiver samtidig ordregiver en vederlagsfri, ikke-eksklusiv licens til at benytte ideforslaget eller elementer heri som grundlag for den videre projektering. Forhandlingsfasen: Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten allerede efter modtagelse og evaluering af de indledende tilbud og dermed altså ret til helt at afstå fra at gennemføre forhandlinger. Såfremt kontrakten ikke tildeles allerede efter tilbudsfasen, vil ordregiver gennemføre forhandlinger med tilbudsgiverne på grundlag af de indledende tilbud. Under forhandlingerne kan der foretages ikke-grundlæggende ændringer i udbudsmaterialet, hvilket alle tilbudsgivere løbende vil blive orienteret om. Forhandlingerne vil udelukkende omhandle tilbudsgivernes pris, projektorganisation og metodebeskrivelse. Tilbudsgivernes ideforslag vil ikke være genstand for forhandling. Efter forhandlingerne vil tilbudsgiverne blive opfordret til at afgive et revideret tilbud. Ordregiver forventer at tildele kontrakten på grundlag af evalueringen af de reviderede tilbud, men forbeholder sig mulighed for at gennemføre en yderligere forhandlingsrunde, der alene omfatter to-tre tilbudsgivere og afsluttes med afgivelse af endelige tilbud. Udbuddets tre faser er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de egnede ansøgere vil der blive udvalgt 5 rådgivere eller rådgiverteams, som vil blive opfordret til at afgive bud. Ansøgere skal aflevere en referenceliste med op til 5 (fem) referencer for sammenlignelige projekter, der er udført eller påbegyndt inden for de seneste 10 (ti) år. Ved sammenlignelige projekter forstås projekter, der omfatter projektering af offentlig byggeri af svømmehaller, svømmecentre eller vandland eller andet byggeri af tilsvarende økonomisk størrelse og teknisk kompleksitet. Udbudsbetingelserne indeholder nærmere krav til udformningen og indholdet af referencelisten. Ordregiver vil udvælge de 5 ansøgere, der ud fra en helhedsvurdering, dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter. Ved vurdering af referencerne og deres relevans i forhold til den udbudte opgave vil ordregiver se særligt positivt på:

- referencer, som vedrører svømmecentre, svømmehaller, vandland eller andre anlæg, der omfatter store vandbassiner.

- referencer, som vedrører projektering af idrætsfaciliteter med offentlig adgang for mange brugergrupper.

- referencer, hvor der er skabt et helstøbt arkitektonisk og funktionelt udtryk, som viser inspirerende og nytænkende projekter.

- referencer hvor ansøger har været totalrådgiver eller underrådgiver til en totalentreprenør på projektet, herunder at referencerne dokumenterer erfaring, som omfatter både arkitekt- og ingeniørmæssig projektering.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter en option på byggeledelse under udførelsen og frem til og med aflevering og 1-årseftersyn. Den udbudte kontrakt giver desuden ordregiver mulighed for at indkøbe supplerende rådgiverydelser på timebasis.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ordregiver anvender følgende udelukkelsesgrunde i nærværende udbud:

- De obligatoriske udelukkelsesgrunde som er nævnt i udbudslovens § § 135 og 136.

- De frivillige udelukkelsesgrunde som er nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger eller tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgninger om deltagelse skal indgives i form af et udfyldt ESPD. Ansøgers ESPD skal blandt andet indeholde oplysning om ansøgers soliditetsgrad.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- Soliditetsgrad på minimum 15 % for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgninger om deltagelse skal være vedlagt en referenceliste.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

- Mindst 1 (én) af ansøgers referencer skal dokumentere ingeniørfaglig kompetence og erfaring med nybyggeri eller renovering af svømmehaller, svømmecentre eller vandland.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/12/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/01/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jocobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2020

Send til en kollega

0.063