23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 010-018355
Offentliggjort
15.01.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.02.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/87081363-8a3a-4822-80be-2254dc266b89/homepage

Udbyder

Aalborg Kloak A/S og Aalborg Vand

Vindere

Vedligeholdelse af bassiner, udløbsgrøfter og grønne arealer

(14.05.2021)
HedeDanmark A/S
Rho 3, Søften
8382 Hinnerup

Vedligeholdelse af bassiner, udløbsgrøfter og grønne arealer


Aalborg Kloak A/S og Aalborg Vand

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32651798
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Vand A/S
CVR-nummer: 32651828
Postadresse: Sønderbro 53
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/87081363-8a3a-4822-80be-2254dc266b89/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/87081363-8a3a-4822-80be-2254dc266b89/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/87081363-8a3a-4822-80be-2254dc266b89/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vedligeholdelse af bassiner, udløbsgrøfter og grønne arealer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter i hovedtræk følgende arbejdsopgaver:

1) Bjørneklobekæmpelse. Bekæmpelse skal ske omkring regnvandsbassiner og åbne arealer på renseanlæg Øst og Vest samt omkring enkelte pumpestationer.

2) Vedligeholdelse af bassiner og åbne arealer. Der er tale om åbne regnvandsbassiner og areal omkring renseanlæg Vest, herunder:

- Klipning af vegetation inkl. genvækst

- Optagning og fjernelse af sand- og slamaflejringer.

3) Vedligeholdelse af udløbsgrøfter. Der sker udledning fra kloakopland til udløbsgrøfterne.

4) Vedligeholdelse af grønne arealer ved beholderanlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
77341000 Træbeskæring
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
45262640 Arbejder i forbindelse med miljøforbedring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter i hovedtræk følgende arbejdsopgaver:

1) Bjørneklobekæmpelse. Bekæmpelse skal ske omkring regnvandsbassiner og åbne arealer på renseanlæg Øst og Vest samt omkring enkelte pumpestationer.

2) Vedligeholdelse af bassiner og åbne arealer. Der er tale om åbne regnvandsbassiner og areal omkring renseanlæg Vest, herunder:

- Klipning af vegetation inkl. genvækst

- Optagning og fjernelse af sand- og slamaflejringer.

3) Vedligeholdelse af udløbsgrøfter. Der sker udledning fra kloakopland til udløbsgrøfterne.

4) Vedligeholdelse af grønne arealer ved beholderanlæg.

Arbejdet udføres i vækstsæsonen april-september. Vedligeholdelsen af udløbsgrøfter udføres én gang i sæsonen. Bjørneklobekæmpelsen udføres generelt 4 gange i sæsonen. Enkelte bassiner og et areal på renseanlæg Vest vedligeholdes én gang i sæsonen, mens andre bassiner vedligeholdes efter behov.

Der er i alt 106 udløbsgrøfter med en samlet længde på 37 564 m. Antal bassiner, som skal vedligeholdes er 105. Ved 19 af disse skal der også bekæmpes bjørneklo foruden ved 3 pumpestationer. Der er 7 lokaliteter med beholderanlæg, hvor der er græsarealer som skal klippes.

For hver lokalitet er der udarbejdet et vedligeholdelsesblad med kortudsnit over lokaliteten. Disse er vedlagt som bilag.

Tilbudsgiver skal selv vurdere størrelsen af bassiner mv. fra vedligeholdelsesbladene, som indeholder et målsat oversigtskort. Ved de tørre bassiner er bassinbund vist med en grøn skravering og ved de våde bassiner er vandspejludbredelsen vist med en blå skravering. Oversigt over de lokaliteter, som skal vedligeholdes, eller hvor der skal bekæmpes bjørneklo, fremgår af vedligeholdelsesbladene. Heraf fremgår også vedligeholdelsesperiode og -metode.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aalborg Forsyning forbeholder sig ret til at forny kontrakten på de samme vilkår på op til 3 x 12 måneder, jf. kontraktens pkt. 1.4.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Stipulerede ydelser iht. tilbudslisten pkt. 8.1-10.8.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Med henvisning til udbudslovens § 49 har Aalborg Forsyning valgt ikke at opdele udbuddet i særskilte delaftaler. Dette er valgt under hensyntagen til udbuddets økonomiske værdi og hensynet til kommunikation og synergi i opgaverne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiverne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal, jf. udbudslovens § 142:

— Årsomsætning for de seneste tre (3) reviderede og afsluttede regnskabsår

— Soliditetsgrad for de seneste tre (3) reviderede og afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— en samlet gennemsnitlig årsomsætning på mindst 3 mio. DKK i hvert af de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår

— en soliditetsgrad på mindst 15 % i hvert af de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD-afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Tilbudsgivers mest sammenlignelige leverancer, jf. i udbudsbekendtgørelsens afsnit II.1.4) og II.2.4)., der er udført inden for de seneste 3 år inden tilbudsfristen.

Referencebeskrivelserne bedes indeholde følgende:

- Opgavens arbejder

- Kontraktværdi

- Modtager

- Hvornår opgaven blev udført. I referencer vedrørende igangværende opgaver, bedes tilbudsgiver angive den estimerede kontraktværdi samt forventet færdiggørelsestidspunkt.

Tilbudsgiver kan angive maksimalt 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt tilbudsgiver baserer sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheder. En sådan sammenslutning eller tilbudsgiver med ekstern teknisk og faglig støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt.

Såfremt tilbudsgiver har vedlagt flere end 5 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i ESPD'et.

Det bemærkes, at ordregiver ikke anser en rammeaftale som én reference, hvorfor det som udgangspunkt bør være den konkrete leverancekontrakt (trækket på rammeaftalen), herunder dennes omfang og værdi, som skal beskrives i referencen, og som indgår i vurderingen, og ikke rammeaftalen som sådan. Såfremt der påberåbes flere leverancer fra en rammeaftale, vil disse leverancer derfor hver tælle som én reference i henhold til vurderingen og det anførte maksimale antal referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, (A) at tilbudsgiver kan påvise mindst en reference inden for de seneste 3 år, der omfatter vedligeholdelse af mindst 5 kilometer vandløb pr. år.

Der er ligeledes et mindstekrav, (B) at tilbudsgiver kan påvise mindst 1 reference inden for de seneste 3 år, som omfatter en eller flere af følgende arbejdsopgaver:

1) Bjørneklobekæmpelse

2) Vedligeholdelse af bassiner og åbne arealer, herunder klipning af vegetation inkl. genvækst og optagning og fjernelse af sand- og slamaflejringer

3) Vedligeholdelse af grønne arealer ved beholderanlæg.

Det er ikke et mindstekrav, at mindstekrav (A) og (B) opfyldes i den samme reference, hvorfor mindstekravet også vil være opfyldt, hvis en reference opfylder mindstekrav (A), og en reference opfylder mindstekrav (B).

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Tilbudsgiver skal iagttage de oplistede klausuler i kontraktens afsnit 6.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/02/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/02/2021
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiver har ikke ret til at overvære åbningen af tilbuddet.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal udfylde det offentliggjorte ESPD via Ethics. Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V.

— I del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende).

— I del II.C: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet.

— I del II.D: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter.

— I del III: Tilbudsgiver skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2.

— I del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen.

— I del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. del III.1.3 i udbudsbekendtgørelsen. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsprocessen sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbudsgiver ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelsen af udbuddet:

1) En klage over udbuddet eller ordregivers beslutninger, f.eks. tildelingen af kontrakten, skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakten.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/01/2021

Send til en kollega

0.078