23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 008-014237
Offentliggjort
13.01.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
09.02.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/144882762.aspx

Udbyder

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Rengøring til CBS 2021


Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Copenhagen Business School Handelshøjskolen
CVR-nummer: 19596915
Postadresse: Solbjerg Plads 3
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sandra Strand
E-mail: sas.legal@cbs.dk
Telefon: +45 38154285
Fax: +45 38152015
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/144882762.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.cbs.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/144882762.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/144882762.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rengøring til CBS 2021

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

CBS (herefter ordregiver) har besluttet at gennemføre udbud af rengøring i 2 delaftaler.

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud med forhandling og består af en prækvalifikationsfase, en tilbudsfase I, en forhandlingsfase samt en tilbudsfase II.

Ordregiver opfordrer firmaer til at søge om at blive prækvalificeret til at deltage i selve udbudsprocessen. Ordregiver agter at invitere 6 tilbudsgivere, på baggrund af prækvalifikationen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/144882762.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
90911200 Rengøring af bygninger
90919200 Rengøring af kontorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten omfatter 2 delaftaler:

- Delaftale 1

- Delaftale 2.

Den nærmere opdeling af lokationerne ved kontraktstart fremgår af kontraktbilag 1.

Delaftalerne udbydes samlet og der skal derfor kun ansøges én gang. Der kan ikke ansøges specifikt til den ene eller anden delaftale. Tilbudsgiver kan kun blive tildelt én delaftale. Således vil tilbudsgiveren der opnår bedste karakter blive tildelt delaftale 1 og tilbudsgiveren med den anden bedste karakter vil blive tildelt delaftale 2.

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på begge delaftaler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I ESPD'et kan ansøger angive op til 5 referencer på opgaver påbegyndt, udført eller afsluttet inden for de seneste 3 år. Det er op til ansøger at angive de mest sammenlignelige referencer i forhold til den udbudte opgave.

Det bemærkes at ordregiver udelukkende vil vurdere ansøger på op til 5 referencer. Såfremt der angives mere end 5 referencer vil ordregiver udelukkende se på de første 5 referencer.

Ansøger opfordres til, at vedlægge eller angive udtalelser fra de relevante kunder i de angivne referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner er beskrevet i kontraktbilag 3 samt 4.7.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal pr. år være minimum 16 mio. DKK.

- Egenkapital skal for hver af de seneste 3 disponible årsregnskab være positiv.

- Nettoresultat før renter og skat i de seneste 3 disponible regnskabsår skal minimum være positivt for hvert år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimumskrav til ansøgers egnethed i prækvalifikationen er følgende:

— Omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal pr. år være minimum 16 mio. DKK.

— Egenkapital skal for hver af de seneste 3 disponible årsregnskab være positiv.

— Nettoresultat før renter og skat i de seneste 3 disponible regnskabsår skal minimum være positivt for hvert år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I ESPD'et kan ansøger angive op til 5 referencer på opgaver påbegyndt, udført eller afsluttet inden for de seneste 3 år. Det er op til ansøger at angive de mest sammenlignelige referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ansøger bedes angive følgende for referencerne, i ESPD'et:

- Beskrivelse: En beskrivelse af opgaven med fokus på de elementer ansøger mener gør referencen sammenlignelig.

- Beløb - Opgavens omsætning hos ansøger.

- Startdato - Dato for kontraktstart.

- Slutdato - Dato for udløb eller ophør af kontrakten.

- Modtager - Kundens navn inkl. evt. kontaktperson og telefonnummer.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2021

Send til en kollega

0.079