23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
06.01.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Johan Vedel
tlf.: +45 20599408
e-mail: jove@fredensborg.dk

Indlevering af tilbud

Til
21.01.2021 Kl. 23:55

Udbyder

Fredensborg Kommune

Energirådgivning til ejere af enkeltstående parcelhuse i Fredensborg Kommune


Fredensborg Kommune

Opgavebeskrivelse Se også vedhæftede dokumenter med opgavebeskrivelse, kontraktudkast, tilbudsbeskrivelse samt tro og love erklæring.

1. Baggrund
Fredensborg Kommunes formål med samarbejdet er, at fremme CO2- og energibesparelser via helhedsorienteret rådgivning om energi og grøn adfærd samt at skabe vækst og arbejdspladser i kommunen.

Hovedfokus ligger på Fredensborg Kommunes ca. 6.000 enkeltstående parcelhuse. Der skal lægges særligt fokus på huse med oliefyr og parcelhuse med naturgasfyr.

Efter aftale med Fredensborg Kommune kan dialogen også gennemføres blandt de ca. 6.500 række-/kæde- og dobbelthuse. Specielt skal indsatsen omkring boligkvarterer med gasopvarmning koordineres.

2. Kriterier for succes
Slutmålet med denne aftale er at energioptimere flest mulige boliger, reducere CO2-udledningen i Fredensborg Kommune, samt inspirere flest mulige af de deltagende familier til en grønnere adfærd i deres dagligdag inden for den samlede kontraktsum.

3. Krav til det leverede
Rådgivning og dialog samt efterfølgende rapport skal give den enkelte boligejer og familie tilstrækkelig information til at beslutte i hvilket omfang, boligejeren skal energirenovere sin bolig, baseret på forventede energibesparelser, andre ønsker til renoveringen og en økonomisk helhedsrådgivning samt en klar beskrivelse af tiltag, der har relevans for at styrke familiens grønne adfærd.

Rapporten skal også skitsere muligheder for tilskud og hvilke skridt boligejeren skal tage for at opnå tilskud.

"Produktet" defineres som den samlede pakke indeholdende:

1. Energitjek (se punkt 3.1)
A. Individuel gennemgang af boligen for at afdække relevante muligheder for at effektivisere energiforbruget oig vælge optimal varmekilde, præsenteret i en individuel rapport.
B. Individuel telefonisk rådgivning til boligejere, der har fået eller overvejer energitjek.
C. Opfølgning på rapporter for at sikre optimal implementering.
2. Dialog om familiens adfærd: Hvordan kan en mere grøn adfærd indarbejdes i hverdagen? (se punkt 3.2)
3. Rapport med projektets resultater
Ved projektets afslutning skal der udarbejdes en evalueringsrapport. Evalueringsrapporten skal udarbejdes af Rådgiver og godkendes af Fredensborg Kommune.

Afsluttende evalueringsrapport skal indeholde:
o Navne, adresser og data på borgere hos hvem, der henholdsvis er påbegyndt, har gennemført Energitjek og dialog om grønnere adfærd og har fået udarbejdet en rapport.
o Liste over potentielle tiltag, inkl. investeringer, besparelser og tilbagebetalingstider, så Fredensborg Kommune får et klart billede af indsatsens samlede effekt.
o Det skal fremgå – fx i skema eller lignende oversigt: Det samlede energiforbrug til el og varme, afdækkede/anbefalede besparelser (med kompensation for dobbeltdækning af alternative besparelser),
o implementerede besparelser så det er muligt at dokumentere, hvor store potentielle besparelser, der er fundet og hvor mange, der reelt er realiseret.
o Så vidt muligt bør forventet investering samt realiseret investering også fremgå.

Anbefalinger vedr. styrket grøn adfærd afrapporteres på en hensigtsmæssig måde, der både viser tendenser, centrale emner samt mulige/forventede effekter, men ikke nødvendigvis beskriver rådgivningen til den enkelte familie.

Evalueringsrapporter forventes også som delrapporter i forbindelse med delafregning.

Resumé af kampagner, handlinger og resultater skal også indgå.

3.1 Energitjek
Alle henvendelser fra borgere i kommunen om at få et energitjek skal tages seriøst.

Alle interesserede boligejeres potentiale for energibesparelser skal afdækkes.

Det er ikke et krav, at alle energitjek omfatter et personligt besøg. Nogle kan gennemføres digitalt. Men det er et krav, at alle boligejere, som ønsker det, kan få rådgivning, så længe budgetrammen gør det muligt.

Vurderingskriterier for type af kontakt og boligejers valgmuligheder aftales mellem Rådgiver og Fredensborg Kommune, når kontrakten indgås.

En rådgiver fra Rådgiver vil sammen med boligejer gennemgå boligen for at indsamle nøjagtige data om fx varmekilde, klimaskærm og forbrug. Dette skal bruges til rapporten.

