23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 008-014169
Offentliggjort
13.01.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
12.02.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/143327431.aspx

Udbyder

Furesø Kommune

Rengøringsservice for Furesø Kommune


Furesø Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
CVR-nummer: 29188327
Postadresse: Stiager 2
By: Værløse
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3500
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Børglum
E-mail: mbo4@furesoe.dk
Telefon: +45 72162491
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/143327431.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.furesoe.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/143327431.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/143327431.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rengøringsservice for Furesø Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Furesø Kommune udbyder kontrakt på rengøringsydelse på kommunens lokaliteter såsom børneinstitutioner, skoler, plejehjem, haller mv.

Tryk her https://permalink.mercell.com/143327431.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 96 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
90911200 Rengøring af bygninger
90919000 Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Furesø Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter ca. 70 lokaliteter geografisk fordelt i kommune.

Rengøringen skal udføres som synlig rengøring mellem kl. 06.00 - 17.00 på hverdage, med mindre andet aftales - se definition af synlig rengøring i kontraktbilag B - Kravspecifikation.

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler.

Ud over de lokaliteter, der er omfattet af udbuddet, så udføres der rengøring af kommunalt ansat personale på 3 skoler, Farum arena, Jobcenter Furesø, 2 svømmehaller, 2 kulturinstitutioner og rådhuset.

Kommunen udarbejder en kontrolberegning på 5 lokaliteter. Såfremt ansøgeren prækvalificeres, så skal der afgives tilbud på alle lokaliteter - også de 5, hvor kommunen udarbejder en kontrolberegning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og leveringssikkerhed / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og bæredygtighed / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Antal timer / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 96 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges på tilsvarende vilkår i 3 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Referencer:

- 3 referencer, der maks. er 3 år gamle.

Ved udvælgelsen vægter ordregiver positivt at opgaverne i de anførte referencer er direkte sammenlignelige med opgaverne i den udbudte kontrakt. Det vil sige:

- Rengøring i kommunalt ejede lokaliteter som skoler, daginstitutioner m.m.

- Antal af enheder og størrelse (kvadratmeter)

- Kontraktlængde og -sum

- At kontrakten er udført som synlig rengøring.

Ansøger skal benytte vedlagte bilag 5 - Beskrivelse af referencer til sin besvarelse.

Social profil:

- Ansøger skal beskrive sin sociale profil.

Ved udvælgelsen vægter ordregiver positivt, at ansøger:

- Har en sundhedspolitik, der f.eks. tilbyder medarbejderne tilskud til rygestopkurser.

-Aktivt hjælper medarbejdere med anden etnisk bagrund end dansk til at blive socialt og kulturelt integreret i det danske samfund f.eks. gennem betalte danskkurser.

- Tilbyder de ansatte rengøringsmedarbejdere relevante og arbejdsmarkeds godkendte kurser og efteruddannelse f.eks. betalte AMU kurser.

Ansøger skal benytte vedlagte bilag 6 - Beskrivelse af social profil til sin besvarelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der skal afgives tilbud på slutrengøring ved fraflytning af smittestuer og fra plejehjem samt timepris på epidemirengøring og timepris ved ekstra rengøring indenfor og udenfor normal arbejdstid.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal afgive oplysninger om sin økonomiske og finansielle formåen vedr. egenkapital og specifik omsætning.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Egenkapital: Ansøger skal i det seneste afsluttede regnskabsår have en egenkapital på minimum 5 mio. DKK eller tilsvarende i anden valuta.

Specifik omsætning: Ansøger skal i det seneste afsluttede regnskabsår have en specifik omsætning på minimum 10 mio. DKK eller tilsvarende i anden valuta.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer og Erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal vedlægge 3 referencer, der ikke må være mere end 3 år gamle.

Ansøger skal have en gyldig erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK årligt.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten løber fra 1. oktober 2021 til 30. september 2024 med mulighed for forlængelse på tilsvarende vilkår i 3 x 12 måneder.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/02/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/02/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2021

Send til en kollega

0.078