23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 229-565359
Offentliggjort
24.11.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
05.01.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Frederikshavn Varme A/S

Opdateringer

Rettelse
(25.11.2020)

II.2.14
I stedet for:
Læses:
Kontrakten er baseret på AB18, hvor der stilles krav om sikkerhedsstillelse.
Kontrakten indeholder bodsbestemmelser samt en arbejdsklausul.

VI.3
I stedet for:
Læses:
Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er bygherre forpligtet til at udelukke ansøger, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.
I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, må ansøger må yderligere ikke være omfattet af § 137, nr. 2 vedr. konkurs mm.
Prækvalificerede ansøgere vil samtidig med opfordring til at afgive tilbud blive bedt om at dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.
Udelukkelsesgrunde:
Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. udbudslovens § 135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2.
1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § udbudslovens 135, stk. 1.
2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 135, stk. 3.
For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.
Dokumentationen må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.
Økonomiske og finansielle mindstekrav:
Som dokumentation for overholdelse af de finansielle mindstekrav skal tilbudsgiver fremlægge revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede soliditet og egenkapital.

VI.4.3)
I stedet for:
Klage over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne.
Klager over tildeling af kontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud.
Læses:
I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:
1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.
3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

Rettelse
(30.11.2020)

II.2.6)
I stedet for:
40 000 000 EUR
Læses:
40 000 000 DKK

Rammeaftale for indkøb af fjernvarmerør


Frederikshavn Varme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Varme A/S
CVR-nummer: 30173929
Postadresse: Knivholtvej 15
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Nørgaard
E-mail: MTN@niras.dk
Telefon: +45 27613974
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.forsyningen.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fgxgnwfpcd
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftale for indkøb af fjernvarmerør

 

Sagsnr.: 10406614
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44160000 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Frederikshavn Varme A/S udbyder hermed en rammeaftale for leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter til et fuldt funktionsdygtigt ledningsanlæg med alarmsystem.

Frederikshavn Varme A/S (herefter benævnt bygherre) ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør om levering af fjernvarmerør samt diverse øvrige komponenter.

Den udbudte leverance er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

Rammeaftalen træder i kraft den 1. marts 2021 og løber indtil den 28. februar 2029.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Frederikshavn

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Frederikshavn Varme A/S udbyder hermed en rammeaftale for leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter til et fuldt funktionsdygtigt ledningsanlæg med alarmsystem.

Frederikshavn Varme A/S (herefter benævnt bygherre) ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør om levering af fjernvarmerør samt diverse øvrige komponenter.

Den udbudte leverance er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

Rammeaftalen træder i kraft den 1. marts 2021 og løber indtil den 28. februar 2029.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og teknisk løsning / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil ordregiver foretage en udvælgelse af de bedst egnede.

Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af økonomisk og finansiel formåen.I vurderingen af ansøgernes økonomiske og finansielle formåen vil ordregiver i prioriteret rækkefølge lægge vægt på:

— Egenkapitalens størrelse

— Soliditetsgradens størrelse.

I begge tilfælde vil et højere tal være bedre end et lavere.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fleksible ledninger og komponenter hertil:

- Alarmskabe

- Montage af muffer

- Leje af materiel til montering af svejsemuffer.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de 3 seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

— Soliditetsgrad

— Egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Soliditetsgrad. Mindstekrav: Ansøgers soliditetsgrad skal være mindst 15 % i hvert regnskabsår.

- Egenkapital. Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv i hvert regnskabsår.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/01/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

28.02.2029

 

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne.

Klager over tildeling af kontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2020

Send til en kollega

0.109