Rapporten skal efter besøget udarbejdes og sendes ud til boligejeren på en oplyst mail- eller postadresse.

Ovennævnte rapport skal som minimum indeholde følgende:
• Til hver af de påbegyndte, henholdsvis gennemførte energirenoveringer dokumenteres som minimum følgende:
o Rapport
o Beskrivelse af den gennemførte energirenovering
o Den realiserede energibesparelse for husejeren i kWh, CO2 og kr. pr. år.
o Investeringsbeløb: Husejerens samlede investeringer.
o Den opnåede energibesparelse i kWh.

3.2 Dialog om familiens adfærd
Hvordan kan familiens adfærd gøres grønnere? Denne opgave kan fx bestå af et transporttjek, inspiration til energieffektiv adfærd i boligen, affaldssortering/styrket genbrug, klimabevidst indkøb mm.

Denne del må gerne basere sig på værktøjer Rådgiver har eller udvikler specielt til kommunens familier. Det forventes, at familierne modtager en form for rapport eller anden dokumentation med anbefalinger, der matcher de emner, den enkelte familie har ønsket inspiration til (inden for det felt Rådgiver tilbyder).

Rådgivers leverancer
• Fast og navngivet kontaktperson, der fungerer som overordnet koordinator og løbende dialogpartner for Fredensborg Kommune. Kontaktpersonen vil naturligt blive suppleret af fagpersoner og ekstra interne ressourcer, men det forventes, at kontaktpersonen kender projektet i detaljer, er ansvarlig for milepæle, tidsplaner, budget etc. og håndterer den daglige kontakt og interne styring hos Rådgiver.
• Screening og udvælgelse af relevante segmenter af huse i tæt samarbejde med Fredensborg Kommune.
• Gennemførelse af Energitjek i det nødvendige antal huse for at realisere de fastsatte mål om CO2-besparelser, totalt og i gennemsnit.
• Gennemførelse af dialog om grøn adfærd med de relevante og interesserede familier.
• Opsøgende telefonisk opfølgning til alle de boligejere, der har fået et energitjek, med henblik på at sikre fremdrift i beslutningsprocessen og afklare barrierer.
• I tillæg til den opsøgende telefoniske opfølgning indgår ubegrænset telefonisk rådgivning til boligejere, der har fået et energitjek og dialog om grøn adfærd under hele projektperioden.
• Skriftlige evalueringer af projektet til Fredensborg Kommune.
Rådgiver forpligter sig til at levere flest mulige implementeringer, hvor der opnås en gennemsnitlig besparelse på 4.000 kWh/bolig, som beregnes som gennemsnit af de boliger Rådgiver ønsker betaling for. Kan gennemsnittet ikke opnås, gennemfører Rådgiver ekstra renoveringsprojekter i boliger til den samlede kWh-besparelse er opnået, uden yderligere honorering. Alternativt kan det aftales, at betalingen tilpasses mod en forholdsmæssig reduktion i vederlaget, fx hvis gennemsnittet er på 3.500 kWh, så udbetales i stedet forholdsvis mindre (=3.500/4.000) pr. energirenoveret hus.

Rådgiver er dataansvarlig i henhold til persondataloven.

Rådgiver forpligter sig desuden til konstruktivt at samarbejde med Fredensborg Kommunes øvrige interessenter og samarbejdspartnere.

Rådgiver sender statusrapport pr. kvartal. Der er en løbende dialog om effekten af markedsføring og samarbejdet.

Rådgiver skal udarbejde evaluerings- og dokumentationsrapporter og forelægge disse for Fredensborg Kommune.

Tidsplan
Kontrakten indgås for og skal være gennemført i 2021. Samtlige implementerede renoveringer, som ønskes honoreret skal være gennemført inden et halvt år efter kontraktudløb – forventet den 1. juli 2022.

Forlænges kontrakten til også at omfatte 2022 skal samtlige nye implementerede renoveringer, som ønskes honoreret være gennemført inden et halvt år efter kontraktudløb – forventet den 1. juli 2023.

Forlænges kontrakten til også at omfatte 2023 skal samtlige nye implementerede renoveringer, som ønskes honoreret være gennemført inden et halvt år efter kontraktudløb – forventet den 1. juli 2024.
Annonceret 5. januar 2021 16:00:00 CET
Deadline 21. januar 2021 23:55:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 71314300
Myndighedstype Kommune

Dokumenter & materiale

Dokumenter > application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Johan Vedel
Telefon +45 20599408
E-mail jove@fredensborg.dk

Ordregiver

Navn Fredensborg Kommune
Adresse Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
DK
Telefon +45 72565000
E-mail fredensborg@Fredensborg.dk
WWW www.fredensborg.dk

Send til en kollega

0.047