23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 010-018409
Offentliggjort
15.01.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.02.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Gladsaxe Kommune

Vindere

Fornyelse af Søborg Hovedgade

(04.05.2021)
BOGL aps
Tranevej 16
2400 København NV

Fornyelse af Søborg Hovedgade


Gladsaxe Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: Danmark
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Buhl
E-mail: EVCHBR@gladsaxe.dk
Telefon: +45 39575045
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.gladsaxe.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=efzizfflwk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fornyelse af Søborg Hovedgade

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører udbud af rammeaftale til ”Totalrådgivning i forbindelse med fornyelse af Søborg Hovedgade” for Gladsaxe Kommune (herefter betegnet udbyder).

Den samlede fornyelse af Søborg Hovedgade strækker sig fra grænsen til Gentofte kommune i øst til Buddinge Runddel i vest. Renoveringen vil ske i flere etaper.

Den udbudte rammeaftale omhandler totalrådgivning i forbindelse med hele fornyelsen af Søborg Hovedgade.

Ved rammeaftalens indgåelse igangsættes opgave vedr. 1. etape af fornyelse af Søborg Hovedgade.

Øvrige etaper af fornyelsen af Søborg Hovedgade kan bestilles af udbyder iht. bestemmelserne i rammeaftalen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Gladsaxe Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave angår rammeaftale vedr. totalrådgivning til fornyelse af Søborg Hovedgade. I første omgang igangsættes etape 1, og udbyder kan igangsætte yderligere etaper inden for rammeaftalens løbetid.

Der henvises til udbudsmaterialet ift. opgaven samt opdeling i etaper. Rammeaftalen indgås med én totalrådgiver og ordregiver er ikke forpligtet til at anvende rammeaftalen til udførelse af etaper, foruden etape 1.

Den samlede fornyelse af Søborg Hovedgade strækker sig fra grænsen til Gentofte kommune i øst til Buddinge Runddel i vest. Fornyelsen vil ske i flere etaper.

1) etape strækker sig fra Vilhelm Bergsøes Allé til Dyssegaardsvej, en samlet strækning på ca. 450 m og med en forventet anlægssum på i alt ca. 20 mio. DKK. De efterfølgende etaper i forbindelse med fornyelse af den resterende del af Søborg Hovedgade, strækker sig over en længde på i alt ca. 1 550 m med en forventet anlægssum på i alt ca. 80 mio. DKK

Fornyelsens formål er at skabe en sammenhængende Søborg Hovedgade med et attraktivt handelsstrøg med et levende byliv, der udformes som en grøn hovedgade med plads til mere bynatur og flere grønne byrum. Renoveringen skal sikre god fremkommelighed for alle trafikanter - gående, cyklende, busser og biler.

Opgaven består af følgende overordnede elementer:

- Pladser og byrumsarkitektur

- Byrumsinventar og beplantning

- Vejanlæg med cykelstier, fortove og belysning

- Regnvandshåndtering og håndtering af forsyningsledninger.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Den tilbudte bemanding / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Den tilbudte proces / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Igangsætning af opgaver vedr. etaper skal være igangsat inden rammeaftalens ophør, og således at selve løsning af rådgivningen vedr. igangsatte etaper kan have en varighed ud over rammeaftalens løbetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes tekniske formåen, som gennem de fremsendte referencer har dokumenteret den mest relevante erfaring i forhold til den udbudte opgave.

Ved relevant erfaring forstås:rådgivning omfattende projektering samt byggeledelse og tilsyn inden for:

- Landskabsprojekt med byrum og beplantning

- Udførelse af veje, cykelstier og fortove

- Trafiksikkerhed og tilgængelighed i byområde

- Spildevands- og regnvandsløsninger

- Belysningsanlæg til bymiljø og vejanlæg.

Ordregiver lægger især vægt på, at ansøger i sine referencer dokumenterer ydelser indenfor etablering af:

- Byrum med fokus på rammer for byliv

- Sikre trafikale løsninger

- Bæredygtige tiltag såsom fx genanvendelse af materialer.

Samt at referencerne er af tilsvarende størrelse som det udbudte (areal) samt kompleksitet i forhold til omfang af komponenter som træer og beplantning, inventar samt vejareal.

Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i ESPD samt bilagte foto.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den anslået værdi i pkt. II.1.5) og II.2.6) er vurderet ift. udførelse af samtlige etaper af Søborg Hovedgade og er i øvrigt opgjort med sikkerhed for, at rammeaftalens anslåede værdi ikke overskrides. Værdien af rammeaftalen kan således være væsentlig lavere, herunder som følge af at ikke alle etaper gennemføres.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger, og evt. støttende underrådgiver(e) må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3 og § 136, samt en eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (om tilsidesættelse af forpligtelser inden for det miljø-, social- og arbejdsretlige område), nr. 2 (om insolvens mv.) samt nr. 4 (om konkurrencefordrejning).

Ansøger og/eller støttende underrådgiver udelukkes således, hvis der ikke kan svares ”nej” til de i ESPD angivne udelukkelsesgrunde.

Dette gælder dog ikke, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at den pågældende er pålidelig, jf. udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

Der henvises til udbudslovens § 135-137, udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.1) og udbudsmaterialet for yderligere beskrivelse af udelukkelsesgrundene samt hvilken dokumentation, der skal kunne fremlægge, hvis ordregiver anmoder herom.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive følgende regnskabsoplysninger for de 3 seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

- Årlig omsætning

- Egenkapital

- Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Min. 4 mio. DKK i omsætning i hvert af de seneste 3 år

- Egenkapital skal være positiv i alle regnskabsårene og

- Soliditetsgrad skal være minimum 15 % i seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive sine mest betydelige sammenlignelige arbejder påbegyndt eller afsluttet inden for de seneste 3 år. Der kan maksimalt afleveres 5 referencer.

Ved afsluttet menes, at rådgivningsydelsen er afsluttet, dog således at dette senest kan udgøre tidspunktet for byggeriets aflevering. Har rådgiver således udført rådgivning under udførelse er færdiggørelsestidspunktet anlæggets aflevering, også selvom rådgiver evt. har bestået med rådgivningsydelser efter selve afleveringsforretningen (fx ved 1-års eftersynet).

Med sammenlignelige forstås referencer, der beskriver ansøgers erfaringer og kompetencer med opgaver indenfor byrumsarkitektur, herunder beplantning, inventar og etablering af opholdszoner samt vejanlæg med cykelstier, fortove og pladser.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Minimum 2 af referencerne skal beskrive erfaring og kompetencer inden for pladser og byrumsarkitektur.

- Minimum en af referencerne skal beskrive erfaring og kompetencer indenfor vejanlæg med cykelstier, fortove, afvanding og belysning.

- Minimum en af referencerne skal beskrive erfaring med projektering af trafiksikre og tilgængelige løsninger.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/03/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Reglerne om klagefrister findes i lov om Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2021

Send til en kollega

0.085