23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 251-630499
Offentliggjort
24.12.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
01.02.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://boligfa.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/53e274ef-e323-4120-bd92-b331843bf62c

Udbyder

Boligkontoret Fredericia

Vindere

Boligkontoret Fredericia's renovering af afd. 403 Holbergsvej/Rahbeksvej i Fredericia

(14.05.2021)
Rambøll Danmark A/S
Danmarksgade 2A
7000 Fredericia

Renovering af afd. 403 Holbergsvej/Rahbeksvej i Fredericia


Boligkontoret Fredericia

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligkontoret Fredericia
CVR-nummer: 27006531
Postadresse: Vesterbrogade 4
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Simon Gade
E-mail: skg@boligfa.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.boligfa.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://boligfa.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/53e274ef-e323-4120-bd92-b331843bf62c
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Boligkontoret Fredericia's renovering af afd. 403 Holbergsvej/Rahbeksvej i Fredericia

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter Boligkontoret's renovering af afd. 403 Holbergsvej/Rahbeksvej i Fredericia.

Udbuddet omfatter totalrådgivning og gennemføres som et begrænset udbud i overenstemmelse med reglerne i lov. nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven).

Ordregiver har til hensigt at udvælge 5 tilbudsgivere, der indbydes til at afgive tilbud på opgaven, forudsat der er 5 egnede tilbudsgivere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder ordregivers egnethedskrav jf. udbudsbetingelserne.

Renoveringen omfatter 80 etageboliger og 4 mellemhuse i et-plan. Renoveringen er støtte af Landsbyggefonden.

De forventede økonomiske rammer for håndværkerudgifter udgør ca. 72 mio. DKK ekskl. moms.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Holbergsvej - Rahbeksvej, 7000 Fredericia

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter Boligkontoret's renovering af afd. 403 Holbergsvej/Rahbeksvej i Fredericia.

Udbuddet omfatter totalrådgivning og gennemføres som et begrænset udbud i overenstemmelse med reglerne i lov. nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven).

Ordregiver har til hensigt at udvælge 5 tilbudsgivere, der indbydes til at afgive tilbud på opgaven, forudsat der er 5 egnede tilbudsgivere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder ordregivers egnethedskrav jf. udbudsbetingelserne.

Renoveringen omfatter 80 etageboliger og 4 mellemhuse i et-plan. Renoveringen er støtte af Landsbyggefonden.

De forventede økonomiske rammer for håndværkerudgifter udgør ca. 72 mio. DKK ekskl. moms.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces & tidsplan / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere: </div>

 

Se udbudsmaterialet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der er direkte adgang til udbudsmaterialet via det link, som fremgår af udbudsbekendtgørelsens del I.3). Ansøgere skal registrere sig på portalen i forbindelse med første log ind til udbudsmaterialet. Registrering af ansøgere sker automatisk og ansøgere har uhindret adgang til udbudsmaterialet. Afgivelse af ansøgning om prækvalifikation kan kun ske igennem den digitale udbudsportal.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Årsomsætning i det senest afsluttet regnskabsår.

- Egenkapital i det senest afsluttet regnskabsår.

- Soliditetsgrad i det senest afsluttet regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ansøgeren skal minimum have en samlet omsætning på 6 mio. DKK ex. moms i det senest afsluttet regnskabsår.

- Ansøgeren skal have en egenkapital på minimum 5 mio. DKK ex. moms i det senest afsluttet regnskabsår.

- Ansøgeren skal minimum have en soliditetsgrad på 15 % i det senest afsluttet regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Opgavens art og ydelser

- Opgavens tidsmæssige udstrækning

- Kontraktsum

- Ansøgerens rolle.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Der stilles ingen minimumskrav.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/02/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende følgende link: https://boligfa.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/53e274ef-e323-4120-bd92-b331843bf62c

Ansøgning om prækvalifikation skal indsendes ved brug af ESPD, som findes på ovennævnte link.

Ansøgning om prækvalifikation skal ske ved udfyldelse og indsendelse af ESPD-dokumentet. En ansøger vil blive udelukke fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, 136 eller 137, stk. 1, nr. 1-2, 4 og 6. Udbudsprocessen gennemgøres via udbudssystemet AjourTender. Al kommunikation skal foregå via AjourTender og ansøgninger og tilbud kan alene indleveres via AjourTender. Ansøger kan vedlægge referenceark i pdf-format, i stedet for at skrive referencer ind i ESPD´en.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En virksomheds klage over ikke at være prækvalificeret og udvalgt til at deltage i udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere, om hvem der er blevet udvalgt jf. udbudslovens § 171 stk. 2. En virksomheds klage over ordregivers tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt med den udpegede vinder. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor udbudsbekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.klfu.dk

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2020

Send til en kollega

0.062